Czasopisma


Kościół i Prawo

Kościół i Prawo to półrocznik wydawany przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa kanonicznego oraz relacji między państwem a Kościołem. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo partykularne. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również recenzje opracowań oraz sprawozdania z konferencji naukowych.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Ekonomii i Zarządzania

Roczniki Ekonomii i Zarządzania (poprzedni tytuł: Roczniki Nauk Społecznych, z. 3: Ekonomia i Zarządzanie) zawierają teksty na temat ekonomii i zarządzania. Omawiają i analizują istotne kwestie i problemy polskiej gospodarki, gospodarki innych krajów i gospodarki światowej. Poświęcone są również ważnym kwestiom z historii ekonomii. Nacisk kładzie się na tekstach prezentujących oryginalne podejście do problemów i będących wyrazem niezależnego myślenia.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Filozoficzne

Roczniki Filozoficzne są jednym z najstarszych filozoficznych czasopism naukowych w Polsce, i jako jedyne filozoficzne czasopismo naukowe w Polsce ukazują się nieprzerwanie od 1948 roku. Obecnie Roczniki Filozoficzne są kwartalnikiem publikowanym zarówno w wersji elektronicznej, jak również w tradycyjnej wersji papierowej. Celem czasopisma jest publikowanie najlepszych, oryginalnych artykułów z dziedziny filozofii, a także przekładów, recenzji, sprawozdań i polemik.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Humanistyczne

Roczniki Humanistyczne są czasopismem wydawanym przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od 1949 roku. Od roku 2009 współwydawcą jest Wydział Humanistyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Roczniki Humanistyczne posiadają obecnie dwanaście zeszytów tematycznych w czterech dyscyplinach wynikających z Ustawy 2.0: literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia i nauki o sztuce. Charakterystyka poszczególnych zeszytów zawarta jest w części Cel i zakres tematyczny czasopisma.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Kulturoznawcze

Roczniki Kulturoznawcze powstały w 2010 roku z inspiracji Instytutu Kulturoznawstwa KUL. Wydawane są przez Towarzystwo Naukowe KUL i Wydział Filozofii KUL. Charakteryzuje je wyraźny filozoficzny fundament i interdyscyplinarne podejście.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Nauk Prawnych

Roczniki Nauk Prawnych: Prawo, Prawo kanoniczne, Administracja są branżowym periodykiem prawniczym, wydawanym przez Towarzystwo Naukowe KUL oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Publikowane są w nim artykuły z zakresu prawa, prawa kanonicznego i administracji, a także glosy, recenzje i sprawozdania z wydarzeń naukowych.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Nauk Społecznych

Roczniki Nauk Społecznych są czasopismem naukowym, wydawanym przez Towarzystwo Naukowe KUL we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych KUL od roku 1949. Roczniki mają charakter otwarty – na ich łamach publikują pracownicy naukowi z wielu różnych środowisk krajowych i zagranicznych. Publikacje wchodzą w zakres trzech dyscyplin (socjologii, politologii i katolickiej nauki społecznej) i obejmują artykuły, raporty z badań, recenzje, sprawozdania i polemiki.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Pedagogiczne

Roczniki Pedagogiczne są pedagogicznym czasopismem akademickim, które stawia sobie za cel zamieszczanie oryginalnych, empirycznych i teoretycznych wyników badań w poszczególnych obszarach nauk o wychowaniu i promowanie nowych i kreatywnych osiągnięć metodologii pedagogicznej i metodyki pracy wychowawczej.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology

Roczniki Psychologiczne ukazują się od r. 1998, stanowią kontynuację Roczników Filozoficznych (zeszyt 4 Psychologia, 1957-1997). Są psychologicznym czasopismem naukowym wydawanym przez Towarzystwo Naukowe KUL. Ich celem jest prezentacja współczesnego stanu wiedzy, interesujących wyników badań empirycznych w różnych dziedzinach psychologii oraz promocja nowych idei i twórczych koncepcji badawczych. Od r. 2012 pismo ukazuje się cztery razy w roku jako kwartalnik.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Teologiczne

Roczniki Teologiczne swoją metryką sięgają lat 50-tych XX wieku. Rozpoczęto wtedy, w ramach działalności Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydawanie specjalistycznych czasopism, które reprezentowały poszczególne wydziały uczelni. W latach 1949-1990 dla Wydziału Teologii były to Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, które po powstaniu Roczników Nauk Prawnych zmieniły swą nazwę na Roczniki Teologiczne (1991-2008) . Tom 55 z roku 2008 obejmował 10 zeszytów tematycznych. W 2009 roku z dotychczasowych zeszytów poszczególnych Roczników Teologicznych, utworzono samodzielne tytuły z nowym ISSN i nową numeracją tomów. Zaznaczyć jednak należy, że kolejny tom każdego tytułu posiada równoległą numerację ciągłą nawiązującą do tytułu poprzedniego. Od tej pory - przez pięć lat (2009-2013) - wychodziły: Roczniki Historii Kościoła, Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne, Roczniki Nauk o Rodzinie, Roczniki Pastoralno-Katechetyczne, Roczniki Teologii Dogmatycznej, Roczniki Teologii Duchowości, Roczniki Teologii Ekumenicznej, Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii, Roczniki Teologii Moralnej.

W 2014 roku nastąpił powrót do pierwotnej koncepcji wydawania zeszytów poszczególnych dziedzin w ramach jednego tytułu Roczniki Teologiczne, który w związku z tym otrzymał nowy numer ISSN, zachowując nadal ciągłą numerację. W związku z wyżej przedstawionymi działaniami, wyłonione zostały następujące tytuły zeszytów:
1. Praca Socjalna;
2. Teologia Dogmatyczna;
3. Teologia Moralna;
4. Historia Kościoła;
5. Teologia Duchowości;
6. Teologia Pastoralna;
7. Teologia Ekumeniczna;
8. Liturgika;
9. Teologia Fundamentalna i Religiologia;
10. Nauki o Rodzinie;
11. Katechetyka;
12. Homiletyka,
13. Muzykologia.
Jest to z jednaj strony odpowiedź na wymagania, jakie stawia się czasopismom naukowym w ocenie parametrycznej, z drugiej zaprezentowanie w ramach poszczególnych zeszytów aktualnych kierunków badań na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studia Norwidiana

Studia Norwidiana należą do unikalnych polskich czasopism naukowych i są w całości poświęcone badaniom nad jednym z największych polskich i europejskich poetów i artystów. Na łamach czasopisma publikują najwybitniejsi norwidolodzy z ośrodków krajowych i zagranicznych.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studia Polonijne

Studia Polonijne – czasopismo naukowe wydawane przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL i Towarzystwo Naukowe KUL.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Summarium

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Teologii Dogmatycznej

„Roczniki Teologii Dogmatycznej” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 2: Teologia dogmatyczna, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). Ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 2 Roczników Teologicznych.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Teologii Moralnej

„Roczniki Teologii Moralnej” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 3: Teologia moralna, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). Ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 3 Roczników Teologicznych.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Historii Kościoła

„Roczniki Historii Kościoła” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 4: Historia Kościoła, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). „Roczniki Historii Kościoła ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 4 Roczników Teologicznych.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Teologii Duchowości

„Roczniki Teologii Duchowości” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 5: Teologia Duchowości, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). „Roczniki Teologii Duchowości” ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 5 Roczników Teologicznych.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

„Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 6: Teologia pastoralna, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 6 i 12 Roczników Teologicznych.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Teologii Ekumenicznej

„Roczniki Teologii Ekumenicznej” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 7: Teologia ekumeniczna, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). „Roczniki Teologii Ekumenicznej” ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 7 Roczników Teologicznych.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne

„Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 8: Liturgika, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne” ukazywały się w latach 2010-2013. Obecnie stanowią zeszyt 8 i 12 Roczników Teologicznych.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

„Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 9: Teologia fundamentalna i religiologia, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie ponownie stanowią zeszyt 9 Roczników Teologicznych.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Roczniki Nauk o Rodzinie

„Roczniki Nauk o Rodzinie” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 10: Nauki o rodzinie, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). „Roczniki Nauk o Rodzinie” ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie stanowią zeszyt 1 Roczników Teologicznych.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj