O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Roczniki Nauk Społecznych są czasopismem naukowym, wydawanym przez Towarzystwo Naukowe KUL we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych KUL od roku 1949. Roczniki mają charakter otwarty – na ich łamach publikują pracownicy naukowi z wielu różnych środowisk krajowych i zagranicznych. Publikacje reprezentują treść zagadnień w dziedzinie nauk społecznych, w trzech dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne. Czasopismo publikuje teksty w następujących kategoriach: artykuły, raporty z badań, recenzje, sprawozdania i polemiki.

Roczniki Nauk Społecznych są indeksowane m.in. w bazie ERIH +, Index Copernicus, CEEOL, CEJSH, MOST Wiedzy, Repozytorium Instytucjonalne KUL. Znajdują się także w wykazie czasopism MEiN: 100 punktów.

ICI Journals Master List, ICV 2021 = 100  (ICV 2020 = 90.38).

Zapraszamy do przesyłania propozycji artykułów we wskazanych wyżej obszarach nauki. 


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)