Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Tekst główny nie może zawierać danych osobowych ani w inny sposób wskazywać na Autora.
  • W odrębnym pliku należy załączyć scan formularza danych osobowych (zob. 'Dla Autorów').
  • Tekst spełnia wymogi formalne oraz techniczne określone w sekcji 'Dla Autorów'.
  • W odrębnym pliku należy załączyć scan formularza 'Oświadczenie autora' (zob. 'Dla Autorów').
  • Zapoznałem/łam się z zasadami publikowania artykułów na łamach czasopisma: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/oa
Wytyczne dla autorów
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Informacje dla autorów:

 INFORMACJE OGÓLNE

1. Przy zgłoszeniu artykułu do "Roczników Pedagogicznych" należy przesłać trzy odrębne pliki: 1. tekst główny; 2. dane osobowe; 3. oświadczenie autora (zob. 'Dla Autorów').
2. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.
3. Prosimy o podawanie kompletnych opisów bibliograficznych pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii oraz przytaczanie sprawdzonych cytatów.
4. Jeśli autor nie odeśle w terminie korekty autorskiej, oznacza to jego zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.
5. Autorzy opublikowanych prac otrzymują artykuł w wersji pdf. Autorzy cedują prawa wydawnicze na wydawcę.
6. Po przyjęciu tekstu do druku należy dołączyć podpisane przez autorów umowy licencyjne.

 

WYMOGI REDAKCYJNE

1.Tekst powinien mieć jasną strukturę i koncentrować się wokół wyraźnie sformułowanego problemu. Nie powinien przekraczać 15 stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12, skok między wierszami 1.5, w tekście nie stosujemy zasadniczo podkreśleń i pogrubień.
2. Przyjęty sposób powoływania się na literaturę w tekście oraz jej spis na końcu artykułu powinien odpowiadać standardom APA (zob. 'Dla Autorów').
3. Na końcu tekstu należy zamieścić bibliografię (w układzie alfabetycznym).
4. Do tekstu powinno być dołączone streszczenie w języku polskim, zawierające ok. 150 słów, oraz słowa kluczowe . Należy dostarczyć w języku angielskim pełny tytuł, słowa kluczowe (key words) i streszczenie (abstract).
5. Teksty obcojęzyczne powinny być składane w języku obcym, zaś tytuł, słowa kluczowe i streszczenia w j. obcym i j. polskim.
6. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa.

Roczniki Pedagogiczne · ISSN 2080-850X | eISSN 2544-5243 · DOI: 10.18290/rped
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)