O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

“Roczniki Pedagogiczne” (są kontynuacją “Roczników Nauk Społecznych” wychodzących jako zeszyt nr 2: Pedagogika, od 1973 r.), od 2012 ukazuje się kwartalnie, jest pedagogicznym czasopismem akademickim, które stawia sobie za cel zamieszczanie aktualnych, oryginalnych, empirycznych i teoretycznych wyników badań w poszczególnych obszarach nauk o wychowaniu i promuje nowe oraz kreatywne osiągnięcia metodologii pedagogicznej i metodyki pracy wychowawczej.

Czasopismo oferuje artykuły w zakresie czterech obszarów badań pedagogicznych właściwych czterem zeszytom poświęconym kolejno:

1/ teorii oraz historii wychowania i myśli pedagogicznej;
2/ edukacji i pedagogice szkolnej oraz dydaktyce;
3/ pedagogice specjalnej, pedagogice resocjalizacyjnej i prewencyjnej oraz psychopedagogice;
4/ pedagogice opiekuńczej, pedagogice rodziny i pedagogice społecznej.

Zeszyty Czasopisma ukazują się  co kwartał każdego roku zgodnie z numeracją.

Czasopismo zamieszcza osiągnięcia naukowe czterech rodzajów: 

1/ oryginalne artykuły o charakterze zarówno empirycznym jak i teoretycznym;
2/ sprawozdania i komunikaty;
3/ recenzje;
4/ polemiki, zawierające pytania do tekstów autorów oraz odpowiedzi i wyjaśnienia autorów.

“Roczniki Pedagogiczne” stosują obiektywne kryteria oceny naukowej tekstów autorów w nich piszących. Czasopismo jest adresowane do pracowników naukowych i studentów w wymienionych obszarach pedagogicznej teorii i praktyki oraz przedstawicieli pokrewnych dyscyplin i dziedzin wiedzy. Są też akceptowane teksty w językach obcych, które są recenzowane i poddawane ocenie przez recenzentów reprezentujących ich oryginalne języki.

W wypadku zaprzestanie ukazywania się czasopisma odpowiedzialność za dostęp do opublikowanych treści spoczywa na Towarzystwie Naukowym KUL.

Roczniki Pedagogiczne · ISSN 2080-850X | eISSN 2544-5243 · DOI: 10.18290/rped
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)