Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Roczniki Pedagogiczne?
Przejdź do logowania

 

Wytyczne dla autorów

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Teksty złożone do "Roczników" Towarzystwa Naukowego KUL nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane w języku polskim ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.
 2. Maszynopis powinien być złożony na papierze formatu A-4 w 1 egzemplarzu i na płycie. Powinien mieć ciągłą paginację. Na jednej stronie powinno być 2000 znaków (31 wierszy po 65 znaków). Margines z lewej strony - 35 mm.
 3. Na końcu tekstu należy zamieścić bibliografię (w układzie alfabetycznym).
 4. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według zasad przyjętych w Towarzystwie Naukowym KUL.
 5. Do tekstu powinno być dołączone streszczenie w języku polskim, zawierające ok. 150 słów, oraz słowa kluczowe (key words). Należy, jeśli możliwe, dostarczyć w języku angielskim pełny tytuł, podtytuł, słowa kluczowe i streszczenie.
 6. Teksty obcojęzyczne powinny być składane w dwóch wersjach językowych - w j. obcym i j. polskim.
 7. Na osobnej kartce prosimy podać następujące dane: imię i nazwisko autora, stopień oraz tytuł naukowy, miejsce pracy wraz z dokładnym adresem oraz adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail.
 8. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.
 9. Prosimy o podawanie kompletnych opisów bibliograficznych pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii oraz przytaczanie sprawdzonych cytatów.
 10. Jeśli autor nie odeśle w terminie korekty autorskiej, oznacza to jego zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.
 11. Autorzy opublikowanych prac otrzymują 1 egzemplarz "Rocznika", 17 nadbitek własnych tekstów oraz honorarium według stawek obowiązujących w Towarzystwie Naukowym KUL. Prawa wydawnicze przechodzą na wydawcę.

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

 1. Teksty dostarczone na płycie powinny być napisane za pomocą jednego z typowych edytorów, takich jak: WordPerfect (wszystkie wersje), MS Word (wszystkie wersje), OpenOffice (wszystkie wersje) lub inne, obsługujące zapis w RTF.
 2. Rysunki lub wykresy opracowane na komputerze należy przygotować za pomocą następujących programów: CorelDraw (do wersji 11.0 włącznie), MS PowerPoint, WordPerfect Presentation, Corel Presentation for Windows, MS Excel. Należy je dostarczyć jako odrębne pliki. Dotyczy to także materiałów skanowanych. W tekście należy zaznaczyć przeznaczone dla nich miejsce.
 3. Mapy i oryginały ilustracji nadające się do reprodukcji wraz z podpisami powinny być dołączone na końcu artykułu.
 4. Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. hebrajski, cyrylica, greka, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują podczas standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy je dołączyć na płycie.
 5. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa.
 6. Do czasu ukazania się publikacji drukiem należy przechowywać na dysku twardym lub na płycie zapasową kopię przekazanych materiałów.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst jest oryginalną pracą naukową i nie narusza praw osób trzecich.
 2. Tekst nie był wcześniej publikowany i nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
 3. Tekst spełnia wymogi formalne oraz techniczne określone w wytycznych dla autorów.
 4. W odniesieniu do artykułu nie zachodzi zjawisko ghostwriting i guest authorship w rozumieniu zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Prawa autorskie

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.

Autor wyraża zgodę na publikację wraz z utworem (w wersji papierowej i elektronicznej) danych o swojej afiliacji akademickiej, wraz z adresem służbowym i adresem e-mail.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w szczególności prawo do:

1) wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
2) wprowadzania egzemplarzy czasopisma zawierających utwór do obrotu;
3) utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
4) wprowadzenia do pamięci komputera;
5) wprowadzania do baz danych i innych repozytoriów cyfrowych, w tym pełnotekstowych;
6) rozpowszechniania utworu (w formie e-booka, PDF itp.) w sieciach komputerowych np. typu Internet i Intranet – w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Wydawca decyduje o formie wydania utworu, w tym o jego formie graficznej, w porozumieniu z Autorem.

Wydawca ma prawo dokonania koniecznych zmian utworu, wynikających z opracowania redakcyjnego.

Autor zobowiązuje się do wprowadzenia poprawek zalecanych przez recenzentów oraz do wykonania korekty autorskiej w terminie uzgodnionym z Wydawcą. Autorowi nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 

Polityka prywatności

Imiona, nazwiska i adresy e-mail podane na tej stronie czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie w określonych celach czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu żadnym innym podmiotom.