Publisher

The Learned Society of KUL

ul. Chopina 29/11
20-023 Lublin
Poland

    &    

John Paul II Catholic University of Lublin

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Poland

Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973 · DOI: 10.18290/rt
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)