Autor - szczegóły

Bacylewa, Olga, Chair of Psychology in Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraina