„Obcy” jako wyzwanie dla eklezjologii communio

Antoni Nadbrzeżny

Abstrakt


W niniejszym artykule autor podejmuje kwestię communio w kontekście aktualnego kryzysu migracyjnego w Europie. Teologia kontekstualna oparta na metodzie korelacji próbuje pogłębić rozumienie istoty i misji Kościoła poprzez włączenie eklezjologicznego modelu communio we współczesny kontekst społeczny. Pojęcie „obcego”, wprowadzone przez socjologów do publicznego dyskursu, wydaje się być użyteczną i operatywną kategorią również dla eklezjologii. Pierwsza część artykułu ukazuje fenomen obcego w perspektywie socjologicznej. Druga część prezentuje Jezusa jako Sakrament Boga w spotkaniu z obcymi. Autor analizuje słowa i stosunek do ludzi obcych i społecznie wyalienowanych. Trzecia część opisuje Kościół jako sakrament odpowiedzialności i otwarty dom dla obcych i ubogich. Kościół może być rozumiany również jako matka posiadająca otwarte serce, szczególnie dla tych, którzy cierpią z powodu wojny i nędzy. W ostatniej części artykułu autor formułuje wnioski duszpasterskie. Zwraca uwagę na konieczność uwydatniania społecznego aspektu Eucharystii i zachęcania wierzących do tworzenia „kultury solidarności” z uchodźcami i ludźmi obcymi będącymi w potrzebie.


Słowa kluczowe


obcy; eklezjologia; communio; Kościół; misja; odpowiedzialność; solidarność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z., Socjologia, tł. J. Łoziński, Poznań 1990.

Czaja A., „Communio” w eklezjologii Soboru Watykańskiego II, w: „Communio” w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, red. A. Czaja, M. Marczewski, Lublin 2004, s. 109-133.

Coggins R., Samarytanie, w: Słownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger, Warszawa 1996, s. 700-702.

Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2015 r., Watykan 2014.

Franciszek, Przemówienie do Parlamentu Europejskiego, Strasbourg 2014.

Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2016 r., Watykan 2015.

Heschel A.J., Kim jest człowiek, tł. K. Wojtkowska, Łódź 2014.

Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, Watykan 2001.

Mariański J., Indywidualizm religijny we współczesnym świecie wyzwaniem dla Kościoła, w: „Communio” w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, red. A. Czaja, M. Marczewski, Lublin 2004, s. 13-40.

Nadbrzeżny A., Eklezjologia odpowiedzialności. Z namysłu nad encykliką „Redemptor hominis”, „Roczniki Teologii Dogmatycznej” 1(56)2009, s. 31-44.

Niewidzialne światło. Z abp. Józefem Życińskim rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin, Kraków 2011.

Schillebeeckx E., Menschliche Erfahrung und Glaube an Jesus Christus, Freiburg im Br. 1979.

Schutz A., Collected Papers, vol. II, Studies in Social Theory, The Hague 1964.

Simmel G., Socjologia, tł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1975.

Waldenfels B., Podstawowe motywy fenomenologii obcego, Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.2-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)