Dzieje sanktuarium Matki Bożej w Gidlach w świetle akt z Archiwum Dominikanów w Krakowie

Łukasz Cholewiński

Abstrakt


Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i przybliżenie historii Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach. Temat ten nie doczekał się jak do tej pory swojego opracowania. Artykuł może stać się przyczynkiem do napisania pełnej monografii. Autor oparł swoje badania na materiałach zgromadzonych w Archiwum Dominikanów w Krakowie. Wykorzystał także dostępną literaturę przedmiotu. W swojej pracy omówił dzieje klasztoru do 1914 r. Szczególna uwaga skierowana została na kwestię budowy świątyni, gdzie umieszczono cudowną figurkę Matki Bożej. W artykule poruszone zostały także kwestie związane z rozwijającym się ruchem pątniczym. Elementy te złożyły się na historiograficzną wizję dziejów sanktuarium od XVI do XX wieku.


Słowa kluczowe


Dominikanie; sanktuarium; figura; modlitwa; cuda

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boespflug F.D., Życie zakonne Braci kaznodziejów, w: Dominikanie. Szkice z dziejów zakonu, red. M.A. Babraj, Poznań: W drodze 1986 s. 15-45.

Jagla J., Sfera ziemska i duchowa w obrazach wotywnych, „Spotkania z Zabytkami” 2006, nr5, s. 14-18.

Jaśkiewicz A., Złotnictwo wotywne regionu częstochowskiego, Częstochowa: Muzeum Częstochowskie 1962.

Kondracki J., Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1976.

Kunczyńska-Iracka A., Malarze ludowi z Gidel. Warszawa: Arkady 1995.

Kunczyńska-Iracka A., Malarstwo ludowe kręgu częstochowskiego, Wrocław: Ossolineum 1978.

Mrowiec K., Katalog muzykaliów gidelskich, Kraków: Archiwum Prowincji Polskiej OO.Dominikanów 1986.

Stolarczyk T., Szesnasto- i siedemnastowieczne księgi teologiczne i zbiory kazań wbibliotece gidelskich dominikanów w początku XX w., „Zeszyty Radomszczańskie” 8(2014), s.269-279.

Świętochowski R., Kapela OO. Dominikanów w Gidlach, „Muzyka” 8(1973), z. 4, s.60-80.

Świętochowski R., W 450 rocznicę wyorania cudownego posążka Matki Boskiej Gidelskiej, Kraków: Maszynopis przechowywany w Archiwum Dominikanów w Krakowie 1966.

Torenc M., Gidelska kąpiółka w świetle zapisek De Miraculis, „Roczniki Humanistyczne” 58(2010), z. 2, s. 13-28.

Walaszczyk K., Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, Radomsko: Muzeum Radomszczańskie 1993.

Zawadzka K., Biblioteki klasztorne dominikanów na Śląsku (1239-1810), „Acta Universitatis Wratislaviensis, Bibliothecalia Wratislaviensia” 1999, nr 5, s. 90-115.

Żukiewicz K., Malutka ale w cuda potężna Matka Boska Gidelska, Nowenna na pamiątkę 25rocznicy koronacji, Częstochowa 1948.

Żukiewicz K., Matka Boska Gidelska, Radomsko: Muzeum Radomszczańskie 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.4-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)