Wychowanie religijne w kontekście kryzysu życia rodzinnego

Robert Biel

Abstrakt


Upadek komunizmu otwarł przed Kościołem w Polsce nowe możliwości pracy duszpasterskiej, wśród których trzeba wymienić także przywrócenie nauczania religii w szkole. Jak się jednak okazuje sytuacja ta - ze względu na dynamiczne zmiany cywilizacyjne - staje się dla Kościoła dużym wyzwaniem. Wychowanie religijne w szkole znajduje coraz mniej wsparcia w dotkniętej kryzysem rodzinie. Kryzys ten - wyciskający piętno na wychowaniu religijnym dziecka - przejawia się głównie w zaniku przekazu wiary w rodzinie, rzutujących na wychowanie trudnościach ekonomicznych rodzin oraz indywidualizacji życia. Aby sprostać tym nowym wyzwaniom i aby wychowywanie religijne stało się owocne, Kościół musi podjąć starania o przywrócenie należytej rangi triadzie pedagogicznej wyrażającej się we współpracy Kościoła, szkoły i rodziny.


Słowa kluczowe


rodzina; wychowanie religijne; katecheza; indywidualizacja; emigracja; Kościół; społeczeństwo; kryzys życia religijnego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biel R.: Izmedu euforije i zabrinutosti. Poljska nakon pristupa Europskoj Uniji. W: N.A. Anèić, N. Bižaca (Red.). Teologija i Crkva u procesima europskih integracija. Split 2008 s. 229-252.

Biel R.: Neue Herausforderungen der Taufpastoral in Polen. W: Weil Taufe Zukunft gibt. Wegmarken für eine Weiterentwicklung der Taufpastoral. Hrsg. W. Kasper, A. Kothgasser, A. Biesinger. Ostfildern 2011 s. 157-166.

Biel R.: Postawy spoleczno-religijne diecezjan tarnowskich. „Tamowskie Studia Teologiczne” 1-2:2002 nr 21 s. 416-421.

Charytariski J.: Zur Situation des Religionsunterrichts an den öffentlichen Schulen Mittel- und Osteuropa. W: Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen in Europa. Dokumentation des Symposions vom 13. bis 15 April in Rom. Arbeitshilfen der Deutschen Bischofskonferenz. Nr 91. Bonn 1991 s. 41-50.

Csoklich F.: Operation ohne Narkose. „Herder Korrespondenz” 10:1990.

Görres A.: Pathologie des katholischen Christentums W: Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart. Bd. II/l. Hrsg. F.X. Arnold. K. Rahner, V. Schurr, L.M. Weber. Freiburg-Basel-Wien 1966 s. 277-343.

Hitzler R.,Honer A.: Bastelexistenz. Über subjektive Konsequenzen der Individualisierung. W: Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschafen. Hrsg. U. Beck, E. Beck-Gernsheim. Frankfurt a. Main 1994 s. 307-315.

II Polski Synod Plenarny. Teksty robocze. Poznań-Warszawa 1991.

Kasper W.: Die Weitergabe des Glaubens. Schwierigkeit und Notwendigkeit einer zeitgemässen Glaubensvermittlung. W: Theologie und Kirche. Hrsg. W. Kasper. Mainz 1987 s. 128.

Kaufmann F.X.: Die heutige Tradierungskriese und der Religionsunterricht, Religionsunterricht. Aktuelle Situation und Entwicklungsperspektiven. Arbeitshilfen der Deutschen Bischofskonferenz. Nr 73. Bonn 1989 s. 60-73.

Koch K.: Brennpunkte heutiger Glaubensverkündigung. Freiburg-Graz-Wien-Köln 1996 s. 48.

Koch K.: Kirche - um Gottes willen! Unzeitgemäße Reden gegen den Trend. Freiburg 1998 s. 69.

Koch K.: Kirche im Übergang zum dritten Jahrtausend. Weisungen für die Kirche der Zukunft. Freiburg 2000.

Koch K.: Leben erspüren - Glauben feiern. Sakramente und Liturgie in unserer Zeit. Freiburg-Basel-Wien 1999.

Koch K.: Zeit-Zeichen. Kleine Beiträge zur heutigen Glaubenssituation. Freiburg 1998.

Krätzl H.: Kirche im Zeitgespräch. Salzburg-Wien 1996.

Máté-Tóth A.: Nicht wie Milch und Honig. Religion und Kirchen in Ost(Mittel)Europa. Hrsg. P. Mikluseak. Ostfildern 2000.

Mette N.: Identität in universaler Solidarität. Zur Grundlegung einer religionspädagogischer Handlungstheorie. ,Jahrbuch der Religionspädagogik” 6:1989 s. 27-55.

„Neutrum”: Raport o religii w szkole. KAI 10:1996 s. 4.

Padberg R.: Die katechetische Wort-Verkündigung. W: Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart. Hrsg. F.X. Arnold, K. Rahner, V. Schurr, L.M. Weber. Freiburg-Basel-Wien 1964 s. 266-287.

Ponad połowa polskich rodzin zadowolona z religii w szkole. KAI 7:1996 s. 2.

Słowo pasterskie biskupów polskich w związku z powrotem katechezy do szkół z dnia 25.08.1990 roku.

Tomka M. Zulehner P.M.: Religion in den Reformländern Ost(Mittel) Europas. Ostfildern 1999.

Wanke J.: Kirche und Gesellschaft in Ostdeutschland vier Jahre nach der Wende. „Information und Berichte” 6:1994 s. 7-18.

Werbick J.: Heutige Herausforderungen an ein Konzept des Religionsunterrichts. W: Religionsunterricht 20 Jahre nach dem Synodenbeschluss. Arbeitshilfen der Deutschen Bischofskonferenz. Nr 111. Bonn 1993 s. 35-72.

Wollbold A.: Religionsunterricht und religiöse Unterweisung. W: Religion und Kirchen in Ost(Mittel)Europa: Deutschland-Ost. Hrsg. K. Gabriel, J. Pilvousek, M. Tomka. Ostfildern 2003 s. 63-77.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)