About

Czasopismo Studia Polonijne ukazuje się od 1976 r. Jest to rocznik naukowy o charakterze interdyscyplinarnym poświęcony szeroko rozumianej problematyce migracyjnej i poruszający kwestie związane z wychodźstwem polskim i Polakami przebywającymi za granicą. Wydawany przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Inicjatorami jego powstania byli o. Mieczysław Albert Krąpiec OP, ks. Bolesław Kumor, ks. Piotr Taras SAC i Jan Turowski. W zamyśle założycieli Studia Polonijne miały służyć „wzajemnemu zrozumieniu, zbliżeniu i umacnianiu pozycji kultury polskiej i Polonii w integrującym się świecie”. Problematyka podejmowana na łamach omawianego periodyku nie tylko skupia się na przedstawieniu historii poszczególnych środowisk polonijnych, lecz również ukazuje złożoność problemów współczesnych, z którymi stykają się Polacy zamieszkali poza granicami kraju.

 

Przez pierwsze lata Studia Polonijne były wydawane pod redakcją M.A. Krąpca, J. Turowskiego, B. Kumora i P. Tarasa. Od 1978 r. powołano komitet redakcyjny. Od tego czasu funkcję redaktora naczelnego pełnili kolejni kierownicy Zakładu Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej KUL, który w 1984 r. został przemianowany na Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, a od 2010 r. został włączony w strukturę Wydziału Nauk Humanistycznych i został przemianowany na Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym. Kolejnymi redaktorami naczelnymi rocznika naukowego byli:

 

- o. Mieczysław A. Krąpiec (1976-1979);

- Czesław Bloch (1979-1984);

- ks. Stanisław Kowalczyk (1984-1990);

- ks. Edward Walewander (1990-2005);

- ks. Józef Szymański (2006);

- Tomasz Panfil (2006-2014);

- Jacek Gołębiowski (2014-2017)

 

Od 11 X 2017 jest nim ks. Sławomir Zych

 

Rocznik Studia Polonijne podzielony jest na następujące działy tematyczne: artykuły, materiały, kronika Ośrodka, recenzje. W ich ramach ukazują się rozprawy i studia przedstawiające różne konteksty istnienia społeczności polskich lub polonijnych poza granicami kraju przodków. Studia Polonijne nigdy nie stawiały rygorystycznie zakreślonej granicy, poza którą autorzy nie mogliby wychodzić w swoich badaniach. Dzięki temu pismo to przyciąga autorów z różnych środowisk. W ciągu ponad czterdziestoletniej działalności Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym udało się zgromadzić grono bardzo ciekawych i kompetentnych współpracowników z kraju i zagranicy.

 

ISSN 0137-5210

eISSN 2544-526X

 

Studia Polonijne na OJS 3.0

Zawartość ostatnich tomów Studiów Polonijnych można znaleźć na stronie CEEOL

 

 

________________________________________________________________

Studia Polonijne indeksowane są na:

ICI Journals Master List / ICI World of Journals, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), BazHum, PBN/POL-Index, CEJSH, Google Scholar

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

W czasopiśmie stosowane są zasady etyczne COPE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zasady przygotowania tekstów przeznaczonych do druku w roczniku

„Studia Polonijne”

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Teksty składane do druku nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane w języku polskim ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism. Należy dołączyć deklarację Zgłoszenie artykułu do redakcji "Studiów Polonijnych" wraz z oświadczeniem dotyczącym wkładu poszczególnych autorów i źródeł finansowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Autor, zgłaszając tekst do publikacji, wyraża tym samym zgodę na umieszczenie go w wersji on-line na stronie www danego rocznika, a także na indeksowanie artykułu w bazach bibliograficznych, m.in. CEJSH i CEEOL.
 3. Objętość tekstu oblicza się w arkuszach wydawniczych (tekst artykułu, sprawozdania, recenzji itp., przypisy, streszczenie, słowa kluczowe, ilustracje, tabele, wykresy). Objętość artykułu lub edycji źródłowej nie powinna być mniejsza niż 20 tys. znaków (pół arkusza wydawniczego). Artykuły o objętości powyżej 40 tys. znaków (1 arkusz wydawniczy) nie będą przyjmowane.

      4.W czasopiśmie stosujemy zasady etyczne COPE. Redakcja nie pobiera od autorów opłat za publikację tekstu w czasopiśmie. Dostęp do treści czasopisma   jest bezpłatny. 

 1. Autor przekazuje Komitetowi Redakcyjnemu „Studiów Polonijnych” tekst w postaci wydruku papierowego i wersji elektronicznej. Wydruk prosimy przesłać na adres Redakcji:

Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL

Al. Racławickie 14, CTW 42

20-950 Lublin

 

Plik w wersji elektronicznej w formacie Word prosimy przesłać za pomocą platformy OJS lub na adres Redakcji:

instpol@kul.pl

 

 1. W celu zapewnienia anonimowości procedury recenzyjnej nazwisko i imię autora artykułu należy podać w osobnym pliku.
 2. Bibliografię w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu.
 3. Ze względu na wymogi baz bibliograficznych, w których są zamieszczane artykuły publikowane w Studiach, m.in. CEJSH i CEEOL, wszystkie artykuły powinny zawierać streszczenie (do 2000 znaków ze spacjami), tytuł i ew. podtytuł (do 150 znaków ze spacjami) i słowa kluczowe (key words - do 255 znaków ze spacjami) w języku angielskim. Artykuły w językach obcych także streszczenie i słowa kluczowe po polsku.
 4. Informacje o autorach powinny zawierać następujące dane: do druku – imię i nazwisko autora, stopień oraz tytuł naukowy, miejsce pracy (Katedra, Instytut, Uczelnia), adres do korespondencji (może być e-mail); dodatkowo w celu kontaktu Redakcji z autorem – adres pocztowy, telefon. Aby autorzy mogli bezpłatnie otrzymać egzemplarz czasopisma, potrzebne są dane osobowe do sporządzenia PIT-8C.
 5. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel i wykresów oraz cytowanie z innych źródeł) ponosi autor.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia artykułu do publikacji bez podania przyczyny.
 7. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według zasad przyjętych w Towarzystwie Naukowym KUL. Redakcja Studiów może przyjąć tzw. system amerykański (odsyłacze bibliograficzne w tekście).
 8. Wydania krytyczne źródeł należy przygotować w oparciu o odpowiednie instrukcje wydawnicze.

 

 

Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X | DOI: 10.18290/sp
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)