Proces recenzji

1. Autorzy, przesyłając artykuł do "Roczników Nauk Społecznych", wyrażają tym samym zgodę na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania.

2. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

3. Nadesłane teksty - w ramach tzw. recenzji wstępnej - oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji. W przypadku braku większych uwag, artykuł zostaje skierowany do dwóch rzetelnych recenzentów spoza redakcji, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany artykuł. Recenzenci nie mogą pochodzić też z placówki, w której afiliowany jest autor recenzowanego tekstu. Osoba recenzenta nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych (konflikt interesów) z autorem recenzowanego dzieła.

4. Prace oceniane są w sposób poufny i anonimowy (na zasadach double-blind review). Zachowana jest więc zasada wzajemnej anonimowości recenzenta i autora artykułu.

5. Osobom recenzującym nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją. 

6. Recenzenci, poza uwagami merytorycznymi, zaznaczają w formularzu recenzji (formularz do wglądu/ *pdf) swoją opinię, która powinna być brana pod uwagę przez redakcję czasopisma:

- tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci
- tekst nadaje się do publikacji po wprowadzeniu poprawek
- tekst wymaga wprowadzenia istotnych poprawek i ponownego zrecenzowania
- tekst nie nadaje się do publikacji

7. Po zakończonej procedurze recenzowania, autor tekstu zostaje poinformowany o jej wynikach oraz otrzymuje dwie recenzje do wglądu, ale bez ujawniania nazwisk recenzentów. Nazwiska recenzentów współpracujących z redakcją podawane są raz w roku do publicznej wiadomości.

8. W przypadku decyzji o publikacji tekstu, dochodzi do konsultacji na linii autor - redakcja, co do wprowadzenia ewentualnych zmian i poprawek w tekście.

9. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)