Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
  • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.
Wytyczne dla autorów
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Teksty złożone do "Roczników" nie mogą być wcześniej opublikowane ani w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism. Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim i angielskim.

Teksty w języku angielskim powinny być przygotowane we współpracy autora z native speakerem. Autor powinien też ujawnić redakcji wszelki wkład innych osób w powstawanie artykułu (patrz pkt 9).

2. Artykuł należy zgłosić drogą elektroniczną poprzez Open Journal System:

1) należy założyć konto (zarejestrować się jako autor) / zalogować na swoje konto, jeśli wcześniej takie konto było zakładane.

2) po zalogowaniu się należy skorzystać z opcji "Prześlij tekst do opublikowania w czasopiśmie", wypełniając formularz, przesyłając zanonimizowany (bez danych osobowych autora) plik z tekstem oraz wprowadzając metadane artykułu (streszczenia, słowa kluczowe, wymagane tłumaczenia) 

3. Na końcu tekstu należy zamieścić bibliografię (w układzie alfabetycznym).

4. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według zasad stylu harwardzkiego:

(Johnson, 1998)

(Popiel, 1987)

(Nowak, 2018, s. 14)

Bibliografia:

Szacki J., (1991), Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa: PWN.

Mikułowski-Pomorski J., (2002), Etos warstw społecznych. Inteligencja. Między państwem a samodzielnym wyborem, [w:] J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Warszawa: Wydawnictwo PAN, s. 43 – 66.

Nowak S., (2018), Społeczeństwo w dobie kryzysu, Roczniki Nauk Społecznych, nr 2, s. 13-25.

5. Do tekstu należy dołączyć tytuł i streszczenie w języku polskim i angielskim zawierające ok. 100-120 słów oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

6.Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko autora, stopień oraz tytuł naukowy, numer ORCiD, miejsce pracy wraz z dokładnym adresem oraz adres do korespondencji z redakcją, aktualny telefon, e-mail. Prosimy też o deklarację i wskazanie, jaki adres (pocztowy oraz mailowy!) może zostać opublikowany przy nazwisku autora. Do przekazania danych prosimy użyć opcji: "Wiadomość dla redaktora".

7. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.

8. Prosimy o podawanie kompletnych opisów bibliograficznych pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii oraz przytaczanie sprawdzonych cytatów.

9. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Dla zachowania wysokich standardów publikacyjnych wszystkie nowe zgłoszenia są automatycznie sprawdzane pod względem oryginalności zgodnie z zasadami Crossref Similarity Check. Redaktorzy mogą również podjąć decyzję o wygenerowaniu raportu podobieństwa tekstu w dowolnym momencie procesu recenzji.

10. Jeśli autor nie odeśle w terminie korekty autorskiej, oznacza to jego zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

11. Redakcja zastrzega sobie prawo podejmowania ostatecznych decyzji w kwestii przyjęcia lub odrzucenia tekstu. 

 

WSKAZÓWKI TECHNICZNE:

1. Dostarczone teksty powinny być napisane za pomocą jednego z typowych edytorów, takich jak: MS Word (wszystkie wersje), OpenOffice (wszystkie wersje) w zapisie "rtf" lub "doc". Tekst powinien mieć ciągłą paginację. Na jednej stronie powinno być 2000 znaków (31 wierszy po 65 znaków); margines z lewej strony - 35 mm; preferowana czcionka - Times New Roman; wielkość czcionki - 12; 1,5 linii odstępu. 

Objętość tekstów: artykuł (20-40 tys. znaków), raport z badań (10-20 tys. znaków), recenzje, sprawozdania i polemiki (do 10 tys. znaków).

2. Rysunki lub wykresy opracowane na komputerze należy przygotować za pomocą następujących programów: CorelDraw (do wersji 11.0 włącznie), MS PowerPoint, Corel Presentation for Windows, MS Excel. Należy je dostarczyć jako odrębne pliki (w Open Journal System w czasie etapu "Prześlij dodatkowe pliki"). Dotyczy to także materiałów skanowanych. W tekście należy zaznaczyć przeznaczone dla nich miejsce.

3. Mapy i oryginały ilustracji nadające się do reprodukcji wraz z podpisami powinny być dołączone na końcu artykułu. Ewentualne skany map i ilustracji prosimy dołączyć jako odrębne od tekstu artykułu pliki (w OJS - jak w pkt. 2).

4. Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. hebrajski, cyrylica, greka, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują podczas standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy o tym poinformować redakcję w trakcie zgłaszania artykułu. W tytule artykułu, bibliografii i przypisach należy dokonać transliteracji na alfabet łaciński.

5. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa, boldowanie.

6. Do czasu ukazania się publikacji drukiem należy przechowywać na dysku twardym (lub innym nośniku) zapasową kopię przekazanych materiałów.

7. Materiały niekompletne lub niedostosowane do wymagań redakcyjnych nie będą mogły rozpocząć procedury recenzenckiej.

8. Przykładowy szablon artykułu: PDF / DOC.


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)