Dane badawcze, archiwizacja, licencje, open access

System antyplagiatowy

Plagiat stanowi naruszenie osobistych praw autorskich polegające na przywłaszczeniu całości lub części cudzego utworu i opublikowaniu go pod własnym nazwiskiem. Skopiowanie swojego utworu w celu poszerzenia dorobku naukowego stanowi autoplagiat. Plagiat jest czynnością karalną. W przypadku wykrycia plagiatu redakcja poinformuje o sprawie instytucję, w której afiliowany jest autor, recenzentów oraz osoby poszkodowane. Ponadto redakcja wycofa opublikowany tekst i zamieści informację na ten temat na stronie internetowej czasopisma i/lub w wersji drukowanej.

Redakcja czasopisma w celu zapobiegania plagiatowi korzysta z systemu antyplagiatowego https://www.crossref.org/services/similarity-check/ przy użyciu oprogramowania iThenticate http://www.ithenticate.com/.

                   

 

Dane badawcze

Redakcja nie gromadzi danych badawczych, a przedstawienie planu zarządzania danymi badawczymi nie stanowi wymogu publikacji artykułu. Przez dane badawcze redakcja rozumie zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym (w postaci liczbowej, tekstowej, graficznej czy dźwiękowej), powszechnie uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych. W określonych okolicznościach autorzy mogą jednak zostać poproszeni o przedstawienie danych badawczych, również już po opublikowaniu artykułu.

 Archiwizacja

Teksty są archiwizowane na platformie OJS. Wszystkie artykuły są trwale archiwizowane na stronie internetowej czasopisma. OJS wykorzystuje protokół OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) do eksportu metadanych, co pozwala na integrację z wyszukiwarkami i bazami danych; możliwość śledzenia statystyk dotyczących zdeponowanych dokumentów.

 Licencje

Artykuły w czasopiśmie objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access  

Otwarty dostęp to brak technicznych i prawnych ograniczeń korzystania z umieszczonych w publicznym Internecie materiałów naukowych. Zakłada ich dalsze wykorzystywanie zgodnie z przepisami prawa autorskiego o dozwolonym użytku lub na nieograniczonej wolnej licencji Creative Commons. Główne kierunki rozwoju Open Access to otwarte repozytoria oraz recenzowane czasopisma Open Access. Dostrzegając potrzebę zapewnienia najwyższych standardów w nauce oraz dbając o przestrzeganie dobrych praktyk w prowadzeniu i upowszechnianiu wyników badań naukowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Towarzystwo Naukowe KUL, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w dokumencie pt. Kierunkach rozwoju otwartego dostępu (2015), podjęły starania na rzecz przygotowania do przyjęcia polityki otwartości do publikacji naukowych wraz z danymi badawczymi, co jest realizowane przez system OJS.

Opłaty, źródła finansowania

Redakcja nie pobiera od autorów żadnych opłat za publikację tekstu na łamach czasopisma. Dostęp do treści czasopisma jest bezpłatny.  Czasopismo nie publikuje reklam. Źródła finansowania czasopisma stanowią subsydia i programy ministerialne.

 


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)