Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma ?
Przejdź do logowania

 

Wytyczne dla autorów

Zasady przygotowania tekstów przeznaczonych do druku w roczniku

„Studia Polonijne”

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Teksty składane do druku nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane w języku polskim ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism. Należy dołączyć deklarację Zgłoszenie artykułu do redakcji "Studiów Polonijnych" wraz z oświadczeniem dotyczącym wkładu poszczególnych autorów i źródeł finansowania.

2. Autor, zgłaszając tekst do publikacji, wyraża tym samym zgodę na umieszczenie go w wersji on-line na stronie www danego rocznika, a także na indeksowanie artykułu w bazach bibliograficznych, m.in. CEJSH i CEEOL.

3. Objętość tekstu oblicza się w arkuszach wydawniczych (tekst artykułu, sprawozdania, recenzji itp., przypisy, streszczenie, słowa kluczowe, ilustracje, tabele, wykresy). Objętość artykułu lub edycji źródłowej nie powinna przekraczać 2 arkuszy wydawniczych (1 arkusz wydawniczy to 22 strony znormalizowanego maszynopisu, czyli około 40 000 znaków typograficznych ze spacjami).

4. Autor przekazuje Komitetowi Redakcyjnemu „Studiów Polonijnych” tekst w postaci wydruku papierowego i wersji elektronicznej. Wydruk prosimy przesłać na adres Redakcji:

 

Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL

ul. Chopina 29/15A

20-023 Lublin

 

 

Plik w wersji elektronicznej w formacie Word prosimy przesłać na adres Redakcji:

instpol@kul.lublin.pl

 

5. W celu zapewnienia anonimowości procedury recenzyjnej nazwisko i imię autora artykułu należy podać na osobnej kartce.

6. Bibliografię w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu.

7. Ze względu na wymogi baz bibliograficznych, w których są zamieszczane artykuły publikowane w Studiach, m.in. CEJSH i CEEOL, wszystkie artykuły powinny zawierać streszczenie (do 2000 znaków ze spacjami), tytuł i ew. podtytuł (do 150 znaków ze spacjami) i słowa kluczowe (key words - do 255 znaków ze spacjami) w języku angielskim. Artykuły w językach obcych także streszczenie i słowa kluczowe po polsku.

8. Informacje o autorach powinny zawierać następujące dane: do druku – imię i nazwisko autora, stopień oraz tytuł naukowy, miejsce pracy (Katedra, Instytut, Uczelnia), adres do korespondencji (może być e-mail); dodatkowo w celu kontaktu Redakcji z autorem – adres pocztowy, telefon. Aby autorzy mogli bezpłatnie otrzymać egzemplarz czasopisma, potrzebne są dane osobowe do sporządzenia PIT-8C.

9. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel i wykresów oraz cytowanie z innych źródeł) ponosi autor.

10. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia artykułu do publikacji bez podania przyczyny.

11. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według zasad przyjętych w Towarzystwie Naukowym KUL. Redakcja Studiów może przyjąć tzw. system amerykański (odsyłacze bibliograficzne w tekście).

12. Wydania krytyczne źródeł należy przygotować w oparciu o odpowiednie instrukcje wydawnicze.

13. Opis bibliograficzny pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii powinien być kompletny, a przytaczane cytaty sprawdzone. Rekomendowana forma zapisu:

 

PRZYPISY

E. Kołodziej, Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939. Studia nad polityką emigracyjną II Rzeczypospolitej, Warszawa: Książka i Wiedza 1982, s. 119-120.

E. Kaczyński, W. Śliwowska, Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815-1914, Warszawa: PWN 1992, s. 65-66.

M. Zdziechowski, Europa, Rosja, Azja, Wilno 1923, reprint Komorów: Antyk 2010, s. 268.

Między religią a kulturą w Europie. Chrześcijaństwo – islam - laicyzm. Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej, red. M. Góra, R. Budnik, Gliwice: Wydawnictwo Wokół nas 2005, s. 65.

J. Pitoń CM, Księża polscy w Brazylii 1848-1984, w: Zmagania polonijne w Brazylii, t. IV: Owocująca przeszłość, red. T. Dworecki SVD, Warszawa 1987, s. 109.

A. Puszka, Pietruszka-Jabłonowski, Pietruszka, Stefan, w: Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, kol. 1548-1549.

J. Szymański, Z dziejów opieki duszpasterskiej nad Polakami w Danii w 1927 r., „Studia Polonijne” 22 (2012), s. 155-168.

Wspólne oświadczenie prezydentów Polski i Ukrainy o porozumieniu i pojednaniu obu narodów, „Biuletyn Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego” (Przemyśl) 1997, nr 3, s. 150-153.

R. Szwed, Stereotyp Ukraińca i Białorusina. Uwarunkowania i analiza porównawcza, „Sprawy Narodowościowe” (Seria nowa) 2000, z. 16-17, s. 95-112.

W. Romańczuk, Śp. Józef Grochot kapelan 10. Pułku Huzarów, „Dziennik Polski” (Londyn), 10 lutego 1984, s. 4.

Diagnoza społeczna 2009, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2009, www.diagnoza.com [dostęp: 19.08.2011].

 

- Przy kolejnym cytowaniu tej samej publikacji zawsze podajemy: nazwisko autora [z wyjątkiem przypadku, gdy występują różni autorzy o tym samym nazwisku – wtedy podaje się również inicjały imion], początek tytułu [kursywą], strony. Nie należy używać: dz. cyt., art. cyt. itp.!

np. Kołodziej, Wychodźstwo zarobkowe, s. 119.

 

ARCHIWALIA

- Powinny zawierać nazwę archiwum, sygnaturę, tytuł, strony lub karty.

np. AAN, UdSW, sygn. 133/12, Informacja o działalności w Polsce zakonów i zgromadzeń zakonnych, k. 180.

- Przy pierwszym użyciu należy podać pełną nazwę archiwum, a po niej, w nawiasie kwadratowym, skrót nazwy. Podobnie w przypadku wszystkich skrótów odnoszących się do nazw instytucji i organizacji.

np.: Archiwum Akt Nowych (Warszawa) [dalej cyt.: AAN], Urząd do Spraw Wyznań [dalej cyt.: UdSW].

 

BIBLIOGRAFIA

Klechta J., Najstarsza w świecie. Polska Misja Katolicka we Francji 1836-2006, Paryż: Polska Misja Katolicka we Francji 2006.

Berger P. L., Luckmann Th., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa: PWN 1983.

Turowski J., Przedmowa, w: Tenże. Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin: TN KUL 1993, s. 5-6.

Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, Warszawa: PWN 2005.

Szymański J., Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą. Słownik biograficzny, t. I, Lublin: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 2010.

Olszewski E., Grochot Józef Stanisław, w: Encyklopedia emigracji polskiej, red. K. Dopierała, t. II: F-K, Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski 2003, s. 153.

Rybicki A. ks., Wiara mężczyzn. Aspekty antropologiczne i duchowe, „Roczniki Teologii Duchowości” 4(59) 2012 s. 137-147.

Wspólne oświadczenie prezydentów Polski i Ukrainy o porozumieniu i pojednaniu obu narodów, „Biuletyn Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego” (Przemyśl) 1997, nr 3, s. 150-153.

Szwed R., Stereotyp Ukraińca i Białorusina. Uwarunkowania i analiza porównawcza, „Sprawy Narodowościowe” (Seria nowa) 2000, z. 16-17, s. 95-112.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz. U. 2007, nr 168 poz. 1186 z późn. zm.

Jakiej Unii chcemy. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2003, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/ K_057_03.PDF [dostęp: 04.06.2010]

 

14. Nieodesłanie przez autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

15. Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.

16. Autor ponosi koszty zawinionych przez niego zmian dokonanych w tekście po rozpoczęciu składania, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów składania o ponad 3%.

17. Autorzy opublikowanych prac otrzymują bezpłatnie 1 egzemplarz Studiów Polonijnych (po dostarczeniu danych osobowych potrzebnych do sporządzenia PIT-8C) i nadbitki własnych tekstów.

 

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

 

1. Teksty dostarczone na nośniku elektronicznym lub przesłane pocztą elektroniczną powinny być zapisane w formacie jednego z typowych edytorów: MS Word (wszystkie wersje), OpenOffice (wszystkie wersje), WordPerfect (wszystkie wersje). W przypadku zapisu w formacie TEX należy dostarczyć plik TEX oraz wygenerowany na jego podstawie PDF.

2. Rysunki, wykresy lub mapy należy przygotować za pomocą programów: CorelDraw, MS PowerPoint, WordPerfect Presentation, MS Excel, OpenOffice Draw i Calc i dostarczyć je jako odrębne pliki (bez użycia kolorów). Dotyczy to także materiałów skanowanych (optymalnie w formacie TIFF). W tekście należy zaznaczyć przeznaczone dla nich miejsce.

3. Oryginały ilustracji (w postaci nadającej się do druku) wraz z podpisami powinny być dołączone osobno.

4. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa.

5. Wszystkie cytaty pisać w cudzysłowie czcionką prostą – nie kursywą.

6. Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na nośniku elektronicznym do czasu ukazania się publikacji drukiem.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst jest oryginalną pracą naukową i nie narusza praw osób trzecich.
  2. Tekst nie był wcześniej publikowany i nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  3. Tekst spełnia wymogi formalne oraz techniczne określone w wytycznych dla autorów.
  4. W odniesieniu do artykułu nie zachodzi zjawisko ghostwriting i guest authorship w rozumieniu zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Prawa autorskie

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.

Autor wyraża zgodę na publikację wraz z utworem (w wersji papierowej i elektronicznej) danych o swojej afiliacji akademickiej, wraz z adresem służbowym i adresem e-mail.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w szczególności prawo do:

1) wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
2) wprowadzania egzemplarzy czasopisma zawierających utwór do obrotu;
3) utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
4) wprowadzenia do pamięci komputera;
5) wprowadzania do baz danych i innych repozytoriów cyfrowych, w tym pełnotekstowych;
6) rozpowszechniania utworu (w formie e-booka, PDF itp.) w sieciach komputerowych np. typu Internet i Intranet – w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Wydawca decyduje o formie wydania utworu, w tym o jego formie graficznej, w porozumieniu z Autorem.

Wydawca ma prawo dokonania koniecznych zmian utworu, wynikających z opracowania redakcyjnego.

Autor zobowiązuje się do wprowadzenia poprawek zalecanych przez recenzentów oraz do wykonania korekty autorskiej w terminie uzgodnionym z Wydawcą. Autorowi nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 

Polityka prywatności

Imiona, nazwiska i adresy e-mail podane na tej stronie czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie w określonych celach czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu żadnym innym podmiotom.