Editorial Team

Redaktor Naczelny
Stefan Sawicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego
Józef Franciszek Fert, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Sekretarz
Piotr Chlebowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Członkowie
Grażyna Halkiewicz-Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Tomasz Korpysz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Elżbieta Lijewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Zdzisław Łapiński, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa, Polska
Jadwiga Puzynina, Uniwersytet Warszawski, Polska
Arent Van Nieukerken, University of Amsterdam, Holandia

Studia Norwidiana · ISSN 0860-0562 | eISSN 2544-4433 · DOI: 10.18290/sn

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)