Author Guidelines

The "Kościół i Prawo" journal publishes academic research on the Canon Law and the relationship between the Church and the State. The main focus is on Polish particular law.

The published texts are categorized into the following sections: Articles, Reviews, Reports.

The text submitted for publication in the "Kościół i Prawo" journal should be original, i.e. unpublished before in Polish, in whole or in part, and should not be submitted to the Editorial Office of any other journal. It must not infringe any third party copyrights. Along with the text, the author must submit a declaration (doc. lub pdf.) on paper or in electronic form (a scan).

The author must sign a publishing agreement available at the headquarters of the Publisher and at the Editorial Office of the journal.

In order to prevent any occurrences of "ghostwriting" or "guest authorship", the Editorial Office of the "Kościół i Prawo" journal requires the authors of the publications to reveal the input of particular authors of the publication (including their affiliation and contribution, i.e. information about the authors of the concepts, assumptions, methods, protocol, etc. used in development of the publication), whereas the main responsibility rests with the author who submits the material for print. The Editorial Office also requests for information regarding sources of financing for the publication, input of academic and research institutions, associations and other entities ("financial disclosure").

Formal requirements:

 1. The Author shall submit a text in the form of a printout on paper and in an electronic version (as per the section 'online submissions'). The Author shall be responsible for all the factual data included in the publication.
 2. The size of the text should not exceed 1 publisher’s sheet (40 000 characters with spaces, i.e. a maximum of 15 pages of standardized text; font: Times New Roman, main text: 12, line leading: 1.5 of the line; footnotes: 10, line leading: 1 line).
 3. The text should include a summary (up to 2 000 characters with spaces) in Polish and in English, and also 4-5 keywords in Polish and in English (which should not be the same as in the title of the article). Please also give a full title of the article in English.
 4. The article should be composed of an introduction, individual thematic threads formulated in points, and conclusions.
 5. Please provide the following information about the Authors, in Polish and in English: first name and family name, scientific degree and title, place of work (Faculty, University) together with a full address, e-mail, and additionally a postal address (solely for the information of the Editorial Office). The Author should also provide an ORCID iD.
 6. Failure to submit the Author’s proof within the prescribed time shall mean a consent to publish the text in the current form.
 7. Normative acts of Polish law should be cited as per the principles of their referencing included in the Regulation of the Prime Minister of 20 June 2002 on the rules of legislative drafting (Journal of Laws No. 100, item 908) [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908)].
 8. Bibliography in alphabetical order should be located at the end of the text, divided into sources of law and literature.
 9. Recording notes:

LITERATURE

Bibliography should be recorded in the Chicago style (The Chicago Manual of Style, the Author-Date Style), and complete bibliographic data should be provided for each cited publication. Quotations should be included in the text and should be provided with the name of the author, year of publication and page number in brackets.

Notes in a book

Example:

 1. Caparros, Ernest, Michel Thériault, and Jean Thorn, eds. 2004. Code of Canon Law Annotated. Montreal: Midwest Theological Forum, Wilson & Lafleur.
  (Caparros, Thériault and Thorn 2004, 242-55)
 2. Krukowski, Józef, and Krzysztof Warchałowski. 2000. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: Wy­dawnictwa Prawnicze PWN.
  (Krukowski and Warchałowski 2000, 91-92)
 3. Krukowski, Józef. 2008. Polskie prawo wyznaniowe. 4th ed. Warszawa: LexisNexis.
  (Krukowski 2008, 78-87)
 4. Krukowski, Józef. 2011. Prawo administracyjne w Kościele. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersy­tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  (Krukowski 2011, 99-100)
 5. Malec, Dorota, and Jerzy Malec. 1997. Historia administracji nowożytnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  (Malec and Malec 1997, 52)
 6. Pawluk, Tadeusz. 2009. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Vol. 4, Docze­sne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
  (Pawluk 2009, 57-60)
 7. Prusak, Feliks, and Mirosław Sitarz. 2000. Propedeutyka prawa. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego.
  (Prusak and Sitarz 2000, 52)

If the reference does not have an author, start with the title, followed by the year of publication.

Notes for a chapter in a monograph or collective publication

Example:

 1. Czuryk, Małgorzata. 2014. „Dobro wspólne a wspieranie przez Kościoły i inne związki wyznaniowe prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.” In Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, edited by Wacław Uruszczak, Katarzyna Krzysztofek, and Maciej Mikuła, 271-86. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  (Czuryk 2014, 275)
 2. Dzierżon, Ginter. 2014. „Dekret ogólny.” In Wielka Encyklopedia Prawa. Vol. 2, Prawo kanoniczne, edited by Grzegorz Leszczyński, 41-42. Warszawa: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”.
  (Dzierżon 2014, 41)
 3. Renken, John A. 2000. “Bishops.” In New Commentary on the Code of Canon Law, edited by John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, 511-46. New York–Mahwah: Paulist Press.
  (Renken 2000, 513-14)
 4. Rincón-Pérez, Tomás. 2011. „Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego.” In Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, edited by Piotr Majer, 480-576. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
  (Rincón-Pérez 2011, 480-90)
 5. Sitarz, Mirosław. 2014. „Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom będącym w łączności z nim.” In Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, edited by Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, and Bartłomiej Pieron, 91-109. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
  (Sitarz 2014, 91-92)

Notes for an article in a journal

Example:

 1. Feinberg, Joel. 1970. “The Nature and Value of Rights.” The Journal of Values Enquiry 4:243-57. https://doi.org/10.1007/BF00137935.
  (Feinberg 1970, 245)
 2. Krukowski, Józef. 2011. „Środki pojednawcze zmierzające do zapobieżenia powstaniu sporu administracyjnego.” Roczniki Nauk Prawnych 21, no. 1:171-79.
  (Krukowski 2011, 171-74)
 3. Sitarz, Mirosław. 2010. „Procedura zarządzania Kościołem w sytuacjach nadzwyczajnych.” Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie 3:182-91.
  (Sitarz 2010, 185)
 4. Zając, Paweł. 2013. „Struktura i kompetencje Rady zarządzającej w ordynariatach personalnych dla anglikanów powracających do pełnej jedności z Kościołem katolickim.” Kościół i Prawo 2 (15): 145-55.
  (Zając 2013, 147)
 5. Mucha, Marta. 2013. „Zderzenie katolickiej i muzułmańskiej wizji małżeństwa – podstawowe trudności.” Annales Canonici 9:161-82. http://dx.doi.org/10.15633/acan.609.
  (Mucha 2013, 171)

When quoting a master’s or doctoral dissertation, provide the full name of the author, year, title of the dissertation in inverted commas, type of dissertation and name of the university.

Example:

Białczyk, Andrzej. 1978. „Rozdział między Kościołem a państwem w świetle nauki Ko­ścioła katolickiego.” PhD diss., The John Paul II Catholic University of Lublin.
(Białczyk 1978)

SOURCES OF LAW

References to the sources of law should be located in the main text, not in the notes.

Example: «Zgodnie z wolą prawodawcy kodeksowego „w pełnej wspólnocie Kościoła katolickiego pozostają tutaj na ziemi ci ochrzczeni, którzy w jego widzialnym organizmie łączą się z Chrystusem więzami wyznawania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego” (kan. 205)1. Przedmiotem artykułu jest trzeci element pełnej przynależności do Kościoła, jakim jest zwierzchnictwo kościelne (regimen ecclesiae), czyli obowiązek wszystkich wiernych chrześcijan do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom będącym w łączności z Nim (kan. 204; 205)».

1 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, pp. 1-317; Polish text in: Kodeks Prawa Kanonicznego, Polish translation approved by the Episcopal Conference, Poznań 1984 [further quoted as: KPK/83].

Recommended form of footnotes:

 − Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de presbyterorum ministerio et vita Presbyterorum ordinis (7.12.1965), AAS 58 (1966), pp. 991-1024; Polish text in: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, pp. 478-507.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, pp. 1-317; Polish text in: Kodeks Prawa Kanonicznego, Polish translation approved by the Episcopal Conference, Pallottinum, Poznań 1984.

Catechismus Catholicae Ecclesiae, Libreria Editrice Vaticana 1997; Polish text in: Katechizm Kościoła Katolickiego, 2nd ed., Pallottinum, Poznań 2012.

− See: Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica post-synodalis de episcopo ministro Evangelii Iesu Christi pro mundi spe Pastores gregis (16.10.2003), AAS 96 (2004), pp. 826-924; Polish text in: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, ed. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, pp. 310-400.

− Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., Journal of Laws (Dz. U.) of 1998 No. 51, item 318.

− Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego, Journal of Laws (Dz. U.) No. 9, item 87.

In the case of internet publications, the note should include the author and the title of the publication, address of the internet site together with the date it was accessed.

Example: Art. 909 Code de droit civil, http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721 [accessed: 17.06.2013]

If the publication is quoted in consecutive notes, it is enough to write "ibidem" and the page number. Please use the following system of abbreviations (ibidem, idem, eadem, eidem, eaedem).

Example: Ibidem, p. 9.

 

BIBLIOGRAPHY

Canon law sources

− Catechismus Catholicae Ecclesiae, Libreria Editrice Vaticana 1997; Polish text in: Katechizm Kościoła Katolickiego, 2nd ed., Pallottinum, Poznań 2012.

− Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, pp. 1-317; Polish text in: Kodeks Prawa Kanonicznego, Polish translation approved by the Episcopal Conference, Pallottinum, Poznań 1984.

− Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica post-synodalis de episcopo ministro Evangelii Iesu Christi pro mundi spe Pastores gregis (16.10.2003), AAS 96 (2004), pp. 826-924; Polish text in: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, ed. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, pp. 310-400.

− Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de presbyterorum ministerio et vita Presbyterorum ordinis (7.12.1965), AAS 58 (1966), pp. 991-1024; Polish text in: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, pp. 478-507.

National law sources

− Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., Journal of Laws (Dz. U.) of 1998 No. 51, item 318.

− Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego, Journal of Laws (Dz. U.) No. 9, item 87.

Literature

− Caparros, Ernest, Michel Thériault, and Jean Thorn, eds. 2004. Code of Canon Law Annotated. Montreal: Midwest Theological Forum, Wilson & Lafleur.

− Czuryk, Małgorzata. 2014. „Dobro wspólne a wspieranie przez Kościoły i inne związki wyznaniowe prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.” In Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, edited by Wacław Uruszczak, Katarzyna Krzysztofek, and Maciej Mikuła, 271-86. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

− Dzierżon, Ginter. 2014. „Dekret ogólny.” In Wielka Encyklopedia Prawa. Vol. 2, Prawo kanoniczne, edited by Grzegorz Leszczyński, 41-42. Warszawa: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”.

− Feinberg, Joel. 1970. “The Nature and Value of Rights.” The Journal of Values Enquiry 4:243-57. https://doi.org/10.1007/BF00137935.

− Góralski, Wojciech. 1990. „Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.” Ius Matrimoniale 1:58-94.

− Krukowski, Józef, and Krzysztof Warchałowski. 2000. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: Wy­dawnictwa Prawnicze PWN.

− Krukowski, Józef. 2008. Polskie prawo wyznaniowe. 4th ed. Warszawa: LexisNexis.

− Krukowski, Józef. 2011a. „Środki pojednawcze zmierzające do zapobieżenia powstaniu sporu administracyjnego.” Roczniki Nauk Prawnych 21, no. 1:171-79.

− Krukowski, Józef. 2011b. Prawo administracyjne w Kościele. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersy­tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

− Malec, Dorota, and Jerzy Malec. 1997. Historia administracji nowożytnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

− Mucha, Marta. 2013. „Zderzenie katolickiej i muzułmańskiej wizji małżeństwa – podstawowe trudności.” Annales Canonici 9:161-82. http://dx.doi.org/10.15633/acan.609.

− Pawluk, Tadeusz. 2009. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Vol. 4, Docze­sne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

− Prusak, Feliks, and Mirosław Sitarz. 2000. Propedeutyka prawa. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego.

− Renken, John A. 2000. “Bishops.” In New Commentary on the Code of Canon Law, edited by John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, 511-46. New York–Mahwah: Paulist Press.

− Rincón-Pérez, Tomás. 2011. „Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego.” In Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, edited by Piotr Majer, 480-576. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

− Sitarz, Mirosław. 2010. „Procedura zarządzania Kościołem w sytuacjach nadzwyczajnych.” Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie 3:182-91.

− Sitarz, Mirosław. 2014. „Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom będącym w łączności z nim.” In Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, edited by Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, and Bartłomiej Pieron, 91-109. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

− Sztychmiler, Ryszard. 1997. „Znaczenie osobowości kandydata do małżeństwa w świetle obowiązującego prawa kanonicznego.” Prawo Kanoniczne 40, no. 1-2:201-17.

− Wilczewska, Maria G. A. 1996. „Przygotowanie dalsze do wypełniania istotnych obowiązków małżeńskich w świetle prawa kanonicznego obowiązującego w Polsce.” Ius Matrimoniale 1 (6-7): 101-18.

− Zając, Paweł. 2013. „Struktura i kompetencje Rady zarządzającej w ordynariatach personalnych dla anglikanów powracających do pełnej jedności z Kościołem katolickim.” Kościół i Prawo 2 (15): 145-55.

Technical requirements:

 1. Texts in electronic version should be written in the format of one of the typical editors: MS Word (all versions), Open Office (all versions), WordPerfect (all versions).
 2. If the text contains drawings or charts prepared on a computer, they should be made with one of the following programs: CorelDraw, MS PowerPoint, WordPerfect Presentation, Corel Presentation, MS Excel.
  Drawings or charts thus prepared should be submitted as separate files. This also refers to scanned materials. Please mark the place for them in the text.
 3. Text formatting should be reduced to a minimum: paragraph indents, centering, italics.
 4. A copy of the submitted materials should be kept on an electronic data carrier until the publication appears in print.

The Editorial Office reserves the right not to qualify the received text for the review procedure or print due to the Author’s failure to observe the requirements as regards its contents and form

Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804 · DOI: 10.18290/kip

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)