Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Summarium?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst jest oryginalną pracą naukową i nie narusza praw osób trzecich.
  2. Tekst nie był wcześniej publikowany i nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  3. Tekst spełnia wymogi formalne oraz techniczne określone w wytycznych dla autorów.
  4. W odniesieniu do artykułu nie zachodzi zjawisko ghostwriting i guest authorship w rozumieniu zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Prawa autorskie

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.

Autor wyraża zgodę na publikację wraz z utworem (w wersji papierowej i elektronicznej) danych o swojej afiliacji akademickiej, wraz z adresem służbowym i adresem e-mail.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w szczególności prawo do:

1) wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
2) wprowadzania egzemplarzy czasopisma zawierających utwór do obrotu;
3) utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
4) wprowadzenia do pamięci komputera;
5) wprowadzania do baz danych i innych repozytoriów cyfrowych, w tym pełnotekstowych;
6) rozpowszechniania utworu (w formie e-booka, PDF itp.) w sieciach komputerowych np. typu Internet i Intranet – w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Wydawca decyduje o formie wydania utworu, w tym o jego formie graficznej, w porozumieniu z Autorem.

Wydawca ma prawo dokonania koniecznych zmian utworu, wynikających z opracowania redakcyjnego.

Autor zobowiązuje się do wprowadzenia poprawek zalecanych przez recenzentów oraz do wykonania korekty autorskiej w terminie uzgodnionym z Wydawcą. Autorowi nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 

Polityka prywatności

Imiona, nazwiska i adresy e-mail podane na tej stronie czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie w określonych celach czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu żadnym innym podmiotom.