„Bo Ojczyzna, ziomkowie, jest to moralne zjednoczenie...” Wątki patriotyczne w zbiorze „My jesteśmy czasem. Kazania i homilie” ks. infułata Stanisława Jeża

Agnieszka Pokryszka-Prażmo, Sławomir Zych

Abstrakt


Niniejszy artykuł poświęcono przejawom patriotyzmu w nauczaniu (homilie, kazania, wystąpienia okolicznościowe z lat 1986-1994) księdza infułata Stanisława Jeża, który przez 30 lat (od 1985 do 2015 roku) pełnił funkcję rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji, zebranym w publikacji pt. My jesteśmy czasem. Kazania i homilie, wydanej w 1995 roku w Paryżu przez Polską Misję Katolicką we Francji. Autorzy artykułu skupili się na przejawach miłości do Ojczyzny i rodaków, troski o nich w omawianych kazaniach księdza S. Jeża. Omawiając różnorodność tych przejawów, skoncentrowali się na prezentacji sposobów „przemycania” przez kaznodzieję w jego kazaniach myśli patriotycznych poprzez: wykorzystanie wydarzeń historycznych ważnych dla Polski i Polaków, świętowanie rocznic i jubileuszy, odnoszenie się do aktualnych wydarzeń w Ojczyźnie, świętowanie istotnych wydarzeń dla społeczności polonijnej (jubileusze posługi, rocznice istnienia ważnych instytucji), powoływanie się na postawę życiową i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, przywoływanie wzorów postaw życiowych polskich świętych, przypominanie postaw i słów wybitnych Polaków, cytowanie fragmentów dzieł znakomitych polskich twórców, artykułowanie troski o zachowanie kultury i tradycji polskiej na emigracji, solidarność oraz wspólnotę emigrantów.


Słowa kluczowe


homilie; kazania; ksiądz infułat Stanisław Jeż; Ojczyzna; Polska Misja Katolicka we Francji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Klechta J., Z Nowego Sącza przez busz do Paryża. W służbie Bogu i człowiekowi, Paryż: Polska Misja Katolicka we Francji 2003.

Patriotyzm, [hasło w:] Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, cz. II, Warszawa 2017, s. 62.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/sp.2017.8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)