Problem ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego na Litwie

Wojciech Lis

Abstrakt


Następujące po sobie pokolenia przemijają, ale będące świadectwem ich życia i działalności osiągnięcia kultury materialnej i niematerialnej trwają. Świadczą o ich twórcach, ale również o państwie, którego społeczność tworzyli. Ta spuścizna przeszłych pokoleń ma ogromne znaczenie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Określa człowieka, chroni jego tożsamość, daje poczucie przynależności, integruje z innymi członkami danej społeczności, buduje wspólną pamięć i społeczną wrażliwość. Obowiązkiem państwa jest strzeżenie dziedzictwa kulturowego, będącego znakiem obecności ludzi zamieszkujących na przestrzeni dziejów ziemie Rzeczypospolitej Polskiej. Ogromna część tego dziedzictwa znajduje się na terytorium kresów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, które dzisiaj należą do suwerennych państw z nią sąsiadujących. Państwo Polskie jest zainteresowane utrzymaniem w należytym stanie tych swoistych świadków historii i wspólnie z rządami sąsiadujących z nim państw podejmuje inicjatywy, których celem jest przywrócenie im dawnej świetności. Ma do tego moralne prawo, a nawet obowiązek wobec przeszłych pokoleń, które przez wieki tworzyły kulturę polską na tych ziemiach, kształtując postawy i wartości patriotyczne. To potężne wyzwanie i jednocześnie zadanie, by przekazać przyszłym pokoleniom to wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku.


Słowa kluczowe


polskie dziedzictwo kulturowe; tożsamość kulturowa; Kresy Wschodnie; relacje polsko-litewskie; lituanizowanie historii; problemy polskiej mniejszości narodowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

Hermann M., Kresowe korzenie Polaków. Komunikat z badań, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej 2012, BS/50/2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_050_ 12.PDF [dostęp: 30.07.2017].

Lithuanian 2011 Population Census in Brief, Lietuvos Statistikos Departamentas 2012, https:// osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Lietuvos_gyventojai_2011.pdf [dostęp: 30 lipca 2017] .

Pruszyński J., Dziedzictwo kultury w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, w: Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – prawo – praktyka, red. M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak, Warszawa 2002.

Sarnecki P., Komentarz do art. 5, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, t. I, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. I, Warszawa 1993.

Słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. W. Doroszewski, Warszawa 1993.

Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/sp.2017.7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)