Migracje poakcesyjne Polaków do republiki Irlandii

Mateusz Szast

Abstrakt


Irlandia będąca krajem położonym w obrębie Wysp Brytyjskich, podobnie jak Wielka Brytania (wcześniej Anglia) na przestrzeni wieków nie cieszyła się zainteresowaniem emigrantów z Polski. Wynikało to z odrębności religijnych oraz znacznych odległości. Pierwsze większe grupy Polaków pojawiają się na wyspach w XIX wieku po przegranych powstaniach narodowych. Po II wojnie światowej w Anglii, Walii i Szkocji Polacy znaleźli drugą ojczyznę, gdzie zorganizowano wówczas Polski Rząd na Uchodźstwie oraz duszpasterstwo polskie i emigracyjne końca XIX wieku w Polskiej Misji Katolickiej. Po wojnie Polacy rzadko wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy i osadnictwa na Zieloną Wyspę. Po otwarciu rynku pracy dla obywateli nowych państw Unii Europejskiej w 2004 roku Irlandia przyjęła największą liczbę pracowników krajów UE-8. Artykuł przedstawia charakterystykę kształtowania populacji Polaków w tym kraju na przestrzeni ostatniej dekady. Według danych pochodzących ze spisów powszechnych oraz badań naukowych w Irlandii przebywa obecnie około 120 tysięcy obywateli polskich.


Słowa kluczowe


migracje poakcesyjne; migracje do Irlandii; Polacy w Irlandii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baraniak B., Emigracja Polaków – jej rodowód i współczesny charakter, w: Wielka emigracja młodzieży. Wyzwania dla edukacji, red. R. Bera, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2010, s. 29-43.

Bera R., Znaczenia przywiązywane przez polskich emigrantów do rozwoju zawodowego, w: Wielka emigracja młodzieży. Wyzwania dla edukacji, red. R. Bera, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2010, s. 87-95.

Bobek A., Polscy migranci w Irlandii. Rola sieci społecznych w procesie migracyjnym oraz w kształtowaniu się społeczności etnicznej, „Studia Humanistyczne AGH” 8(2010), s. 57-67.

Census 2016. Summary Results – Part 1: Diversity, Central Statistics Office, http://www. cso.ie, [dostęp: 10. 06. 2017].

Census 2016. Summary Results – Part 2: Central Statistics Office, Ireland, http://www. cso.ie [dostęp: 10. 06. 2017].

Deabene E., Dialog międzykulturowy. Polska diaspora a społeczeństwo irlandzkie po roku 2004, w: Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna, red. H. Grzymała-Moszyńska, A. Kwiatkowska, J. Rozak, Warszawa: Zakład Wydawniczy „Nomos” 2010, s. 89-104.

Glemp J., Będziemy orędownikami Bożego pokoju, www.spp.episkopat.pl [dostęp: 20.05.2015].

Grabowska-Lusińska I., Okólski M., Emigracja ostatnia?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2009.

Jurczak E., W utopii łatwego pieniądza, czyli młodzi Polacy w Irlandii – migracje zarobkowe, w: Społeczności lokalne: postawy migracyjne młodych Polaków, red. A. Śliz, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2008, s. 49-70.

Kalinowska K., Irlandia – porażka doktryny liberalnej?, w: Wzrost gospodarczy – rynek pracy – polityka państwa, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011, s. 91-102.

Kołodziej B., Wstęp: perspektywa teologiczno-historyczna, w: Polscy migranci w Irlandii: wokół środowiska duszpasterstwa polonijnego. Szkice teologiczne i społeczne, red. M. Grubka, M. Lisak, Kraków–Dublin: Wydawnictwo Esprint 2010, s. 19-20.

Kostrzewa Z. i in., Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2015, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny 2016, http://stat.gov.pl [dostęp: 05.09.2016].

Kuliński W., Polonia w liczbach: 2014 rok. Główne ośrodki polonijne, https://wirtu alnapolonia.com [dostęp: 10. 02. 2017].

Lisak M., Liczebność polskiej diaspory w Irlandii, w: Polscy migranci w Irlandii: wokół środowiska duszpasterstwa polonijnego. Szkice teologiczne i społeczne, red. M. Grubka, M. Lisak, Kraków–Dublin: Wydawnictwo Esprint 2010, s. 95-105.

Lisak M., Polacy – dublińczycy – imigranci: raport z badań w Dublinie (2008-2010), w: Polscy migranci w Irlandii: wokół środowiska duszpasterstwa polonijnego. Szkice teologiczne i społeczne, red. M. Grubka, M. Lisak, Kraków–Dublin: Wydawnictwo Esprint 2010, s. 107-134.

Lisak M., Rola religii w procesie akulturacji Polaków w Irlandii, w: Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno- socjologiczna, red. H. Grzymała-Moszyńska, A. Kwiatkowska, J. Rozak, Warszawa: Zakład Wydawniczy Nomos 2010, s. 269-280.

Lucey P., Związek między irlandzkimi i polskimi dominikanami, w: Polscy migranci w Irlandii: wokół środowiska duszpasterstwa polonijnego. Szkice teologiczne i społeczne, red. M. Grubka, M. Lisak, Kraków–Dublin: Wydawnictwo Esprint 2010, s. 11-12.

Małachowski W., Migracje we współczesnym świecie. Implikacje dla Polski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2010.

Paś A., Światło wciąż zapalone. Sytuacja polskiej społeczności w poakcesyjnej Irlandii, w: Polscy migranci w Irlandii: wokół środowiska duszpasterstwa polonijnego. Szkice teologiczne i społeczne, red. M. Grubka, M. Lisak, Kraków–Dublin: Wydawnictwo Esprint 2010, s. 169-174.

Salamońska J., Migracje i czas – młodzi Polacy w Irlandii w świetle jakościowego badania panelowego, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 38(2012), s. 111-132
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/sp.2017.6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)