Polskojęzyczne duszpasterstwo w Niemczech. Aktualne uwarunkowania i inicjatywy

Kazimierz Święs

Abstrakt


W artykule autor scharakteryzował najważniejsze aktualne uwarunkowania polskojęzycznego duszpasterstwa w Niemczech. Do społecznych i kulturowych uwarunkowań należą: sytuacja ekonomiczna, system prawny oraz polityka społeczna docelowego kraju emigracji, status pobytowy emigranta, charakter pracy zawodowej. W zakresie religijno-‑kościelnych uwarunkowań wskazano na struktury duszpasterskie Kościoła niemieckiego, zasoby kadrowe Polskiej Misji Katolickiej, elementy religijności polskich emigrantów. W trosce o rozwój życia religijnego wśród emigrantów utrzymuje się tradycyjne formy duszpasterstwa (Msza święta, udzielanie sakramentów, pielgrzymki) oraz wprowadza się nowe (sympozja teologiczno-pastoralne, konkursy religijne, spotkania młodzieży, warsztaty robocze, kursy dokształcające).


Słowa kluczowe


emigracja; duszpasterstwo emigracyjne; grupy etniczne; religijność; katecheza inicjacyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem (Benedyktem XVI) rozmawia Peter Seewald, tł. G. Sowiński, Kraków 2005.

Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945-2005, red. S. Budyn, S. Bober, Lublin–Hannover 2006.

Budyn S., Kiciński A., Zając M., Spotkanie z Jezusem. Begegnung mit Jesus. Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii świętej. Vorbereitung zur I Heiligen Kommunion in der polnischen und deutschen Sprache, Lublin–Hannover–Katowice 2006.

Budyn S., Problematyka polskojęzycznego duszpasterstwa emigracyjnego w Niemczech, w: Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce, red. M. Zając, Lublin 2009, s. 39-60.

Budyn S., Jahresbericht 2016, Hanower 2017 [mps].

Dolińska X., Falkowski M., Polska–Niemcy. Wzajemny stosunek, w: Obraz Polski i Polaków w Europie, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2003, s. 201-266.

Die deutsch-polnischen Beziehungen 1949-2000. Eine Werte- und Interessengemeinschaft?, Hrsg. W.D. Eberwein, B. Kerski, Opladen 2001.

Emigracja Polaków: zaskakujące dane, http://polskiobserwator.de/aktualnosci/emigracja-polakow-zaskakujace-dane/.

Glock Ch., Stark R., Wymiary zaangażowania religijnego, w: Socjologia religii. Antologia tekstów, red. W. Piwowarski, Kraków 1998.

Główny Urząd Statystyczny, Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 20042015, Warszawa, 5.09.2016, http://stat.gov.pl/obszary-tema tyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/?pdf=1 [dostęp: 10.08.2017]

Goliszek P., Wymiar etyczny katechezy w duszpasterstwie emigracyjnym, w: Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce, red. M. Zając, Lublin 2009, s. 189-200.

Grabowska-Lusińska I., Okólski M., Emigracja ostatnia?, Warszawa 2009.

Kosicki K., Duszpasterstwo wśród Polaków w Niemczech w latach 1945-1950, Lublin 1993.

Krasnodębski Z., Ponowne sąsiedztwo. Refleksje nad obecnymi stosunkami między Niemcami a Polakami, w: Obraz Polski i Polaków w Europie, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2003, s. 29-45.

Mariański J., Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Studium socjologiczne, Warszawa 2010.

Necel W., Kształtowanie się i rozwój struktur polskojęzycznego duszpasterstwa w Niemczech, „Prawo Kanoniczne” 57(2014), nr 2, s. 37-52.

Pajewski J., Katechizacja w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech w latach 1945-2010 [mps pracy doktorskiej, Lublin, 2014, Archiwum KUL].

Ruman J.M., Bogatsze człowieczeństwo. Z Księdzem Biskupem Szczepanem Wesołym Delegatem Prymasa Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracyjnego rozmawia Jan M. Ruman, „Nasze Słowo” 78 (1993), nr 7.

Stark R., Glock Ch.Y., Wymiary zaangażowania religijnego, w: Socjologia religii. Antologia tekstów, red. W. Piwowarski, Kraków 1998, s. 182-187.

Śladami współczesnego migranta w Niemczech, red. W. Necel, S. Ochalski, Pelplin 2005.

Święs K, Religijny i społeczno-kulturowy obraz polskojęzycznego duszpasterstwa w Niemczech. Refleksja socjologiczno-pastoralna w 70. rocznicę PMK, w: Wczoraj i dziś duszpasterstwa polskiego w Niemczech 1945/2015. Gestern und Heute der polnischen Seelsorge in Deutschland 1945/2015, red. S. Budyn, B. Ostafin, K. Święs, Hannover–Katowice 2016, s. 211-241.

Szymański J., Emigracyjne duszpasterstwo, w: Leksykon Teologii Pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 240-244.

Tomasi S.M., Solidarność europejska: problem migrantów i azylantów, w: Solidarność europejska. Rola Kościoła w integracji europejskiej, red. R. Budnik, M. Góra, Gliwice 2017, s. 41-47.

Wczoraj i dziś duszpasterstwa polskiego w Niemczech 1945/2015, red. S. Budyn, B. Ostafin K. Święs, Gestern und Heute der polnischen Seelsorge in Deutschland 1945/2015, Hanower–Katowice 2016.

Żyła M., Solidarność europejska – wobec problemu migrantów i azylantów. Podsumowanie, w: Solidarność europejska. Rola Kościoła w integracji europejskiej, red. R. Budnik, M. Góra, Gliwice 2017, s. 60-67.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/sp.2017.5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)