Polityczne przesłanki funkcjonowania służb wywiadowczych Władz Rzeczpospolitej na uchodźstwie po 1945 r.

Robert Zapart

Abstrakt


W artykule przedstawiono problematykę funkcjonowania służb wywiadowczych podległych Władzom RP na Uchodźstwie w okresie postępującej utraty przez nie prawno-międzynarodowej podmiotowości oraz kryzysu w relacjach Wschód–Zachód z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Szczególną uwagę zwrócono na polityczne warunki prowadzenia działań niejawnych na terenie kraju, które były pokłosiem przyjętej przez elity polskiego Londynu interpretacji w zakresie kontynuowania przez nie misji przywódczej na emigracji. Ta stosunkowo krótka, bowiem około dziesięcioletnia, aktywność połączyła wszystkie środowiska wychodźcze, a uzyskiwane dzięki niej informacje stanowiły podstawę wielu interwencji na forum międzynarodowym z perspektywy działań na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości.


Słowa kluczowe


polityka; służby wywiadowcze; Władze RP na Uchodźstwie; legalizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czechowicz K., Służba wywiadowcza, „Bellona” (Londyn), z. II, kwiecień-czerwiec 1955.

Friszke A., Życie polityczne emigracji, Warszawa: Biblioteka Więzi 1999.

Gawenda J., Legalizm Polski w świetle Prawa Publicznego, Londyn: White Eagle Press 1959.

Gawenda J., The Sowiet Domination of Eastern Europe in the Ligot of International Low, London 1973.

Gawenda J., Ustrój Polski Rzeczypospolitej Ludowej i panujący w niej system polityczny, Instytut Badania Zagadnień Krajowych, Londyn 1951.

Grabowski W., Aspekty kontrwywiadowcze w działalności władz cywilnych Polski Walczącej 1939-1945, w: Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948), red. Z. Nawrocki), t. I, Warszawa: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2013.

Jachnik S., Siły Zbrojne w Polsce, Londyn [b.d.w.].

Kozicki A., Struktury organizacyjne I formy pracy emigracyjnego wywiadu wojskowego w latach 1945-1955, w: W sieci. Powojenne polskie siatki wywiadowcze (AK-NIE-DSZ-WiN, PSZ) w latach 1944-1955, Warszawa 2016.

Krok-Paszkowski J., BBC – Brytyjska Korporacja Nadawcza w: Pomoc krajowi przez niepodległościowe Uchodźstwo 1945-1990, red. R. Lewicki, t. V, Londyn: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie 1995.

Krok-Paszkowski J., Zarys historii „Wolnej Europy”, w: Pomoc krajowi przez niepodległościowe Uchodźstwo 1945-1990, red. R. Lewicki, t. V, Londyn: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie 1995.

Lewicki R., Skowronek J., Instytut Badania Zagadnień Krajowych, w: Pomoc krajowi przez niepodległościowe Uchodźstwo 1945-1990, red. R. Lewicki, t. V, Londyn: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie 1995.

Miękina M., Nieuchronność zaskoczenia i porażki wywiadu, w: Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX wieku. Wybrane zagadnienia, red. L. Pawlikowicz, R. Zapart, Rzeszów 2014.

Minkina M., Sztuka wywiadu w państwie współczesnym, Warszawa 2014.

Radomski J.A., Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1945-1951, Kraków 2009.

Szczepanik E., Władze RP na Uchodźstwie i Kraj, w: Pomoc krajowi przez niepodległościowe Uchodźstwo 1945-1990, red. R. Lewicki, t. V, Londyn: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie 1995.

Woźniczka Z., Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944-1953, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1999.

Zaćmiński A., Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945-1954, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej 2003.

Zapart R., Służby informacyjne Władz II RP na Uchodźstwie po zakończeniu II wojny światowej. Szkic historyczno-prawny, [w:] Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX wieku. Wybrane zagadnienia, red. L. Pawlikowicz, R. Zapart, Rzeszów 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/sp.2017.4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)