Duszpasterstwo uchodźców w świetle wytycznych Stolicy Apostolskiej z 2013 roku

Wiesław Przygoda

Abstrakt


Wzmożony ruch migracyjny występujący współcześnie w całym świecie, a szczególnie w Europie jest wielkim wyzwaniem nie tylko dla państw i organizacji międzynarodowych, lecz także dla Kościoła. Problemy uchodźców wymagają holistycznych rozwiązań, co jest możliwe tylko przy współpracy Kościoła z władzami państw przyjmujących i   państw pochodzenia uchodźców, a także z instytucjami międzynarodowymi. Jednak Kościół zobowiązany jest przede wszystkim do zorganizowania specjalnego duszpasterstwa uchodźców wszędzie tam, gdzie wśród uchodźców są wyznawcy Chrystusa, a także do poszukiwania nowych form dialogu i współdziałania z ludźmi wyznającymi inne niż chrześcijaństwo religie. Problem podjęty w tym opracowaniu można wyrazić w pytaniu: w jaki sposób organizować duszpasterstwo uchodźców odmiennych kulturowo i religijnie, by nie utracić swojej chrześcijańskiej tożsamości, a zarazem odpowiedzieć w sposób ewangeliczny na ewidentne potrzeby egzystencjalne i duchowe uchodźców? Odpowiedź na to pytanie z oczywistych względów została wyrażona w formie krótkiego artykułu. Mimo tego ograniczenia, autor stara się pokazać możliwości rozwiązania postawionego problemu w świetle wytycznych duszpasterskich ogłoszonych w 2013 roku przez dwie dykasterie Stolicy Apostolskiej: Papieską Radę ds. Migrantów i Podróżnych oraz Papieską Radę Cor Unum.


Słowa kluczowe


uchodźcy; migranci; przymusowo przesiedleni; duszpasterstwo uchodźców; duszpasterstwo migrantów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baumgartner A., O solidarne społeczeństwo. Dokument społeczny Kościołów w Niemczech, „Społeczeństwo” 8 (1998), nr 2, s. 307-316.

Cisło W., Imigranci u bram. Kryzys uchodźczy i męczeństwo chrześcijan XXI w., Kraków: Biały Kruk 2017.

Degórski B., Uczynki miłosierdzia w świetle starożytnych reguł mniszych, „Vox Patrum” 16 (1996), z. 30-31, s. 259-274.

Fuchs O., „Wenn Fremde bei dir in eurem Land leben…“ (Lev 19,33-34). Zukünftige Herausforderungen durch die aktuelle Migrationsbewegung, „Theologie der Gegenwart” 60 (2017), nr 1, s. 47-71.

Kamiński R., Duszpasterstwo nadzwyczajne, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 209-212.

Kamiński R., Parafia, w: Leksykon teologii pastoralnej, s. 587-594.

Küppers A., Schallenberg P., Flucht und Migration als Herausforderung christlicher Nächstenliebe, „Theologie der Gegenwart” 59 (2016), nr 3, s. 189-201.

Lipiec D., The Parish Pastoral Care and the Immigrants, „Roczniki Teologiczne” 64 (2017), z. 6, s. 67-80.

Mack E., Muss Barmherzigkeit grenzenlos sein? Humanität gegenüber Migranten als ethisches Dilemma, „Theologie der Gegenwart” 59 (2016), nr 3, s. 173-188.

Mandry Ch., Zur „christlichen Identität“ Europas in Zeiten der Migration, „Theologie der Gegenwart” 59 (2016), nr 3, s. 162-172.

Papieska Rada ds. Migrantów i Podróżnych, Papieska Rada Cor Unum, Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych. Wytyczne duszpasterskie, Watykan 2013.

Pompey H., Roß P. S., Kirche für andere. Handbuch für eine diakonische Praxis, Mainz: Matthias-Grünewald 1998.

Przygoda W., Budowanie komunii Kościoła dzięki świadectwu miłości w świetle motu proprio „Intima Ecclesiae natura”, w: Kościół – komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. rocznicę urodzin, red. P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec, Kielce: Jedność 2014, s. 327-338.

Przygoda W., Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.

Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 1993.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/sp.2017.1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)