Polonia i duszpasterstwo polonijne w północnej Kalifornii w świetle działalności Jana Kowalika

Marek Grygiel

Abstrakt


Emigracyjne lata swego życia Jan Kowalik spędził w północnej Kalifornii, gdzie stworzył sobie warsztat pracy. Jego losy nieodłącznie łączą się z historią bardzo zróżnicowanego środowiska polskiej diaspory nad Zatoką San Francisco oraz etnicznego duszpasterstwa. Artykuł charakteryzuje kalifornijską Polonię, która nad Zatokę San Francisco zaczęła przybywać w latach czterdziestych XIX wieku, następnie jako „emigracja zarobkowa”, stanowiąca rdzeń kalifornijskiej Polonii, swój punkt szczytowy osiągnęła w latach dwudziestych XX wieku, a zasilona została po II wojnie światowej. Ponadto ukazuje rolę Kościoła katolickiego oraz duszpasterzy, zwłaszcza Towarzystwa Chrystusowego, w życiu emigrantów.

Kowalik stał się kronikarzem wydarzeń z życia parafii i inicjatorem wielu przedsięwzięć promujących polską kulturę. Najbardziej widoczną formę jego aktywności stanowi działalność wydawnicza. Jako redaktor „Gazetki Parafii Świętego Wojciecha” (ukazywała się od 23 kwietnia 1976 r.) w 1977 r. rozpoczął wydawanie własnej szpalty pt. „Ślady polskie nad Zatoką”, poświęconej polskiej przeszłości w Kalifornii. Od stycznia 1979 r. wydawał „Boży Siew”. Autor artykułu szeroko omawia obie publikacje, wskazując autorów i współpracowników redakcji.


Słowa kluczowe


Jan Kowalik; północna Kalifornia; San Francisco; Polonia; „Gazetka Parafii Świętego Wojciecha”; „Boży Siew”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berlik F., Historia Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców 1932-1939, Poznań 1987.

Burns J., A History of the Archdiocese of San Francisco, vol. I, Strasbourg: Editions du Signe 1999.

Emigracja z ziem polskich w XX wieku, drogi awansu emigrantów, red. A. Koseski, Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku 1998.

Kołodziej B., Opieka duszpasterska nad wychodźcami polskimi do roku 1939, Poznań 2003.

Kuś J., Szkice z dziejów kościelnych Śląska Cieszyńskiego, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1983.

McGloin J.B., Jesuits by the Golden Gate. The Society of Jesus in San Francisco 1849-1969, San Francisco: University of San Francisco 1972.

Polish Americans in California 1827-1977 and who’s who, red. J. Przygoda, Los Angeles: Loyola Marymount University 1978.

Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność, red. H. Kubiak, E. Kusielewicz, T. Gromada, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1988.

Register of Polish American scholars, scientists, writers and artists, red. D.S. Wandycz, New York: The Polish Institute of Arts and Sciences in America 1969.

Stasiak F., Polska emigracja zarobkowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1865-1914, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1985.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/sp.2015.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)