Historia czasopisma

Czasopismo Studia Polonijne ukazuje się od 1976 r. Jest to rocznik naukowy o charakterze interdyscyplinarnym poświęcony szeroko rozumianej problematyce migracyjnej i poruszający kwestie związane z wychodźstwem polskim i Polakami przebywającymi za granicą. Wydawany przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Towarzystwo Naukowe KUL.

Inicjatorami jego powstania byli o. Mieczysław Albert Krąpiec OP, ks. Bolesław Kumor, ks. Piotr Taras SAC i Jan Turowski. W zamyśle założycieli Studia Polonijne miały służyć „wzajemnemu zrozumieniu, zbliżeniu i umacnianiu pozycji kultury polskiej i Polonii w integrującym się świecie”. Problematyka podejmowana na łamach omawianego periodyku nie tylko skupia się na przedstawieniu historii poszczególnych środowisk polonijnych, lecz również ukazuje złożoność problemów współczesnych, z którymi stykają się Polacy zamieszkali poza granicami kraju.

Przez pierwsze lata Studia Polonijne były wydawane pod redakcją M.A. Krąpca, J. Turowskiego, B. Kumora i P. Tarasa. Od 1978 r. powołano komitet redakcyjny. Od tego czasu funkcję redaktora naczelnego pełnili kolejni kierownicy Zakładu Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej KUL, który w 1984 r. został przemianowany na Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, a od 2010 r. został włączony w strukturę Wydziału Nauk Humanistycznych i został przemianowany na Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym. Kolejnymi redaktorami naczelnymi rocznika naukowego byli:

- o. Mieczysław A. Krąpiec (1976-1979);

- Czesław Bloch (1979-1984);

- ks. Stanisław Kowalczyk (1984-1990);

- ks. Edward Walewander (1990-2005);

- ks. Józef Szymański (2006);

- Tomasz Panfil (2006-2014)

 

Od 1 IX 2014 jest nim Jacek Gołębiowski