Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Studia Polonijne – czasopismo naukowe wydawane przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL i Towarzystwo Naukowe KUL. Artykuły publikowane w Studiach poszerzają wiedzę o Polonii, a także pogłębiają wiedzę Polaków w kraju o życiu na emigracji. Umacniają kulturalne i narodowe więzi pomiędzy ojczyzną i Polakami poza granicami kraju. Studia Polonijne służą wzmocnieniu tradycji polskiej kultury i polskiej społeczności w świecie.

 

Działy

Artykuły

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Kronika Ośrodka

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Do 34 tomu „Studiów Polonijnych” materiały przeznaczone do publikacji poddawane były ocenie przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, będących samodzielnymi pracownikami naukowymi i powoływanych osobno dla każdego tomu. Lista recenzentów publikowana była w każdym tomie periodyku. Lista recenzentów współpracujących w latach 2008-2013 z redakcją zamieszczona została na stronie internetowej czasopisma.

Obecnie przyjęcie artykułu do publikacji dokonuje się według poniżej procedury.

Procedura recenzowania artykułów naukowych w „Studia Polonijne”

1. Zgłoszenie artykułu do Redakcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody autora/autorów na proces recenzji.

2. Proces recenzji jest zgodny z wytycznymi zawartymi w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r.

3. Redakcja czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.

4. Teksty spełniające kryteria formalno-naukowe są przekazywane do oceny wyznaczonym dwóm niezależnym recenzentom spoza jednostki.

5. Publikacje są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review proces, czyli autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

6. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

7. Formularz recenzji znajduje się na stronie internetowej czasopisma.

8. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie otrzymanych recenzji i końcowej wersji artykułu.

9. Nie ujawnia się nazwisk recenzentów w poszczególnych tomach, a lista recenzentów współpracujących z Redakcją jest podawana na stronie internetowej czasopisma.

 

Polityka Open Access

Treści zawarte w czasopiśmie "Roczniki Humanistyczne" udostępniane są w otwartym dostępie gratis.

 

Rada Naukowa

Janusz BIEŃ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Roman DZWONKOWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ (Universidad de Valladoid)
Jose Antonio MOLINA GÓMEZ (Universidad de Murcia)
Galaxis BORJA GONZALEZ (Universidad Andina Ecuador)
Mariusz KORZENIOWSKI (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Enrique BALMASEDA MAESTU (Universidad de La Rioja)
Roman NIR (Instytut Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago)
Ramón GONZÁLEZ RUIZ (Universidad de Navarra)
Arkadiusz SMAGACZ (Teresianum Roma)
Richard SOKOŁOWSKI (University of Ottawa)
Cezary TARACHA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
José Luis GÓMEZ URDÁÑEZ (Universidad de La Rioja)
Edward WALEWANDER (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Jan WALKUSZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Zygmunt ZIELIŃSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

Recenzenci

Tom 35
Jan Pietrzykowski, Dominik Zamiatała

Tom 34
Józef Wołczański, Dominik Zamiatała

Tom 33
Antoni Mironowicz, Krzysztof Pietkiewicz

Tom 32
Mariusz Korzeniowski, Małgorzata J. Willaume

Tom 31
Antoni Mironowicz, Krzysztof Pietkiewicz

Tom 30
Małgorzata J. Willaume, Krzysztof Pietkiewicz

 

Zapora "ghostwriting"

 Redakcja czasopisma Studia Polonijne uprzejmie informuje, iż w ramach dbałości o rzetelność naukową artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie zwracana będzie szczególna uwaga na kontrolę opracowań pod kątem występowania praktyk typu „ghostwriting” oraz „guest authorship

 Wszelkie stwierdzone przypadki występowania tego typu praktyk będą demaskowane oraz zgłaszane do odpowiednich podmiotów instytucjonalnych (w tym instytucji zatrudniających autorów).

 Główną odpowiedzialność za rzetelność przesyłanych opracowań ponosi autor zgłaszający manuskrypt. W związku z tym uprzejmie prosimy takie osoby o wypełnienie zamieszczonego oświadczenia o wkładzie współautorów w powstanie publikacji ze szczególnym uwzględnieniem informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu artykule.

 

Standardy etyczne

Redakcja czasopisma "Studia Polonijne" dba o wysoką jakość publikowanych materiałów i podejmuje wszelkie możliwe działania przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w czasopiśmie. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji: autor, redaktor czasopisma naukowego, recenzent pracy naukowej, wydawca są zobligowane do przestrzegania standardów etycznych w publikacjach naukowych.
Poniższe zasady opracowano na podstawie Elsevier oraz zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers(Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych) oraz opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

OBOWIĄZKI REDAKCJI

Decyzja o publikacji
Redaktor Naczelny ponosi odpowiedzialność za wszystkie materiały publikowane w czasopiśmie "Studia Polonijne". Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu danej pracy naukowej opiera się na jej znaczeniu, oryginalności i przejrzystości, a także na zasadności badań oraz ich odniesieniu do tematyki czasopisma.

Zasada fair play
Artykuły są oceniane na podstawie ich jakości oraz znaczenia dla czasopisma naukowego, bez względu na pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczną, poglądy polityczne, płeć, rasę czy wyznanie. 

Poufność
Redakcja czasopisma zobowiązana jest do zachowania poufności informacji uzyskanych na każdym etapie procesu publikacji, dotyczących pracy, z wyłączeniem informacji ujawnionych przez czasopismo naukowe. 

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Informacje pozyskane w procesie publikacji nie mogą być wykorzystywane przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

Zaangażowanie i współpraca w dochodzeniach
Redakcja podejmie stosowne działania w przypadku podejrzenia lub zarzutu o nieprawidłowe zachowanie, zarówno w odniesieniu do opublikowanych, jak i nieopublikowanych prac.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych w procesie publikacji.

Terminowość
Recenzent powinien wyrażać zgodę na recenzowanie wyłącznie tych prac, z zakresu których posiada odpowiednią wiedzę, umożliwiającą mu wydanie stosownej opinii w określonym czasie. 

Poufność
Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufnego charakteru recenzji naukowej i nieujawniania żadnych szczegółów dotyczących pracy, jak i recenzji.

Standardy obiektywności
Recenzje powinny być obiektywną i konstruktywną oceną recenzowanej pracy. Wyrażanie obraźliwych  czy poniżających komentarzy względem autorów jest zachowaniem niewłaściwym.

Potwierdzenie źródła
Recenzenci powinni zidentyfikować opublikowane prace, które nie zostały przywołane przez autora. Jakiekolwiek podobieństwo do prac innych autorów powinno zostać zgłoszone do redaktora naczelnego.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Informacje pozyskane w procesie recenzowania pracy naukowej nie mogą być wykorzystywane na korzyść własną recenzenta. Recenzenci są zobowiązani do poinformowania redaktora naczelnego o wszystkich ewentualnych przypadkach konfliktu interesów (recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych, a tym bardziej w stosunkach pokrewieństwa, z autorem recenzowanej pracy).

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Dostęp i przechowywanie danych
Autor powinien prowadzić dokładną ewidencję danych źródłowych związanych z jego publikacją i może zostać poproszony o zapewnienie dostępu do tych danych do wykorzystania w procesie wydawniczym.

Oryginalność i plagiat
Autor powinien potwierdzić, że złożona do publikacji praca jest oryginalna. Przytoczona treść powinna być w odpowiedni sposób cytowana. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.

Wielokrotne, zbędne lub równoległe publikacje
Autor powinien potwierdzić, że złożona do publikacji praca nie została opublikowana i nie podlega procesowi weryfikacji/ewaluacji w innym wydawnictwie. Złożenie tej samej publikacji w więcej niż jednym czasopiśmie jest zachowaniem nieetycznym i jest nieakceptowalne.

Potwierdzenie źródeł
Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na jego pracę we właściwy sposób. Informacje uzyskane prywatnie nie mogą być wykorzystane bez wyraźnej, pisemnej zgody autora. 

Autorstwo pracy
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący udział w powstanie, realizację i interpretację pracy. Autor ma obowiązek wskazania wszystkich współautorów mających wkład w powstanie publikacji, a także uzyskania od nich zgody na publikację.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Autor powinien ujawnić informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz zadeklarować wszelkie potencjalne przypadki konfliktu interesów.

Zasadnicze błędy w publikowanych pracach
Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora naczelnego, jeśli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji. We współpracy z redaktorem naczelnym i wydawcą powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji.