Postawa chrześcijan wobec globalizacji

Krzysztof Jeżyna

Abstrakt


Christians, like all people, seek an answer to the question that trouble the present time. Globalisation today is an extremely important, and ambivalent, issue that calls for a moral interpretation on the part of the Church. The phenomena of globalisation cannot be stopped or even reduce. If, however, globalization is ambivalent for the Christian, it is important to critically analyse its effects, recognize its accomplishments, and notice its threats. Approving of the positive aspects of globalization, Christians should find some forms of involvement in it. The main mission of the Church at the moment is new evanglisation, its important part being the preaching of the Church’s social doctrine. If man is to be saved where he lives, one should be engaged in the forms of preaching and acting which serve the dignity of the human person and human rights, the common good, and interpersonal solidarity.


Słowa kluczowe


globalizacja; ocena moralna; zasada godności osoby ludzkiej; dobra wspólnego i solidarności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z.: Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Tłum. J. Konieczny. Kraków: Znak 2005.

Bełch K.: Wyzwania globalizacji w świetle nauki społecznej Kościoła. Przemyśl: Wyd. Archidiecezji Przemyskiej 2007.

Bocian A. F.: Globalizacja – kontekst etyczny. W: Globalizacja – polityka – etyka. Red. A.F. Bocian. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2012 s. 236-254.

Dylus A.: Globalizacja. Refleksje etyczne. Wrocław: Ossolineum 2005.

Globalizacja – polityka – etyka. Red. A. F. Bocian. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu wBiałymstoku 2012.

Globalizacja – szanse i zagrożenia. Red. A. Sadowski, A. Wyszkowski. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2011.

Gocko J.: Dobro wspólne. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J.Nagórny, K. Jeżyna. Radom: POLWEN 2005 s. 149-151.

Gocko J.: Potrzeba nowej solidarności. Moralno-społeczne implikacje globalizacji. W: Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000. Red. J. Nagórny, K.Jeżyna. Lublin: RW KUL 2000 s. 237-250.

Gocko J.: Rozeznanie ewangeliczne jako metoda odczytania i interpretacji znaków czasu. RT 47:2000 z. 3 s. 159-187.

Gocko J.: Zasady nauki społecznej Kościoła i wartości podstawowe jako normy moralne życia społecznego. Refleksja na kanwie współczesnych dokumentów społecznych Kościoła. RT 53:2006 z. 3 s. 85-103.

Golka M.: Globalizacja współczesna i globalne problemy. Warszawa: Oficyna Naukowa 2012.

Herr T. Wprowadzenie do katolickiej nauki społecznej. Kraków 2001.

James H. Koniec globalizacji. Czego nauczył nas wielki kryzys? Tłum. R. Włoch. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2010.

Kaczmarek T. T. Kto kieruje globalizacją? Think Tanki – kuźnie nowych idei. Warszawa: Difin 2011.

Komisja „Iustitia et Pax” Episkopatu Francji. O właściwy kształt mundializacji. W: J.Orzeszyna. Kościół wobec globalizacji. Kraków 2003 s. 115-152.

Mandle J.: Globalna sprawiedliwość. Tłum. M. Dera. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2009.

Michalewska - Pawlak M.: Krytyka klasycznego modelu homo oeconomicus wkontekście światowego kryzysu ekonomicznego. W: Człowiek we współczesnej gospodarce globalnej. Red. P. Grabowiec, M. Klimowicz. Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania iFinansów 2011 s.11-26.

Nagórny J.: Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1. Świat i wspólnota. Lublin: RW KUL 1997 s. 17.

Nagórny J.: Solidarność i sprzeciw u podstaw uczestnictwa w życiu społecznym. RT 38-39:1991-1992 z. 3 s. 7-9.

Nagórny J.: Solidarność. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J.Nagórny, K. Jeżyna. Radom: POLWEN 2005 s. 490-499.

Papieska Rada Iustitia et Pax: Kompendium nauki społecznej Kościoła. Kielce: JEDNOŚĆ 2005.

Ratzinger J.: Czas przemian w Europie. Kraków 2001.

Skorowski H.: Prawa człowieka. W: Encyklopedia nauczania społecznego Jana PawłaII. Red. A. Zwoliński. Radom: POLWEN 2003 s. 394-397.

Szczakowski J.: Meandry i wyzwania procesu globalizacji. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2010.

Waleszczuk Z.: Globalizacja solidarności. Solidarność odpowiedzią na wyzwania procesów globalizacji w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II. Wrocław: PWT 2006.

Waleszczuk Z.: Między egoizmem a dobrem wspólnym. Kryzys państwa w dobie globalizacji. Warszawa: Wyd. Homo Dei 2008.

Wandowicz K.: Własność, praca, solidarność. Człowiek w gospodarce – perspektywa katolicka. W: Człowiek we współczesnej gospodarce globalnej. Red. P. Grabowiec, M.Klimowicz. Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów 2011 s. 39-63.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Moralnej · ISSN 2081-1810

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II