Rozpoznanie Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji, w ujęciu E. Kopcia i J. Myśkowa

Roman Raczko

Abstrakt


Il riconoscimento della Rivelazione Divina contenutasi nella Sacra Scrit- tura e nella Tradizione, nella visuale di E. Kopeć e J. Myśków

La credibilità del cristianesimo in quanto una religione rivelata, basata soprattutto sull'autorità di Dio che si rivela, costituisce uno dei principali oggetti di ricerca propri della teologia fondamentale. Il compito del teologo consiste nell'esaminare la rivelazione cui la religione fa riferimento. Nel presente articolo, l'autore analizza il problema del riconoscimento e della verifica della Rivelazione nella Sacra Scrittura e nella Tradizione come è stato messo in risalto ed elaborato da due teologi polacchi, E. Kopeć e J. Myśków. Nelle loro opere scientifiche E. Kopeć eJ.Myśków descrivono le difficoltà di una corretta lettura della Rivelazione. In quanto fautori di un carattere personalistico della Rivelazione, ambedue sostenevano che non si potesse constatare una discontinuità né effettuare una netta disgiunzione tra la Tradizione e la Bibbia, poiché èstato Dio stesso a unirle strettamente l'una all'altra. Dall'analisi del patrimonio scientifico di E. Kopeć risulta evidente la sua convinzione, che un atteggiamento positivo della Chiesa nei confronti di altre religioni e la percezione in esse di verità e di santità − i concetti espressi nella Dichiarazione Nostra Aetate sulle relazioni della Chiesa con le religioni non-cristiane del Concilio Ecumenico Vaticano II − costituiscano fonte di nuove ispirazioni per i teologi e possano contribuire allo sviluppo di un nuovo ambito teologico, quello di teologia della religione.


Słowa kluczowe


rozpoznanie Objawienia; Pismo Święte; Tradycja; rodzaje tradycji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benoit P.: Natchnienie i Objawienie. ConcP 1-10:1965-1996 s. 687-698.

Bogacki H.: Tradycja jako źródło teologii. CT 34:1963 s. 29-76.

Dulles A.: Autentyczność i nieautentyczność Tradycji. Tł. B. Floriańczyk. ComP 131:2002 nr 5 s. 90-97.

Dzidek T.: Pismo Święte a Tradycja – historia problemu. W: Tradycja w Kościele. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Papieską Akademię Teologiczną, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie. Red. T. Dzidek, B. Sieńczak, J. D. Szczurek. Kraków 1994 s. 101-119.

Gnutek W.: Drugi Sobór Watykański o tradycji świętej. W: Idee przewodnie soborowej konstytucji o Bożym Objawieniu. Kraków 1968 s.45-65.

Hładowski W.: Zarys apologetyki. Warszawa 1980.

Kopeć E.: Apologetyka. Lublin 1969.

Kopeć E.: Kościół a religie niechrześcijańskie. ZN KUL 4:1964 nr 4 s.5-18.

Kopeć E.: Pojęcie i przekazywanie Objawienia w nauce Soboru Watykańskiego II. RTK 14:1967 z. 2 s.17-32.

Kopeć E.: Pojęcie i przekazywanie Objawienia w nauce Soboru Watykańskiego II. RTK 14:1967 z. 2 s. 17-32.

Kopeć E.: Stosunek Tradycji do Pisma Świętego w nauce Soboru Watykańskiego II. RTK 16:1969 z. 2 s. 5-19.

Kopeć E.: Teologia fundamentalna. Lublin 1976.

Moysa S.: Rola Kościoła w przekazywaniu Objawienia. W: Kościół w świetle Soboru. Poznań 1968 s. 13-53.

Myśków J.: Przedmiot materialny apologetyki stosowanej wobec uchwał Soboru Watykańskiego II. W: Myśl posoborowa w Polsce. Red. J. Myśków. Warszawa 1970 s. 133-143.

Myśków J.: Zagadnienia apologetyczne. Warszawa 1986.

Nagy S.: Tradycja w teologii katolickiej. W: Dogmatyka katolicka. Tom wstępny. Lublin 1965 s. 131-147.

Napiórkowski S. C.: Jak uprawiać teologię. Wrocław 1996.

Rahner K., Vorgrimler H.: Natchnienie. W: Mały słownik teologiczny. Red. K.Rahner, H. Vorgrimler. Tł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. Warszawa 1987.

Ratzinger J.: Tradition. III. Systematisch. LThK X s. 293.

Rusecki M.: Pojęcie Objawienia Bożego w religiach. RT 46:1999 z. 2 s.13-27.

Rusecki M.: Rozpoznanie Objawienia Bożego (cz. II). Rozpoznanie Objawienia w Jezusie Chrystusie. RT 50:2003 z. 9 s.5-13.

Rusecki M.: Rozpoznawanie Objawienia Bożęgo. RT 48-49:2001-2002 z.9 s.17-27.

Rusecki M.: Traktat o Objawieniu. Kraków 2007.

Schmaus M.: Wiara Kościoła. T. 1: Objawienie – inicjatywa Boża oczekująca odpowiedzi człowieka wiary. Przekł. J. Zaręba. Gdańsk-Oliwa 1989.

Szczurek D. J.: Pojęcie Tradycji w teologii. W: Tradycja w Kościele. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Papieską Akademię Teologiczną, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie. Red. T. Dzidek, B. Sieńczak, J. D. Szczurek. Kraków 1994 s. 83-100.

Waldenfels H.: O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych. Tł. A. Paciorek. Katowice 1993.

Winling R. Teologia współczesna 1945-1980. Tł. K. Kisielewska-Sławińska. Kraków 1990.

Кнох В.: Бог в поисках человека. Окровение, Писание, Предание. Пер. с итал. А.Черняков. Москва 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii | ISSN 2080-8534

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii