Die Bibel als Prämisse und Partnerin fundamentaler Theologie

Edmund Arens

Abstrakt


Biblia jako przesłanka i partnerka teologii fundamentalnej

Na początku artykułu zwrócono uwagę na kilka kontrowersyjnych elementów znajdujących się w artykule poprzedzającym – autorstwa Petera Hofmanna, który zbyt wąsko rozumie Biblię jako „pierwszą teologię”. W dalszej części „podejście kanoniczne” (canonical approach) Brevarda Childsa, który skupia się na ostatecznej wersji tekstu (final form), zostało skonfrontowane z „kanonicznym krytycyzmem” (canonical criticism) reprezentowanym przez Jamesa Sandersa. Następnie w artykule jest mowa o etapach powstawania tekstu Biblii, formowaniu się kanonu i jego funkcjonowaniu w różnych wspólnotach wiary oraz adaptacji do nowych uwarunkowań. Idąc za poglądami Sandersa, autor artykułu naszkicował komunikatywną hermeneutykę Biblii jako wynik różnych procesów komunikacji, przekazu, recepcji i faktycznego stosowania Pisma Świętego w Kościele i przez Kościół. Wśród tych procesów najważniejszą rolę odgrywały opowiadanie i zapamiętywanie. Autor ukazał podstawowe „akty mowy” występujące w wierze. Obejmują one komunikatywne czynności opowiadania o stwórczych i zbawczych dziełach Boga oraz zapamiętania historii Jezusa oraz świadectw Jego życia, męki oraz zmartwychwstania, które rodziły się z potrzeb misyjnych, diakonijnych i prorockich. Te akty wiary później stały się aktami wiary powszechnej, częściami składowymi liturgii oraz kerygmatu o Bożej miłości i miłosierdziu. W ostatniej części artykułu znalazło się kilka uwag o komunikatywnej i krytycznej teologii.


Słowa kluczowe


podejście kanoniczne; kanoniczny krytycyzm; hermeneutyka komunikatywna; teologia komunikatywna

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Arens E.: Kommunikative Handlungen. Die paradigmatische Bedeutung der Gleichnisse Jesu für eine Handlungstheorie. Düsseldorf 1982.

Arens E.: Christopraxis. Grundzüge theologischer Handlungstheorie (QD 139), Freiburg−Basel−Wien 1992.

Arens E.: Gottesverständigung. Eine kommunikative Religionstheologie. Freiburg−Basel− Wien 2007.

Childs B. S.: Die Theologie der einen Bibel. Bd. 1: Grundstrukturen. Freiburg−Basel− Wien 1994.

Childs B. S.: Die Theologie der einen Bibel. Bd. 2: Hauptthemen. Freiburg−Basel−Wien 1996.

Dohmen Ch., Oeming M. (Hg.): Biblischer Kanon warum und wozu? Eine Kanontheologie (QD 137). Freiburg−Basel−Wien 1992.

Hofmann P.: Die Bibel ist die Erste Theologie. Ein fundamentaltheologischer Ansatz. Paderborn−München−Wien−Zürich 2006.

L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Atti del Simposio promosso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Roma, settembre 1999. Città del Vaticano 2001.

Päpstliche Bibelkommission (Hg.): Die Interpretation der Bibel in der Kirche (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 115). Bonn2 1996.

Sanders J. A.: Torah and Canon. Philadelphia 1972.

Sanders J. A.: Canon and Community: A Guide to Canonical Criticism. Philadelphia 1984.

Sanders J. A.: From Sacred Story to Sacred Text: Canon as Paradigm. Philadelphia 1987.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii | ISSN 2080-8534

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii