W poszukiwaniu nowotestamentalnego modelu Kościoła. Elementy eklezjologii baptystycznej i zaczątki dialogu z baptystami o Kościele

Przemysław Kantyka

Abstrakt


Artykuł przedstawia elementy eklezjologii baptystycznej, takie jak: natura i struktura Kościoła, chrzest w relacji do przynależności kościelnej, rozumienie Wieczerzy Pańskiej oraz posługiwania duchownego w Kościele. W końcowej części znajduje się zarys opisu pierwszych owoców oficjalnego dialogu baptystyczno-rzymskokatolickiego na forum światowym na temat eklezjologii. Dla baptystów wzorem Kościoła jest zgromadzenie lokalne zwołane przez Ducha Świętego w posłuszeństwie słowu Bożemu. Takie zgromadzenie jest całkowicie niezależne i jakiekolwiek wyższe formy organizacji czy unii nie tworzą wyższego stopnia eklezjalności. Baptyści praktykują chrzest dorosłych, jako że wyznanie wiary musi poprzedzać przyjęcie chrztu, który nie tworzy w wierzącym żadnej nowej rzeczywistości ani nie zmywa grzechu pierworodnego. W Wieczerzy Pańskiej wierny, spożywając chleb i wino w żaden sposób nieprzemienione, przez wiarę otrzymuje korzyści wynikające z zastępczej ofiary Chrystusa. Duchowni w Kościele – diakoni i prezbiterzy – są ustanawiani w niesakramentalnym rycie ordynacji. Większość kongregacji przedstawia do ordynacji jedynie mężczyzn.

Oficjalny dialog między baptystami a katolikami rzymskimi przyniósł jak dotąd tylko jeden dokument. W dziedzinie eklezjologii oświadczenie zawiera głównie wyliczenie rozbieżności. Z tego powodu wydaje się oczywistym, że rozmowy baptystyczno-katolickie nie doprowadzą w najbliższej przyszłości do ustanowienia pełnej komunii między oboma naszymi Wspólnotami.


Słowa kluczowe


baptyści; eklezjologia; dialog; ekumenizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarczyk K.: Baptyści. W: Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu. Red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza. Lublin: TN KUL 1996 s. 188-196.

Can women be pastors or deacons in the SBC? http://www.sbc.net/aboutus/faqs.asp#9 (07.09.2013).

Jaskóła P.: Wyznania chrześcijańskie bez jedności z Rzymem. Opole 2008.

Kałużny T.: Na drogach jedności. Dwustronne dialogi doktrynalne Kościoła rzymskokatolickiego na płaszczyźnie światowej. Kraków 2102.

Kantyka P., Starczewski K.: Eucharystologia wybranych wyznań chrześcijańskich. „Kieleckie Studia Teologiczne” 5:2006 s. 49-73.

Kantyka P.: Dialog ekumeniczny katolicko-protestancki – założenia, zakres, rezultaty. W: Ekumenizm w posoborowym półwieczu. Sukcesy i trudności katolickiego zaangażowania na rzecz jedności chrześcijan. Red. M. Składanowski, T. Syczewski. Seria: Teologia w dialogu nr 14. Lublin 2013 s. 29-50.

Karski K. Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich. Warszawa 2003.

Lotz D. Baptists. W: Dictionary of the Ecumenical Movement. Red N. Lossky, J. M. Bonino, J. Pobee i in. Geneva 2012 s. 97-99.

Melick R. R. Women Pastors: What Does the Bible Teach? http://www.sbclife.net/articles/ 1998/05/sla5.asp (07.09.2013).

New Hampshire Baptist Confession of Faith http://www.baptiststart.com/print/1833_ new_hampshire.html (08.09.2013).

Rawlings H.: Baptystyczne podstawy wiary. Przedstawienie podstawowych doktryn biblijnych. Warszawa 2007.

Seweryn A.: Zarys dziejów baptyzmu w Polsce. http://www.baptysci.pl/kosciol/1083-zarys-dziejow-baptyzmu-w-polsce-1858-2008 (07.09.2013).

Słowo Prawdy – miesięcznik Kościoła Baptystów, ukazuje się w Polsce od 1925 r. http://www.baptysci.pl/slowo-prawdy

Summons to Witness to Christ in Today’s World. A Report on Conversations 1984-1988. Atlanta, USA, 23 July 1988. W: Growth in Agreement II. Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level 1982-1998. Red. J. Gros, H. Meyer, W.G. Rusch. Geneva–Grand Rapids 2000 s. 373-385.

Thobois M.: Baptisme. W: Encyclopédie du protestantisme. Red. J. Baubérot, I. Engammare, P. Gisel i in. Paris 1995 s. 95-96.

Zieliński T.J.: Dobro wspólne katolicyzmu i baptyzmu według raportu z dialogu baptystyczno- rzymskokatolickiego na szczeblu światowym. „Studia Oecumenica” 3:2003 s. 53-63.

Zieliński T.J.: Kościół Chrześcijan Baptystów. Warszawa 1994.

Zieliński T.J. Krotka informacja o Kościele Baptystycznym. http://www.baptysci.pl/kosciol/ 1141-krotka-informacja-o-kosciele-baptystycznym (07.09.2013).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Ekumenicznej | ISSN 2081-6731

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii