Koinonia misją kościoła. W świetle dokumentu komisji «Wiara i Ustrój» Natura i misja Kościoła

Anna Malina

Abstrakt


Zagadnienie misji Kościoła od samego początku towarzyszy ruchowi ekumenicznemu: zarówno w jego wymiarze praktycznym jak i doktrynalnym. Na płaszczyźnie teologicznej wiąże się nierozdzielnie z kwestią natury Kościoła: wypełnienie misji oznacza bycie w pełni wedle własnej natury.

W omawianym dokumencie Komisji „Wiara i Ustrój” pojęciem określającym zarówno naturę jak i misję Kościoła jest koinonia: Kościół jest, a zarazem ma urzeczywistniać koinonię – nie tylko we wspólnocie wierzących, ale i w całym stworzeniu, tak aby „wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie” (Ef 1, 10). Misja jest zatem wyrażalna różnymi aspektami koinonii: jest darem pochodzącym od Boga (źródło w misji trynitarnej, głoszenie Ewangelii, realizacja w eschatonie) oraz konkretną rzeczywistością o swoich formalnych wyznacznikach (wiara apostolska, chrzest, Eucharystia i posługiwanie). Dokument Natura i misja Kościoła jest syntezą tego, co Kościoły mogą wspólnie powiedzieć in meritum oraz obszarów wymagających dalszych dialogów, tudzież konkretnej zmiany postaw.


Słowa kluczowe


misja; Kościół; koinonia; natura; ekumenizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baptism, Eucharist, Ministry. The Lima Document 1982. Text and Commentaries. Red. W. Hryniewicz, S.J. Koza. Lublin: RW KUL 1989.

Cereti G.: Ecumenismo. W: Nuovo Dizionario di Teologia Morale. Red. F. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera. Wyd. 4. San Paolo 1999 s. 279-294.

Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele. Red. A. Czaja, M. Marczewski. Lublin: TN KUL 2004.

Enchiridion Oecumenicum. Vol. 5: Consiglio Ecumenico delle Chiese. Assemblee Generali 1948-1998. Bologna: Edizioni Dehoniane 2001.

Enchiridion Oecumenicum. Vol. 6: Documenti del dialogo teologico interconfessionale. Bologna: Edizioni Dehoniane 2005.

Faith and Order at the Crossroads: The Plenary Commission Meeting, Kuala Lumpur 2004. (Faith and Order Paper nr 196). Geneva: WCC Publications 2005.

Kantyka P.: Ekumenia w kontekście angielskim. W: Żyć ekumenią w Kościołach lokalnych. Red. P. Jaskóła, R. Porada. („Ekumenizm i integracja” nr 9). Opole 2003 s. 135-143.

Kasper W.: Ruch ekumeniczny z perspektywy Papieskiej Rady do spraw Jedności Chrześcijan. SiDE 20:2004 nr 1 s. 34-47.

Kasper W.: The ecumenical movement in the 21st century – A contribution from the PCPCU, 2005. Presentation at the event marking the 40th anniversary of the Joint Working Group between the Roman Catholic Church and the WCC, za: http://www.oikoumene.org/resources/ documents/wcc-commissions/joint-working-group-between-the-roman-catholic-church-and-the-wcc/the-ecumenical-movement-in-the-21st-century.html. [11.07.2011].

Koch K.: A che punto é il cammino. „Il Regno – Documenti” 1/2011 (Bologna) s. 23-33.

Maffeis A.: Natura e missione della Chiesa: il contributo ecclesiologico della commissione di «Fede e Costituzione». „Centro Pro Unione Bulletin” 67:2005 s. 8-15.

Nadzwyczajny Synod Biskupów 1985. Relacja końcowa. Wrocław 1986.

Natura i misja Kościoła. Etap na drodze ku wspólnemu oświadczeniu. Dokument Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów (2005). Tł. R. Nehring. SiDE 26:2010 nr 1 (66) s. 66-108.

Official Response of the Roman Catholic Church to “Baptism, Eucharist and Ministry”. W: Churches Respond to BEM: Official Responses to the „Baptism, Eucharist and Ministry” Text. Vol. VI. Faith and Order Paper 144. Ed. M. Thurian. Geneva: WCC Publications 1988 s. 1-40.

Papieska Rada do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan: Rapporto di Mons. J. Radano. La Commissione «Fede e Costituzione» e il dialogo sulla Chiesa a livello multilaterale 2004. Za: http://www.vatican.va/roman_curia/ pontifical_councils/chrstuni/ documents/rc_pc_chrstuni_ doc_20050129_fede-costituzione_it.html [09.03.2011].

Pawłowski S.: Ekumeniczne wyjaśnienie Credo. Prace Komisji «Wiara i Ustrój» Światowej Rady Kościołów. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 7 s. 79-92.

Ratzinger J.: Nauka Kościoła o «Sacramentum ordinis». W: Kapłaństwo. Kolekcja „Communio” 3:1988 s. 65-76.

Rouse R., Neill S. C.: A History of the Ecumenical Movement 1517-1948. Philadelphia 1967.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Ekumenicznej | ISSN 2081-6731

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii