Czego nas uczy wiara mistyków? Refleksja na przykładzie pism siostry Roberty Babiak

Paweł Synoś

Abstrakt


What Can We Learn from the Faith of the Mystics? Selected Remarks on the Writings by Sister Roberta Babiak

This paper presents how the mystical life of the Polish mystic Sister Roberta Babiak began, developed and manifested itself. The author discusses the particular stages in her mystical life: from expurgation, through partial union, up to transforming deifying union. In this way, the author illustrates the dynamics of Sister Babiak’s faith and expounds its major functions: help to achieve deeper cognition of the redemptive truths; to get to know God Himself as well as to build communion with Him. The author also examines the attributes of this faith, emphasising the fact that it is ecclesiastical faith, shaped in the harmony with the ecclesiastical heritage and teaching. It is a light and a dark kind of faith, simultaneously: it grants a special gift for understanding the Revelation, but it also is an initiation into the mystery of the secret God. This is a living faith – rich in the gifts of the Holy Spirit – leading to the mystical experience: meeting God, Son and the Holy Spirit inside the mystic.


Słowa kluczowe


wiara; przymioty wiary; mistyka; rozwój duchowy; zjednoczenie z Bogiem

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Archidiecezji Przemyskiej, Okólniki Diec. Przem. 1939-1947, [b. sygn.].

Babiak R., W oceanie Miłości Miłosiernej Trójcy Przenajświętszej, Stara Wieś 2005.

Bartnik Cz. S., Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.

Benedykt XVI, List apostolski «motu proprio» Porta fidei, w którym zostaje ogłoszony Rok Wiary, OsRomPol 32(2011), nr12(338), s. 4-10.

Benedykt XVI, Zachowajcie i pogłębiajcie waszą wiarę. Homilia podczas Mszy św. na placu Piłsudskiego, 26 maja – Warszawa, OsRomPol 27(2006), nr6-7(284), s. 22-24.

Bernard Ch. A., Wprowadzenie do teologii duchowości, tłum. J. Machniak, Kraków: Wydawnictwo WAM 1996.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień SJ przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków: Wydawnictwo WAM 1996.

Garrigou-Lagrange R., Trzy nawrócenia. Przełamać duchowy kryzys, tekst opracowany na podstawie wydania Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej, Poznań 1934, Kraków: Wydawnictwo AA 2012.

Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, tłum. S. T. Landy, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2001.

Gogola J. W., Teologia komunii z Bogiem, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2003.

Howells E., Darkness, w: The New Westminster Dictionary of Christian Spirituality, red. P. Sheldrake, SCM Press Ltd 2005, printed in Great Britain, s. 227-228.

Marchetti A., Zarys teologii życia duchowego, t. I-II, tłum. J. E. Bielecki OCD, Kraków: Wydawnictwo BARBARA 1996.

McGinn B., Mysticism, w: The New Westminster Dictionary of Christian Spirituality, red. P. Sheldrake, SCM Press Ltd 2005, printed in Great Britain, s.19-25.

Misiurek J., Przeżycia mistyczne siostry Roberty Babiak (zm. 1945), w: tenże, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. III (w. XX), Lublin: RW KUL 2001, s. 189-201.

Nowak A. J., Identyfikacja postaw, Lublin: RW KUL 2000.

Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków: Wydawnictwo Znak 1970.

Salvador F. R., Święty Jan od Krzyża. Pisarz – Pisma – Nauka, przełożył J.E. Bielecki OCD, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1998.

Słomka W., Teologiczna koncepcja życia mistycznego w chrześcijaństwie, w: Mistyka w życiu człowieka, red. W. Słomka, Lublin 1980, s. 57-68.

Sudbrack J., Mistyka. Doświadczenie własnego ja – Doświadczenie kosmiczne – Doświadczenie Boga, tłum. B. Białecki, Kraków: Wydawnictwo WAM 1996.

Synoś P., Jezus Oblubieńcem człowieka. Refleksja na podstawie przeżyć mistycznych Siostry Roberty Babiak, „Roczniki Teologii Duchowości” 3(58) 2011, s. 65-92.

Tyler P., Triple way, w: The New Westminster Dictionary of Christian Spirituality, red. P. Sheldrake, SCM Press Ltd 2005, printed in Great Britain, s. 626-627.

Urbański S., Doświadczenie Boga w życiu siostry Roberty Babiak, w: Duchowość polska. Kultura duchowo-religijna XIX i XX wieku (Mistyka polska 10), red. S. Urbański, Warszawa 2002, s. 19-113.

Urbański S., Teologia życia mistycznego. Studium polskiej mistyki (1914-1939) (Mistyka polska 5), Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej 19992.

Wojtyła K., Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża, w: Wiara w postawie ludzkiej (Homo meditans 6), red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1991, s. 183-205 (przedruk z: „Ateneum Kapłańskie” 42(1950), t. 52, s. 24-42, 103-114).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii