Wiara człowieka świeckiego wcielona w rzeczywistość doczesną

Izabela Lachowska

Abstrakt


The Faith of a Lay Person Realized in Contemporary Reality

This paper deals with the issue of the faith of the lay, which finds it realization in daily reality and leads to the evangelical change of the world. The paper starts with the reference to the Church doctrine of the lay faithful, based on selected document of Vaticanum II and the teaching of the Blessed John Paul II. The paper also presents a wider cultural and spiritual background of contemporary reality of the life of the lay faithful. In the first section of the paper, the author defines precisely the Christian understanding of the lay faithful, pointing out that the lay Christian vocation is realized in the broadly understood world. The lay vocation is an autonomous Christian path, still being a sphere of God’s action and influence. The author proceeds to discuss the roots of lay spirituality and of the areas of the lay extensive evangelical engagement: family life, political involvement, socio-economic activities, research or charity. Next, the author presents how a lay person can lead his/her life in accord with the evangelical counsels, which help introduce harmony between the secular world and the radical Gospel. The relationship between the evangelical counsels and the commandments is also discussed. The last section of the paper is devoted to the unfavourable changes in contemporary postmodern culture, which have a negative impact on the spiritual life of the faithful.


Słowa kluczowe


wiara; rzeczywistość doczesna; dziedziny życia społecznego; radykalizm; sekularyzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adhortacje Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, 1979-1995, Kraków 2006.

Adhortacje Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 2, 1996-2003, Kraków 2006.

Beckford J. A., Globalizacja i religia, w: Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Boguni-Borowska, Kraków 2008, s. 758-784.

Brzeziński Z., Bezład. Polityka światowa na progu XXI wieku, Warszawa–Hove 1993.

Dulles A., Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, Kraków 2003.

Jan Paweł II, Bierzmowanie zobowiązuje nas do apostolstwa. Homilia, OsRomPol 7(1986), nr 5, s. 13-16.

Jan Paweł II, Kto szuka prawdy, szuka Boga, OsRomPol 20(1999), nr 3, s.39.

Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte 6 I 2001, AAS 93(2001), s. 266-309.

Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente, 10 XI 1994, AAS 87(1995), s. 5-41.

Jan Paweł II, Uniwersytety katolickie na rzecz duszpasterstwa kultury. Przemówienie do przedstawicieli katolickich uniwersytetów świata, Rzym, 24 lutego 1979, w: Wiara i kultura, Rzym−Lublin 1986, s. 31-34.

Jan Paweł II, Prawda decyduje o wolności nauki. Przemówienie na Uniwersytecie Fryburskim. Fryburg, 13 czerwca 1984 r., w: Wiara i kultura, Rzym−Lublin 1986, s. 270-275.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.

Jan Paweł II, Więź myślenia naukowego z wiarą warunkiem poszukiwania prawdy. Przemówienie do naukowców i studentów. Kolonia, 15 listopada 1980, w: Wiara i kultura, Rzym−Lublin 1986, s. 88-98.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994.

Majchrzak H., Wiara i rozum w życiu zakonnym, „Vita Consecrata”1(1998), nr 3, s. 15-16.

Mariański J., Szanse i zagrożenia wychowania chrześcijańskiego w niestabilnym świecie, w: Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 523-538.

Papieska Rada do Spraw Świeckich, Dokument: Godność i posłannictwo ludzi starszych w Kościele i świecie, w: Życie konsekrowane w trzecim wieku, red. K. Wójtowicz, Kraków 2000, s. 44-67.

Paweł VI, Charyzmat życia zakonnego, Poznań 1974.

Pluta W., Powszechne powołanie do świętości w Kościele, „Ateneum Kapłańskie” 68(1965), s. 315-325.

Pyszka S., Kościół katolicki a sekty, Kraków 1994.

Rusiecki M., Cele wychowania chrześcijańskiego w aspekcie teorii warstwicowych, w: Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007.

Rychlicki Cz., Wiara – nadzieja – miłość wobec wieczności. Z zagadnień współczesnej eschatologii, Płock 2001.

Rynio A., Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004.

Sicari A., Różnorodność i komplementarność różnych stanów w Kościele, w: Duchowość chrześcijańska, red. L. Balter i in., Kolekcja Communio, t. 10, Pallottinum 1995, s. 173-190.

Smart B., Postmodernizm, Poznań 1998.

Sobór Watykański II (1962-1965), tekst łacińsko-polski, Poznań 2000.

Szahaj A., Ponowoczesność – czas karnawału. Postmodernizm − filozofia błazna, w: Postmodernizm a filozofia, red. A. Szahaj, S. Czerniak, Warszawa 1996, s.381-392.

Tomasz z Akwinu, św., Suma teologiczna. Charyzmaty: szczególne dary i powołania w Kościele, London 1982.

Tomasz z Akwinu, św., Suma teologiczna. Nowe Prawo i Łaska, London 1973.

Tomasz z Akwinu, św., Suma teologiczna. O Bogu, cz. I, tr. 1, London 1975.

Weron E., Budzenie olbrzyma, Poznań 1995.

Weron E., Laikat i apostolstwo, Paris 1973.

Weron E., Rady ewangeliczne w życiu świeckich, „Collectanea Theologica” 44(1974), f. 1, s. 145-151.

Wierzbicki A., Postmodernizm czyli kłopoty z moderną, „Ethos” 9(1996), nr 1-2, s. 116-124.

Zuberbier A., Wierzę. Podstawowe prawdy wiary, Paris 1983.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii