Życie konsekrowane - dynamiczny akt wiary i confessio Trinitatis

Teresa Paszkowska

Abstrakt


Consecrated Life - a Dynamic Act of Faith and Confessio Trinitatis

“Jesus’ call to come, ≪follow me≫ marks the greatest possible exaltation of human freedom, yet at the same time it witnesses to the truth and to the obligation of acts of faith and of decisions which can be described as involving a fundamental option” (Veritatis splendor, n. 66). Consecrated life in the Church is a canonical way of living thanks to the strength resulting from acts of faith and from decisions connected to the practice of evangelical advice. A crisis inconsecrated life results from crisis of faith and from a luck of psychological stability of consecrated persons. This article shows several way show to pass over this crisis: the first way concerns the theological dimension; it consists in better understanding of the dynamism of faith; the second way concerns the spiritual formation; it consists in transforming the consecrated person in the spirit of faith; the third way is situated in life itself; it consists in confessing God as Trinity through the way of living (i.e. confessio Trinitatis). This article is based on the documents of Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, on the declarations of the Associations for the Apostleship, on the teaching of Popes Paul VI, John Paul II and Benedict XVI, and on some theological works on this matter.


Słowa kluczowe


wiara; życie konsekrowane; formacja; confessio Trinitatis

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alzevedo D., Wiara, tłum. J. J. Waszkowiak, w: Leksykon duchowości franciszkańskiej, przekł. i oprac. zbiorowe, Kraków−Warszawa: Wyd. M 2006, kol. 1953-1972.

Ballestrero A. A., kard., Wiara, nadzieja i miłość drogą do świętości. Rozważania rekolekcyjne dla osób konsekrowanych, przeł. J. E. Bielecki, Kraków: Wyd. Karmelitów Bosych 2000.

Benedykt XVI, Encyklika o miłości chrześcijańskiej Deus Caritas est (25 XII 2005).

Benedykt XVI, List apostolski w formie motu proprio ogłaszający Rok Wiary Porta Fidei (11 X 2011).

Benedykt XVI, List apostolski w formie motu proprio powołujący do istnienia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji Ubicumque et semper (21IX 2010).

Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła: Verbum Domini (30 IX 2012).

Eckmann A., Święty Augustyn dla kultury Europy, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. Materiały VII Kongresu Teologów Polskich, t. 3. Dyskusje, komunikaty, uzupełnienia, dokumenty końcowe, Lublin: Wyd. KUL 2005, s. 279-312.

Fudala S., Ze św. Rafałem Kalinowskim na ścieżkach wiary, nadziei i miłości, Kraków: Wyd. Karmelitów Bosych 2007.

Gądek A., Mały traktat o wychowaniu zakonnym, Łódź 2011.

Gesché A., Przeznaczenie, przeł. A. Kuryś, Poznań: W drodze 2006.

Groeschel B. J., Duchowy rozwój. Psychologia a mistyka, przeł. E. Czerwińska, Warszawa: Wyd. Księży Marianów 1998.

Jan Paweł II, List apostolski do biskupów, duchowieństwa i wiernych w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000 Tertio millennio adveniente (10 XI 1994).

Jan Paweł II, List apostolski o godności i powołaniu kobiety z okazji Roku Maryjnego Mulieris dignitatem (15 VIII 1988).

Jan Paweł II, Encyklika o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła Veritatis splendor (6 VIII 1993).

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie Vita consecrata (25 III 1996).

Jan Paweł II, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem Fides et ratio (14 IX 1998).

Kalinowski R., bł., Świętymi bądźcie, Konferencje i teksty ascetyczne, oprac. Cz. Gil, Kraków: Wyd. Karmelitów Bosych 1987.

Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja o odnowie formacji zakonnej Renovationis causam (6 I 1969).

Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Dokument: Wymiar kontemplacyjny życia zakonnego Dimensio contemplativa (12 VIII 1980).

Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja: Istotne elementy nauczania Kościoła na temat życia konsekrowanego w zastosowaniu do instytutów oddających się pracy apostolskiej Essential elements (31 V 1983).

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja: Wskazania dotyczące formacji w instytutach zakonnych Potissimum institutioni (2 II 1990).

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja: Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu „Rozpocząć na nowo od Chrystusa” (19 V 2002).

Kowalczyk D., Teologiczna koncepcja uczestnictwa chrześcijanina w życiu trynitarnym według Hansa Urs von Balthasara, „Warszawskie Studia Teologiczne” 17(2004), s. 89-108.

Lubac de H., Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu, tłum. M. Stokowska, Kraków: Wyd. Znak 1988.

Nowak A. J., Psychologia eklezjalna, Lublin: Wyd. KUL 2005.

Nowak A. J., Osobowość sakramentalna, Lublin: Wyd. KUL 19972.

Paweł VI, Adhortacja o odnowie życia zakonnego Evangelica testificatio (29VI1971).

Paszkowska T., Formacja i godność, Kraków: Wyd. Alleluja 2004.

Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, przeł. Z. Włodkowa, Kraków: Wyd. Znak 1970.

Ratzinger J., W drodze do Jezusa Chrystusa, przeł. J. Merecki, Kraków: Wyd. Salwator 2004.

Ratzinger J., Kard., Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, przeł. M. Mijalska, Kraków: Wyd. M 2005.

Ratzinger J., Na początku Bóg stworzył. Konsekwencje wiary w stworzenie, przeł. J. Merecki, Kraków: Wyd. Salwator 2006.

Ratzinger J., O sensie bycia chrześcijaninem, tłum. J. Merecki, Kraków: Wyd. Salwator 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii