Teologalny wymiar duchowości kapłana w świetle papieskiego listu Dies natalis

Henryk Wejman

Abstrakt


Theological Dimension of the Spirituality the Priest at Learnedly of the Papal Letter Dies natalis

The reality contemporary caracterize the liberalism ethical, the individualism extreme and the subjectivity of the fede. Answer at the challenge for part the priest will be his profound life spiritual. Confidence at the Crist and imitation Him on the way of the pray, the lesson of the Holy Scripture and the mortification will be establish fasten spiritual of the priest and through that will be mobilize as consecration of the faithful.


Słowa kluczowe


duchowość kapłańska; cnoty; wiara; nadzieja; miłość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn, św., Wyznania, Warszawa: PAX 1972.

Benedykt XVI, List apostolski Dies natalis, „L'Osservatore Romano” 7-8(2009), s. 3-6.

Benedykt XVI, Spotkanie z duchowieństwem, w: Przemówienia i homilie, red. B. i M. Olborscy, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 2006, s. 10-12.

Bońkowski S., Nabieraj mocy w łasce, Płock: Wydawnictwo Diecezjalne 1981.

Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharystia, Watykan 2003.

Jan Paweł II, Kapłanie, bądź tym, kim jesteś i miej odwagę być wiernym, w:Nauczanie papieskie, t. V, cz. 2, Poznań: Pallottinum 1996, s. 823-826.

Liturgia Godzin, t. 4, Poznań: Pallottinum 1998.

Nouwen H. J. M, Życie Umiłowanego. Jak żyć duchowo w świeckim świecie?, tłum. M. Rusiecka, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2003.

Rzeszewski M., Katolicki ruch biblijny i kaznodziejstwo, w: E. Dąbrowski (red.), Pismo święte wduszpasterstwie współczesnym, Lublin: TN KUL 1958.

Słomka W., Ascetyczny wymiar duchowości chrześcijańskiej, w: Teologia duchowości katolickiej, red. M. Igielski, Lublin: Wydawnictwo KUL 1993, s. 306-315.

Słomka W., Duchowość kapłańska, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii