Wyzwania stojące przed wiernymi w związku z potrzebą realizacji przez Kościół w III tysiącleciu dzieła nowej ewangelizacji

Waldemar Seremak

Abstrakt


Challenges that the Faithful Face in Connection with the Urgent Need of Realization of the New Evangelization by the Church in the Third Millennium

The author of the article shows that challenging the new God's People to participate in the work of evangelization that is called “new” is still topical, because of the intensification of old threats and appearance of new ones, to which the evangelization was supposed to be a response. It is also current in the light of John Paul II's teaching preached after the year 2000 and Benedict XVI's teaching, especially the teaching contained in his first two encyclicals.

Paragraph I of the article talks about the origin, need and significant assumptions of the new evangelization. In the next one the topicality is demonstrated of the challenge directed to the faithful to put it into effect, and in the last one tasks are listed that those who work on the new evangelization face after the Church entered the third millennium. The author pays close attention to the fact that the necessity to intensify one's spiritual life is their essential task, as it is a special condition of efficiency of the work of the new evangelization.


Słowa kluczowe


Nowa ewangelizacja; podmioty nowej ewangelizacji; uwarunkowania nowej ewangelizacji; zadania wiernych w dziele nowej ewangelizacji; nauczanie Jana Pawła II na temat nowej ewangelizacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alberoni R., Wygnać Chrystusa!, tł. A. Żdżarska, Izabelin−Warszawa: Rosikon Press 2007.

Benedykt XVI, Ewangelia zadaniem wszystkich, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 27(2005), nr 2, s. 31.

Buttiglione R., Etyka wobec historii (Biblioteka Ethosu, X), red. A. M. Wierzbicki, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2005.

Drążek Cz., Jan Paweł II − wskazania na trzecie tysiąclecie, Kraków 2001.

Góźdź K., Wstęp: Narodziny Nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, red. K. Góźdź, Lublin 1993, s. 3-6.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici (o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II), 1988.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio (o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym), 1981.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa (o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000), 1995.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in America (o spotkaniu z żyjącym Jezusem Chrystusem, drogą do nawrócenia, komunii i solidarności w Ameryce), 1999.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Asia (o Jezusie Chrystusie, zbawicielu i o Jego posłannictwie miłości i służby w Azji: Aby miały życie i miały je w obfitości [J 10, 10]), 1999.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa (o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy), 2003.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Oceania (o Jezusie Chrystusie i ludach Oceanii: iść Jego drogą, głosić Jego prawdę, żyć Jego życiem), 2001.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (o formacji kapłanów we współczesnym świecie), 1992.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores gregis (o biskupie, słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata), 2003.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Redemptionis donum (o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia), 1984.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Vita consecrata (o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie), 1996.

Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia (o Bożym Miłosierdziu), 1980.

Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia (o Eucharystii w życiu Kościoła), 2003.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka), 1979.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio (o stałej aktualności posłania misyjnego), 1990.

Jan Paweł II, Europa wymaga na nowo pracy misyjnej [Przemówienie wygł. 30.03.2001 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 22(2001), nr 5, s. 28-29.

Jan Paweł II, Kontemplacja Jezusa warunkiem skutecznego głoszenia Ewangelii [Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2001 r., ogł. 3.06.2001 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 22(2001), nr 7-8, s. 4-6.

Jan Paweł II: Krzyż nowohucki nowym nasieniem ewangelizacji, w: tenże, Nauczanie papieskie, t. II, 1, przygotowali do druku: E. Weron, A. Jaroch, Poznań: Pallottinum 1990, s. 700-704.

Jan Paweł II, List apostolski Mane nobiscum Domine (na rok Eucharystii [X 2004 r. − X 2005 r.]), 2004.

Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte (na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000), 2001.

Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente (w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000), 1994.

Jan Paweł II, Misja apostolska zakonów żeńskich, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 4(1983), nr 5-6, s. 25-26.

Jan Paweł II, Misja ewangelizacyjna prezbiterów, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 14(1993), nr 7, s. 40.

Jan Paweł II, Nauczajcie z głęboką wiarą i umacniajcie nadzieję, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 13(1992), nr 12, s. 10-12.

Jan Paweł II, Nowa ewangelizacja [Homilia wygł. w Salto, 9.05.1988 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 9(1988), nr 5, s. 20.

Jan Paweł II, Nowa ewangelizacja najpilniejszą potrzebą Kościoła, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 21(2000), nr 2, s. 40-42.

Jan Paweł II, Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska [Przemówienie wygł. w Santo Domingo, 12.10.1992 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 13(1992), nr 12, s. 22-31.

Jan Paweł II, Pasterz idzie przed trzodą, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 6(1985), nr nadzw. I, s. 18-19.

Jan Paweł II, Posłannictwo młodzieży w Kościele i świecie [Homilia wygł. w Denver, 14.08.1993 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 14(1993), nr 11, s. 25-26.

Jan Paweł II, Prowadźcie dzieło nowej ewangelizacji [Przemówienie wygł. 23.03.2001 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.), 22(2001), nr 5, s. 27-28.

Jan Paweł II, Rozbudzajcie w Kościele ducha misyjnego [Przemówienie wygł. 11.05.2001 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 22(2001), nr 7-8, s. 51-52.

Jan Paweł II, Rozliczne sposoby służenia Ewangelii, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 4(1984), nr 9, s. 12.

Jan Paweł II, Sekularyzacja i ewangelizacja w dzisiejszej Europie, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 6(1985), nr 10-12, s. 15-16.

Jan Paweł II, Wezwani do głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi [Homilia wygł. 5.05.2001 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 22(2001), nr 7-8, s. 16-18.

Jan Paweł II, Wobec nowych potrzeb ewangelizacji, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 6(1985), nr nadzw. II, s. 25.

Jan Paweł II, W służbie Ewangelii [Przemówienie wygł. 13.02.2001], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.), 22(2001), nr 4, s. 37-38.

Jan Paweł II, Wszyscy mamy uczestniczyć w działalności misyjnej Kościoła [Przemówienie wygł. 20.01.2001 r.], „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 22(2001), nr 4, s. 32-33.

Koneczny F., Więcej dobrobytu, Warszawa: Wydawnictwo Hobbysta 2006, s. 22-25.

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań: Pallottinum 1968.

Lehmann K., Czym jest Nowa ewangelizacja Europy?, tł. A. Bławat, w: Nowa ewangelizacja (Kolekcja „Communio”, t. VIII), red. L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, S. Stancel, Poznań: Pallottinum 1993, s. 67-74.

Lewek A., Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. I-II, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1995.

List pasterski Episkopatu Polski o nowej ewangelizacji. Wystosowany 29.01.1992 r., „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 13(1992), nr 5, s. 55-56.

Moll H., „Katechizm Kościoła Katolickiego” jako narzędzie nowej ewangelizacji, tł. L. Balter, „Communio” 14(1994), nr 4, s. 19-35.

Nowa ewangelizacja (Kolekcja „Communio”, t. VIII), red. L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, S. Stancel, Poznań: Pallottinum 1993.

Nowe horyzonty w historii Kościoła i ludzkości, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 13(1992), nr nadzw. I, s. 18-19.

Pawlina K., Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po 1989 roku, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 1995.

Philippe M.-D., Trzy mądrości, przeł. A. Kuryś, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2008.

Piwowarski W., Tło społeczno-polityczne i religijno-kościelne punktem wyjścia „Nowej Ewangelizacji”, w: Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, red. K. Góźdź, Lublin 1993.

Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do Rady Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM), „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 4(1983), nr 4, s.29-30.

Ratzinger J., Nowa ewangelizacja, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 22(2001), nr 6, s. 35-39.

Ratzinger J., Raport o stanie wiary, przeł. Z. Oryszyn, Warszawa-Struga: Wydawnictwo Michalineum 1986.

Ratzinger J., Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół na przełomie tysiącleci. Z kardynałem rozmawia Peter Seewald, przekład G. Sowiński, Kraków: Znak 1997.

Ruini C., Nowa ewangelizacja Europy, „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 13(1992), nr 1, s. 10-12.

Seremak W., Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki czasu, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001.

Wojtyła K., Ewangelizacja współczesnego świata, w: Chrześcijaństwo żywych (W nurcie zagadnień posoborowych, t. VIII), praca zbiorowa pod red. B. Bejze, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 1976, s. 59-82.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii