Duchowy i moralny wymiar naśladowania Jezusa Chrystusa − uzasadnienie teologiczne w kontekście dokumentu „Biblia a moralność”

Stanisław T. Zarzycki

Abstrakt


Spiritual and Moral Dimensions of the Following of Jesus Christ – aTheological Justification in the Context of the Document “The Bible and Morality”

The present article attempts to show the moral and spiritual dimensions of the following of Jesus Christ and to emphasize their specific character and the relation that exists between them. It is based on the document issued by the Pontifical Biblical Commission entitled The Bible and Morality as well as on theological-moral and theological-spiritual literature. In order to justify “the Biblical roots of Christian conduct” to a modern man the analyzed document sets them on the idea of the gift of the Old and New Covenant as well as of other biblical ideas understood in the Christological and personalistic way. To do so it also stresses the importance of spiritual experience (of God, of Christ), owing to which it appreciates spirituality as prior to revealed morality. This spirituality is always assumed when the origin and the obligation to realize the revealed moral norms is meant.

To what degree morality is inscribed in man's spiritual development is then explained by a theological-spiritual reflection on the Christian experience that should always take into consideration moral obligations (commandments, blessings). The article takes this into consideration, making short references to some ethical-spiritual models and to stages in the development of the spiritual life.


Słowa kluczowe


Naśladowanie Jezusa Chrystusa; idee biblijne; wymiar duchowy; wymiar moralny; zbieżność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja Verbum Domini o słowie Bożym wżyciu i misji Kościoła, Poznań: Pallottinum 2010.

Benke Ch., Historia duchowości chrześcijańskiej w zarysie, tł. R. Zajączkowski, Kielce 2009.

Bernard Ch. A., Profils éthiques en spiritualité, „Gregorianum” 52(1971), z.1, s. 65-93.

Bernard Ch. A., Wprowadzenie do teologii duchowości, tł. J. Machniak, Kraków: Wydawnictwo WAM 1996.

Figura M., Męczeństwo a naśladowanie Chrystusa, „Communio” 17(1997), nr1, s. 116-126.

Gogola J. W., Teologia komunii z Bogiem, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2001.

Greniuk F., Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993.

Helewa G., Teologia spirituale e messaggio biblico, „Seminarium” 26(1974), s.61-77.

JanPaweł II, Veritatis splendor, 19, Poznań: Pallottinum 1993.

Juros H., Teologia moralna czy etyka teologiczna? Studium z metateologii moralności, Warszawa 1980.

Marchetti A., Zarys teologii życia duchowego, cz. I, tł. J. E. Bielecki, Kraków 1996.

Nagórny J., Rola idei biblijnych w teologii moralnej, w: Veritatem Facientes.Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Franciszka Greniuka, red. ks.J.Nagórny, ks. J. Wróbel SCJ, Lublin 1997, s. 259-292.

Nagórny J., Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza, red. K.Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.

Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego, Kielce: Verbum 2009.

Pinckaers S. Th., Życie duchowe chrześcijanina według św. Pawła i św. Tomasza z Akwinu, tł. A. Fabis (Amateca Podręczniki teologii katolickiej 17), Poznań: Pallottinum 1998.

Pryszmont J., Historia teologii moralnej, Warszawa 1987.

Rotter H., Erneuerung der Moral aus christlicher Spiritualität, „Geist und Leben”, „Zeitschrift für Aszese und Mystik” 1977, z. 4, s. 278-287.

Schnackenburg R., Nauka moralna Nowego Testamentu, tł. F. Dylewski, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1983.

Sękalski C., Droga oświecająca w koncepcji św. Ignacego Loyoli. Różnice i podobieństwa z wizją klasyczną, w: Nova et vetera polskiej duchowości, red. M. Chmielewski, Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polyhymnia 2004, s.147-156.

Vidal M., Teología espiritual y teología moral, w: La teologia spirituale. Atti del Congresso internazionale OCD (Roma 24-29 aprile 2000), red. C. Maccise, Edizioni del Teresianum 2001, s. 535-562.

Wojtyła K., kard., Ewangeliczna zasada naśladowania. Nauka źródeł Objawienia a system filozoficzny Maxa Schelera, AK 49(1957), z. 1, s. 57-67.

Tanquerey A., Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. I, tł. ks. P. Mańkowski, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1949.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii