La caratteristica del desiderio apostolico di San Vincenzo Pallotti

Stanisław T. Zarzycki

Abstrakt


Charakterystyka pragnienia apostolskiego św. Wincentego Pallottiego

Artykuł Charakterystyka pragnienia apostolskiego św. Wincentego Pallottiego jest próbą ukazania Założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego jako męża nieskończonych apostolskich pragnień duchowych. Ujawniają się one z wielką mocą w jego tzw. Oświadczeniu generalnym sformułowanym w 21 roku życia, w którym nakreśla on swój całożyciowy program duchowy i apostolski: włączenie, o ile to możliwe wszystkich, w aktywne współdziałanie w apostolskiej misji Kościoła mającej na celu pomnożenie chwały Bożej i zbawienie ludzi. Owo Oświadczenie, które się może wydawać przesadne i niezrozumiałe, gdyż zostało wyrażone językiem matematycznej nieskończoności, będzie podtrzymane przez niego przez całe życie i ciągle ponawiane, najczęściej w formie trzech wyznań czy też pragnień: ”infinite infinita operari pro Deo Uno e Trino”; uwielbień Boga w Jego doskonałości nieskończonej (a więc we wszystkich Jego atrybutach, a zwłaszcza w miłości i miłosierdziu); uznania i wyznawania swej nędzy ontyczno-moralno-duchowej uzyskującej swą głębię, a nawet przepaść w „nicości”, kiedy to z miłosierdzia Bożego dokonuje się jego transformacja duchowa, zjednoczenie z Bogiem pojmowanym jako „Wszystko”, transformacja, której skutkiem jest odnowienie w nim żywego obrazu i podobieństwa Bożego i nowy, nadprzyrodzony sposób działania w mocy Ducha Świętego. Dopiero taki sposób działania stanowi spełnienie jego pragnień duchowych i uzdalnia go do najbardziej skutecznej współpracy w dziele zbawienia innych, w które Pallotti pragnie włączyć wszystkich i ożywić w nich tę samą dynamikę duchową i apostolską, w której odpowiedź na miłość Bożą, głęboka pokora, ufność w zasługi Jezusa Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego i we wstawiennictwo Maryi, Aniołów i Świętych jest podstawą dla aktów zewnętrznych, czyli podejmowanych dzieł apostolskich.


Słowa kluczowe


pragnienie apostolskie; Jezus − Apostoł Ojca Przedwiecznego; motywacja apostoła; akty wewnętrzne; czyny zewnętrzne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agostino (Santo): Vita tutta assorta nel desiderio di Dio, Commento alla prima lettera di San Giovanni, in: Teologia dei Padri, vol. III, Città Nuova Editrice, Roma 1975.

Augustyn (Św): Objaśnienie Psalmu 25, (2), 11, w: tenże, Objaśnienia Psalmów, Ps. 1-36 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, XXXVII), Warszawa 1986.

Alfons Marja Liguori (Św.): Prawdziwa Oblubienica Chrystusowa czyli zakonnica uświęcona zapomocą cnót, które w zakonie wykonywać należy, trad. K. Szrant, vol. I-III, Kraków 1926.

Amoroso P.: Dal nulla al tutto. Il cammino spirituale di Vincenzo Pallotti, Città Nuova, Roma 1981.

Bernard Ch. A.: Le projet spirituel, Presses de l'Université Grégorienne, Rome 1970.

Besnard A. M.: Saint Augustin prier Dieu les psaumes, Paris 1964.

Gilson E.: L'infinité divine chez saint Augustin, in: Augustinus Magister, actes du Congrès international augustien, Paris 21-24 sept. 1954, t. II, Communications, Etudes augustiniennes, Paris 1954, 571-572.

Giovanni della Croce: Fiamma viva d'amore, in: Idem, Opere, Roma 1979.

Goffi T.: voce: „Mondo”, Nuovo Dizionario di Spiritualità, 1030-1044.

Knauer P.: Znajdować Boga we wszystkich rzeczach – klucz do mistyki św. Ignacego Loyoli, trad. M. Bednarz, (Duchowość ignacjańska 14), Kraków 1982.

Kothgasser A.: L'azione reale di Dio nel tempo e la sua efficacia nell'avvenimento, Storia della salvezza, in: Spiritualità dell'azione, Libreria Atheneo Salesiano, Roma 1977, 69-81.

Pallotti V. (Santo): Opere Complete (OOCC), edizione critica a cura di Don Francesco Moccia, XIII vol. Roma 1964-1997.

Pe A.: Piranesi Giambattista, in: Enc. Ita., Istituto dell'Enciclopedia Italiana, vol. XVI, Roma 1945, tav. 356.

Piotr z Alkantary (Św.), Traktat o modlitwie i medytacji, I, 2, [br. nazw. tłum.], Warszawa 2002.

Pozo C.: Eternità, in: Dizionario di Mistica, a cura di L. Borriello ed altri, Libreria Editrice Vaticana, 1998, 481-483.

Stawicki S.: La cooperation, passion d'une vie. Vie et manière de vivre de Vincent Pallotti (1795-1850), Fondateur de l'Union de l'Apostolat Catholique, Kigali 2004, 123-127.

Teresa di Gesu: Il libro della vita, in: Idem, Opere, Roma 1981.

Vendrame G. C., voce: Orizzontalismo-vericalismo, Nuovo Dizionario di Spiritualità, 1105-1115.

Zarzycki S. T.: Św. Wincentego Pallottiego Oświadczenie generalne – próba interpretacji, in: W służbie prawdzie i miłości. Powołanie do świętości i apostolstwa, a cura di P.Góralczyk ed altri, Poznań 1998, 209-238.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii