Vita trinitaria e relazioni fraterne. Una riflessione alla luce del pensiero di Chiara Lubich

Lucia Abignente

Abstrakt


Życie trynitarne a relacje braterskie. Refleksja w świetle myśli Chiary Lubich

W nawiązaniu do współczesnej myśli teologicznej, która rozwinęła w sposób zupełnie nowy refleksję nad tajemnicą Boga jako Trójcy, artykuł przedstawia duchowość jedności zrodzoną w Trydencie w czasach drugiej wojny światowej z doświadczenia duchowego Chiary Lubich i grupy jej pierwszych towarzyszek. Odkrycie Boga jako Miłości Trzech Osób staje się nowym, mocnym fundamentem wiary i życia rodzącej się pierwszej wspólnoty focolare. Szczególne znaczenie dla podejmowanego tematu ma doświadczenie mistyczne przeżyte przez Chiarę Lubich latem 1949 roku. W dalszej części zostają więc przywołane dwa pisma z tego okresu, wskazujące na głęboką więź pomiędzy miłością do Boga a miłością do bliźniego, a także na wzajemność jako konstytutywny atrybut miłości chrześcijańskiej będącej życiem na ziemi na obraz Trójcy Świętej. Duchowość jedności, wnosząc niespotykane dotąd w historii Kościoła doświadczenie miłości trynitarnej jako miary życia codziennego, a także refleksji doktrynalnej, jawi się jako szczególna odpowiedź na wezwanie Novo millennio ineunte do budowania Kościoła Komunii.


Słowa kluczowe


życie trynitarne; istota miłości; życie braterskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ancilli E. (a cura di): Dizionario enciclopedico di spiritualità, vol. I-III, Città Nuova, Roma 19953.

Atzori M. C.: «Risurrezione di Roma». La metafora del «fuoco»: alcuni spunti di analisi testuale – II, in: «Nuova Umanità», 24 (2002), 143, 591-612.

Ciardi F.: La Parola come Amore e la presenza di Dio sotto le cose. Lettura trinitaria di un'esperienza, in: «Nuova Umanità», 28 (2006), 164, 155-180.

Dalbesio A.: La concezione giovannea di «Comandamento» quale anima della morale cristiana, in: L. Padovese [a cura di], Atti del VI Simposio di Efeso su S. Giovanni apostolo, Pontificio Ateneo Antoniano, Roma 1996, 81-89.

Foresi P.: La novità della spiritualità collettiva, in: «Gen's», 25 (1995), 2, 78-82.

Forte B., Trinità come storia, Edizioni Paoline, Milano 1991.

Grech P.: Esperienza spirituale biblica: Nuovo Testamento, in: T. Goffi, B. Secondin (edd.), Problemi e prospettive di Spiritualità, Queriniana, Brescia 1983, 61-82.

GiovanniPaolo II: Lettera apostolica Novo millennio ineunte, 06.01.2001, in: EV/20, Documenti ufficiali della Santa Sede 2001, EDB, Bologna 2004, 16-119 [12-122].

GiovanniPaolo II: Lettera ai partecipanti all'annuale Convegno di Vescovi amici del Movimento dei Focolari, in: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XXIV/1 (2001), 368-370.

Lubich C.: L'attrattiva del tempo moderno, (Scritti Spirituali 1), Città Nuova, Roma 1978.

Lubich C.: L'essenziale di oggi, (Scritti Spirituali 2), Città Nuova, Roma 1978.

Lubich C.: Tutti uno, (Scritti Spirituali 3), Città Nuova, Roma 1979.

Lubich C.: Dio è vicino, (Scritti Spirituali 4), Città Nuova, Roma 1981.

Lubich C.: La dottrina spirituale, a cura di M. Vandeleene, Mondadori, Milano 2001 (tł.polskie = Charyzmat jedności, Fundacja Mariapoli – Wydawnictwo M, Kraków 2007).

Lubich C.: Santità di popolo, Città Nuova, Roma 2001.

Lubich C.: Una via nuova. La spiritualità dell'unità, Città Nuova, Roma 2002 (tł. polskie = Duchowość jedności nową drogą, Fundacja Mariapoli, Inowrocław 2004).

Lubich C.: Ideale dell'unità. Il «trattatello innocuo», in: Idem, I. Giordani, «Erano itempi di guerra...», Città Nuova, Roma 2007, 1-40.

Lubich C.: Essere tua Parola, Città Nuova, Roma 2008.

Lubich C.: Lezione tenuta in occasione del conferimento della laurea Honoris Causa in economia, in: «Nuova Umanità», 21 (1999), 121, 7-18.

Lubich C.: Spiritualità dell'unità e vita trinitaria. Lezione per la laurea Honoris Causa in Teologia, in: «Nuova Umanità», 26 (2004), 151, 11-20.

Lubich C.: «Paradiso '49», in: «Nuova Umanità», 30 (2008), 177, 285-296.

Rahner K.: Il Dio Trino fondamento originario e trascendente della storia salvezza, in: Mysterium Salutis, Queriniana, Brescia 1969, vol. II/I, 401-507.

Ratzinger J.: L'ecclesiologia della Costituzione «Lumen gentium», in: «Nuova Umanità», 22 (2000), 129-130, 387-407.

Schnackenburg R.: Il vangelo di Giovanni, vol. III, Paideia, Brescia 1981.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologii Duchowości | ISSN 2081-6146

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii