Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne jako efekty kształcenia w zakresie teologii moralnej

Tadeusz Zadykowicz

Abstrakt


Wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz Polskiej Ramy Kwalifikacji zobowiązuje do zdefiniowania efektów kształcenia także w zakresie teologii moralnej. Konkretnym efektem jest to, co student powinien wiedzieć, jakie posiadać umiejętności i kompetencje społeczne po zakończeniu procesu kształcenia/uczenia się. O ile jednak zamierzone efekty da się stosunkowo łatwo sformułować, to ich weryfikacja w procesie kształcenia z teologii moralnej nastręcza znacznie więcej trudności niż w przypadku innych nauk. Dotyczy to zwłaszcza oceny kompetencji społecznych oraz stopnia identyfikacji wiedzy z zakresu moralności chrześcijańskiej z życiową praktyką.


Słowa kluczowe


teologia moralna; efekty kształcenia; Zintegrowany System Kwalifikacji; Polska Rama Kwalifikacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Glombik K., Moralna teologia, EK, t. 13, kol. 247-254.

Mroczkowski I., Teologia moralna. Definicja – przedmiot – metoda, Płock 2011.

Nagórny J., Natura teologii moralnej, w: Polska teologia moralna czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2006, s. 91-125.

Nagórny J., Teologia moralna jako eklezjalna nauka wiary w świetle Veritatis splendor, w: J. Nagórny, Teologia moralna – wokół odnowy po Soborze Watykańskim II, red. K. Jeżyna, J. Gocko, Lublin 2014, s. 169-189.

Nagórny J., Teologia moralna, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 537-543.

Nagórny J., Wprowadzenie, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, s. 11-19.

Oleś P., O niektórych etycznych i nieetycznych obrzeżach uprawiania nauki, „Nauka” 4(2007), s. 19-34.

Piegsa J., Człowiek – istota moralna, t. 1: Teologia moralna fundamentalna, Opole 2002.

Sławiński S. i in., Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika, Warszawa 2016.

Sławiński S., Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Warszawa 2016.

Wroczyńska A., Efekty kształcenia jako podstawa budowy programów studiów. Pomocne informacje, www.bjk.uw.edu.pl/files/doc/efekty_ksztalcenia_pom_inf.doc.

Zabielski J., Podstawy moralności chrześcijańskiej. Teologia moralna fundamentalna, Białystok 2013.

Zadykowicz T., Die Moraltheologie zwischen Offenbarung und zeitgenössischer Kultur. Ausgewählte methodologische Fragen, RTM 4(59):2012, s. 79-103.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.3-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)