Badania teologicznoreligijne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Ireneusz S. Ledwoń

Abstrakt


Artykuł ukazuje dzieje badań teologicznoreligijnych prowadzonych w Instytucie Teologii Fundamentalnej na Wydziale Teologii KUL. W tekście szczególnie uwypuklono wkład pracowników Instytutu we współczesną problematykę teologicznoreligijną; zaprezentowano także dorobek piśmienniczy w tej materii. Do głównych osiągnięć badawczych zaliczono: nowatorskie powiązanie pojęcia religii i jej teologicznie rozumianej prawdziwości z jej genezą (teoria objawieniowej genezy religii); oryginalną koncepcję teologii religii jako dyscypliny pogranicza; możliwość uzasadnienia pluralizmu religii de iure z zachowaniem wyjątkowego statusu chrześcijaństwa pośród religii świata; ścisły związek teologii religii z teologią fundamentalną w uzasadnianiu tej wyjątkowości, zwłaszcza w dyskusji z przedstawicielami pluralistyczno-relatywistycznej teologii religii.


Słowa kluczowe


teologia religii; pojęcie religii; objawieniowa geneza religii; pluralizm religii; chrześcijaństwo a religie niechrześcijańskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnik, Czesław S. Chrystus jako sens historii. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1987.

Bartnik, Czesław S. Eseje o historii zbawienia. Lublin: Standruk, 2002.

Bartnik, Czesław S. Istota chrześcijaństwa. Lublin: Standruk, 2004.

Bronk, Andrzej. Nauka wobec religii. Lublin: TN KUL, 1996.

Bronk, Andrzej. Podstawy nauk o religii. Lublin: TN KUL, 2003.

Bulanda, Edward. „Bóg i człowiek w duchowości różnych religii”. Ateneum Kapłańskie 398(1975), 384-396.

Bulanda, Edward. „Misyjny dialog Kościoła dzisiejszego z religiami niechrześcijańskimi”. W: Kościół w świetle Soboru. Red. Henryk Bogacki, Stefan Moysa, 409-466. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1968.

Bulanda, Edward. „Religie niechrześcijańskie w świetle teologii współczesnej”. Homo Dei 41(1972), 20-27.

Bulanda, Edward. „Wielość religii i właściwa płaszczyzna ich porównywania”. Ateneum Kapłańskie 306(1960), 45-59.

Bulanda, Edward. „Żywotne siły religii świata”. Ateneum Kapłańskie 364(1969), 260-275.

Góźdź, Krzysztof. „Jedyność i powszechność tajemnicy zbawczej Jezusa Chrystusa”. W: Wokół deklaracji „Dominus Iesus”. Red. Marian Rusecki, 85-97. Lublin: TN KUL, 2001.

Góźdź, Krzysztof. Teologia historii zbawienia według Oscara Cullmanna. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1996.

Góźdź, Krzysztof. „Uniwersalizm zbawczy Jezusa Chrystusa”. Sympozjum 1(2001), 117-130.

Kałuża, Krystian. „Bóg bez granic. Perry’ego Schmidta-Leukela koncepcja teologii religii”. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 4(2012), 85-120.

Kałuża, Krystian. „Das multireligiöse Gebet als Wegweiser für den Dialog der Religionen”, Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 5(2013), 117-138.

Kałuża, Krystian. Ein Mittler und viele Vermittlungen. Die Bedeutung des Religionsbegriffs für die christliche Theologie der Religionen. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011.

Kałuża, Krystian. „Jeden Pośrednik i wiele pośrednictw. Teologia religii wobec zbawczych roszczeń religii pozachrześcijańskich”. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 3(2011), 117-149.

Kałuża, Krystian. „Odkupieni w Jezusie Chrystusie? Soteriologia chrześcijańska wobec wyzwań islamu”, Nurt SVD 138(2015), 2: 29-55.

Kałuża, Krystian. „Teologia komparatywna. Geneza, opcje, szanse i problemy”. Roczniki Teologiczne 61(2014), 9: 43-92.

Kałuża, Krystian. „Teologia trynitarna jako podstawa chrześcijańskiej teologii religii?” W: Teologia religii. Chrześcijański punkt widzenia. Red. Grzegorz Dziewulski, 277-312. Łódź–Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2007.

Kamiński, Stanisław. „Metodologiczna osobliwość poznania teologicznego”. Roczniki Filozoficzne 25(1977), 2: 81-96.

Kaucha, Krzysztof. „I nie ma w żadnym innym zbawienia [...]. Współczesne interpretacje jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa w kontekście wielości religii”. W: Wokół deklaracji „Dominus Iesus”. Red. Marian Rusecki, 143-167. Lublin: TN KUL, 2001.

Kaucha, Krzysztof. „Pluralistyczno-relatywistyczna teologia religii J. Hicka i P.F. Knittera”. W: Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst – komentarze – studia. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Kazimierz Pek, 123-135. Lublin–Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1999.

Kaucha, Krzysztof. „Zasada extra Ecclesiam salus nulla w świetle dokumentu Chrześcijaństwo a religie”. W: Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst – komentarze – studia. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Kazimierz Pek, 147-155. Lublin–Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1999.

Kopeć, Edward. „Co to jest religia?”. Zeszyty Naukowe KUL 2(1958), 73-85.

Kopeć, Edward. „Kościół a religie niechrześcijańskie”. Zeszyty Naukowe KUL 9(1966), 4: 31-38.

Kopeć, Edward. „Poglądy apologetów chrześcijańskich na poznanie Boga”, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 4(1957), 97-122.

Kopeć, Edward. Teologia fundamentalna. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1976.

Kościół Azji a religie. Red. Ireneusz S. Ledwoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018.

Ledwoń, Ireneusz S. „…i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.

Ledwoń, Ireneusz S. „Extra Ecclesiam salus nulla?” Studia Salvatoriana Polonica 3(2009), 57-74.

Ledwoń, Ireneusz S. „Badania teologicznoreligijne w Polsce”. W: Badania religiologiczne w Polsce. Red. Zdzisław Kupisiński, 123-135. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.

Ledwoń, Ireneusz S. „Chrześcijaństwo jako religia absolutna według G.W.F. Hegla”. Roczniki Teologiczne 53(2006), 9: 37-57.

Ledwoń, Ireneusz S. „Geneza religii pozachrześcijańskich w ujęciu Soboru Watykańskiego II”. Roczniki Teologiczne 47(2000), 9: 71-91.

Ledwoń, Ireneusz S. „Jezus – Bóg, jakiego nie ma w żadnej religii”. W: O bogactwach Kościoła. Red. Marek Chojnacki, Józef Morawa, Andrzej A. Napiórkowski, 147-176. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2014.

Ledwoń, Ireneusz S. „Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, w świetle deklaracji Dominus Iesus. W: Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta. Red. Wojciech Kruszewski, Dariusz Pachocki, 687-702. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Ledwoń, Ireneusz S. „Kościół a religie pozachrześcijańskie”. W: Kościół w czasach Jana Pawła II. Red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej, 173-193. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo Gaudium, 2005.

Ledwoń, Ireneusz S. „Kościół a zbawienie w religiach”. W: Wokół deklaracji „Dominus Iesus”. Red. Marian Rusecki, 127-142. Lublin: TN KUL, 2001.

Ledwoń, Ireneusz S. „Ks. Romuald Łukaszyk jako prekursor polskiej teologii religii”. W: Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin. Red. Zdzisław Kupisiński, Stanisław Grodź, 183-197. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Ledwoń, Ireneusz S. „Metodologiczny status teologii religii”. W: Metodologia teologii. Studia Nauk Teologicznych PAN 2(2007), 145-164.

Ledwoń, Ireneusz S. „Modlitwa międzyreligijna w perspektywie dialogu doświadczenia religijnego”. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 59(2012), 143-161.

Ledwoń, Ireneusz S. „Pełnia i ostateczność objawienia w Jezusie Chrystusie. W: Wokół deklaracji „Dominus Iesus”. Red. Marian Rusecki, 57-71. Lublin: TN KUL, 2001.

Ledwoń, Ireneusz S. „Pluralistyczna teologia religii”. W: Teologia religii. Chrześcijański punkt widzenia. Red. Grzegorz Dziewulski, 35-54. Łódź–Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2007.

Ledwoń, Ireneusz S. „Pluralizm religii de iure?.” W: Chrześcijaństwo pośród religii. Pluralizm czy nadrzędność?. Red. Witosław J. Sztyk, 112-125. Katowice: Studio Noa, 2009.

Ledwoń, Ireneusz S. „Soteryczne znaczenie religii pozachrześcijańskich w chrześcijańskiej tradycji teologicznej i nauczaniu Kościoła”. W: Chrześcijaństwo pośród religii. Pluralizm czy nadrzędność?. Red. Witosław J. Sztyk, 9-26. Katowice: Studio Noa, 2009.

Ledwoń, Ireneusz S. „Teologiczny walor religii pozachrześcijańskich w nauczaniu papieża Jana Pawła II”. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 22(2002), 159-183.

Ledwoń, Ireneusz S. „Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w kontekście pluralizmu religii”. Studia Leopoliensia 4 (2011), 231-247.

Ledwoń, Ireneusz S. „Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa”. W: Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii. Red. Stanisław Budzik, Zdzisław Kijas, 72-106. Tarnów: Biblos, 2000.

Ledwoń, Ireneusz S. „Teologiczny walor religii niechrześcijańskich według Josepha Ratzingera”. W: Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera. Red. Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej, 255-268. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.

Ledwoń, Ireneusz S. „Zbawienie w religiach świata”. W: Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia zbawienia. Red. Przemysław Artemiuk, 114-141. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2015.

Ledwoń, Ireneusz S. „Znaczenie religii pozachrześcijańskich w historii zbawienia”. W: In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika. Red. Krzysztof Góźdź, t. 2, 591-600. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Lekan, Janusz. Jezus Chrystus Pośrednik zbawienia w hiszpańskiej teologii posoborowej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Łukaszyk, Romuald. „Absolutny charakter chrześcijaństwa”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 1, kol. 37-39. Lublin: TN KUL, 1973.

Łukaszyk, Romuald. „Chrześcijaństwo. V. Stosunek do religii pozachrześcijańskich”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 3, kol. 416-418. Lublin: TN KUL, 1979.

Łukaszyk, Romuald. „Historia zbawienia przed przyjściem Chrystusa”. Zeszyty Naukowe KUL 11(1968), 2: 86-89.

Łukaszyk, Romuald. „Objawienie kosmiczne jako pierwszy etap objawienia się Boga”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 24(1977), 4: 141-153.

Łukaszyk, Romuald. „Pięćdziesięciolecie teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1968”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 15(1968), 2: 5-53.

Łukaszyk, Romuald. „Problem przynależności do Kościoła Chrystusowego w ujęciu Konstytucji Lumen gentium Soboru Watykańskiego II”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 14(1967), 2: 61-81.

Łukaszyk, Romuald. „Religie niechrześcijańskie w ocenie teologii współczesnej”. Ateneum Kapłańskie 364(1969), 247-259.

Nagy, Stanisław. „Dialog religii”. Ateneum Kapłańskie 364(1969), 276-287.

Nagy, Stanisław. „Kościół a sprawa zbawienia”. Znak 468(1994), 42-46.

Nagy, Stanisław. „Wprowadzenie do Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, s. 327-333. Poznań: Pallottinum, 1968.

Nauczycielski Urząd Kościoła a religie. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Piotr Królikowski. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Nowy Testament a religie. Red. Ireneusz S. Ledwoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.

Radomski, Bolesław. Droga ku wszechstronnej metodzie badań nad fenomenem aktu wiary. Lublin, 1954 (mps).

Radomski, Bolesław. Religiologia, nowa nauka teologiczna. Lublin, 1950 (mps).

Rusecki, Marian. „Chrześcijańska interpretacja genezy religii”. Ateneum Kapłańskie 468(1987), 234-252.

Rusecki, Marian. „Chrześcijaństwo a religie. Analiza krytyczna”. W: Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst – komentarze – studia. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Kazimierz Pek, 69-80. Lublin–Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1999.

Rusecki, Marian. „Chrześcijaństwo pełnią zbawienia”. W: Filozofować w kontekście teologii. Problem religii prawdziwej. Red. Piotr Moskal, 51-93. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004.

Rusecki, Marian. „Elementy zbawcze w religiach pozachrześcijańskich”. W: Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum w Obrze 20-21 kwietnia 1998 roku. Red. Wojciech Kluj, 21-61. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Teologiczny, 1999.

Rusecki, Marian. „Geneza religii”. W: Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej. Red. Henryk Zimoń, 71-88. Lublin: TN KUL, 2000.

Rusecki, Marian. Istota i geneza religii. Warszawa: Verbinum, 1989; Lublin–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 19972.

Rusecki, Marian. „Naturalistyczne i ewolucjonistyczne teorie genezy religii”. Ateneum Kapłańskie 468(1987), 214-233.

Rusecki, Marian. „Prawdziwość religii w świetle teologii”. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, 963-964. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Rusecki, Marian. Problem cudu w religiach pozachrześcijańskich. Lublin: TN KUL, 2001.

Rusecki, Marian. Traktat o religii. Warszawa: Verbinum, 2007.

Schlette, Heinz Robert. Die Religionen als Thema der Theologie. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 1963.

Stary Testament a religie. Red. Ireneusz S. Ledwoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Wawrzaszek, Bogdan. Teologia komparatywna w ujęciu wybranych przedstawicieli teologii anglosaskiej i jej krytyka w świetle teologii katolickiej. Lublin, 2015 (mps).

Wczesne chrześcijaństwo a religie. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Mariusz Szram. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Zdybicka, Zofia. Człowiek i religia. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1984(3).
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.9-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)