Teologia prymatu w myśli eklezjologiczno-ekumenicznej kardynała Stanisława Nagyego

Marek Żmudziński

Abstrakt


Artykuł ukazuje w szerokim kontekście poglądów eklezjologicznych i ekumenicznych problem prymatu Biskupa Rzymu w dorobku Kardynała S. Nagyego. Sobór Watykański II miał wpływ na przemiany w przedmiocie badań dotyczących Kościoła: od eklezjologii apologetycznej do fundamentalnej. Najważniejsza funkcja w Kościele katolickim została ukazana w klasycznej argumentacji via primatus, jako argument jego wiarygodności oraz w dialogu ekumenicznym, a także w aspekcie prakseologicznym w pontyfikacie Jana Pawła II. Poglądy Profesora początkowo podkreślały instytucjonalne i historyczne aspekty prymatu, jednak wraz z rozwojem posoborowej eklezjologii akcentowały teologiczną stronę, ukazując tę misję w historiozbawczej wizji Kościoła.


Słowa kluczowe


Kościół; św. Piotr; prymat; sukcesja; Biskup Rzymu; Jan Paweł II; eklezjologia; ekumenizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnik, Czesław Stanisław (1982). Kościół Jezusa Chrystusa. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Bartnik, Czesław Stanisław. “Prymat papieski w świetle eklezjologii prakseologicznej,” Communio 11(1991), 6: 81-92.

Bujak, Janusz. “Prymat Biskupa Rzymu w świetle dokumentów dialogu katolicko-prawosławnego.” SiDE 2(2001), 21-31.

Jan XXIII. “Przemówienie na otwarcie Soboru Watykańskiego II.” AAS 54(1962), 786-796.

Jan Paweł II (1987). “Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Na rozpoczęcie pontyfikatu.” W: Nauczanie papieskie I. Red. F. Kniotek, 13-17. Poznań–Warszawa: Pallottinum.

Jan Paweł II (1995). Encyklika Ut unum sint, Watykan.

Nagy, Stanisław (1971). “Prymat we współczesnym dialogu ekumenicznym.” W: Chrześcijanin w Kościele. Red. Józef Majka, 145-172. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Nagy, Stanisław (1985). Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Nagy, Stanisław (1985). Kościół na drogach jedności. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Nagy, Stanisław. “Piotr naszych czasów. Piętnaście lat pontyfikatu Jana Pawła II”. Ethos 6(1993), 2/3: 47-52.

Nagy, Stanisław (1994). “Piętnaście lat Jana Pawła II. Próba syntezy.” W: Sympozjum naukowe z okazji 15-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Kraków 11-12.10.1993 r. Red. J.D. Szczurek, R. Zawadzki, 225-245. Kraków: Znak.

Nagy, Stanisław (1997). Papież z Krakowa. Szkice do pontyfikatu Jana Pawła II. Częstochowa: Niedziela.

Nagy, Stanisław. “Modele jedności Kościoła”. Sympozjum 6(2000), 4/1: 95-103.

Nagy, Stanisław (2009). Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój. Studium o widzialnym Kościele. Częstochowa: Wydawnictwo Niedziela.

Paweł VI. Encyklika Ecclesiam suam. AAS 56(1964), 609-659.

Ratzinger, Joseph. “Prymat Piotra a jedność Kościoła.” Communio 11(1991), 6: 3-17.

Rusecki, Marian (1994). Wiarygodność chrześcijaństwa. Z teorii teologii fundamentalnej. Lublin: TN KUL.

Rusecki, Marian (2009). “Recenzja dorobku naukowego i prakseologiczno-eklezjalnego Kardynała prof. dra hab. Stanisława Nagyego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.” W: Kardynał Profesor Stanisław Nagy SCJ Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Red. Andrzej Nowicki, Grzegorz Sokołowski, 23-34. Wrocław: Wydawnictwo PAT.

Rusecki, Marian (2014). Traktat o Kościele. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Seweryniak, Henryk (1996). Święty Kościół powszedni. Kraków: Więź.

Seweryniak, Henryk (2001). Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2001.

Seweryniak, Henryk (2009). “Recenzja dorobku naukowego Kardynała prof. dra hab. Stanisława Nagyego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.” W: Kardynał Profesor Stanisław Nagy SCJ Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Red. Andrzej Nowicki, Grzegorz Sokołowski, 35-58. Wrocław: Wydawnictwo PAT.

Sobór Watykański II (1965). Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.9-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)