Lubelska szkoła teologii fundamentalnej i jej osiągnięcia

Krzysztof Kaucha

Abstrakt


Teologia fundamentalna, jako dyscyplina i ośrodek akademicki prowadzący działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną, istnieje w KUL od jego początku, najpierw jako Katedra Teologii Fundamentalnej (1918-20), potem Sekcja Teologii Fundamentalnej (1920-99), a od 1999 Instytut Teologii Fundamentalnej. W trakcie rozwoju ośrodek ten zaczął przybierać kształt szkoły naukowej – lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej. Jej podwaliny położył ks. Edward Kopeć. Potem rozwijali ją m.in. ks. Stanisław Nagy, ks. Romuald Łukaszyk, religioznawca ks. Henryk Zimoń, a zwłaszcza ks. Marian Rusecki (uczeń ks. Kopcia) – główny współtwórca szkoły i jej najpłodniejszy autor, którego naukowe dokonania są wizytówką szkoły i oddziałują na współczesną polską teologię fundamentalną. Za jego czasów, zwłaszcza od początku XXI w., szkoła odnotowała najwięcej najbardziej znaczących dokonań naukowych i organizacyjnych. Aktualnie starają się ją rozwijać uczniowie ks. Ruseckiego pracujący w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL, a także jej absolwenci pracujący w innych ośrodkach. W niniejszym artykule została przedstawiona naukowa charakterystyka (rys historyczny, cechy i główne nurty badawcze) lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej (punkt 1) oraz jej najważniejsze osiągnięcia (punkt 2): główne publikacje, osiągnięcia organizacyjne oraz współpraca krajowa i międzynarodowa.


Słowa kluczowe


apologetyka; chrystologia fundamentalna; II Międzynarodowy Kongres Teologii Fundamentalnej ,,Chrześcijaństwo jutra”; eklezjologia fundamentalna; etnologia religii; historia religii; Leksykon Teologii Fundamentalnej; lubelska szkoła teologii fundamentalnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badania nad religiami Afryki oraz religijnością ludową Polski i Ukrainy [Researches of African Religions and of Folk Religion in Poland and Ukraine]. Red. Henryk Zimoń, Zdzisław Kupisiński, Stanisław Grodź. Lublin, 2009.

Badania religiologiczne w Polsce [Religiology Researches in Poland]. Red. Zdzisław Kupisiński. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.

Hładowski, Władysław. Polski Leksykon Teologii Fundamentalnej [Polish Lexicon of Fundamental Theology]. Collectanea Theologica 73(2003), 2: 171-174.

Kaucha, Krzysztof. Doctor Credibilitatis. Śp. ks. prof. dr hab. dr hc Marian Jan Rusecki (22 III 1942- 15 XII 2012) [Doctor of Credibility. R.I.P. Rev. prof. dr hab. dr hc Marian Jan Rusecki (22 III 1942-15 XII 2012)]. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 5(60):2013, 5-12.

Kaucha, Krzysztof. Pokłosie II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej ,,Chrześcijaństwo jutra” (KUL, 18-21 września 2001). Omówienie korespondencji, sprawozdań i recenzji [Fruits of the Second International Congress of Fundamental Theology „Christianity of Tomorrow” (Catholic University of Lublin, September 18-21, 2001). Discussing Correspondence, Reports, and Reviews]. Roczniki Teologiczne 50(2003), 9: 155-161.

Kaucha, Krzysztof. ’’Wiarygodność i wiara w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej” [Credibi- lity and Faith according to Lublin School of Fundamental Theology], 49-85. W: Wiara – wiarygodność [Faith – Credibility]. Red. Damian Wąsek. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie, 2014.

Kędzierski, Jacek. Chrześcijaństwo jutra. II Międzynarodowy Kongres Teologii Fundamentalnej [Christianity of Tomorrow. The Second International Congress of Fundamental Theology]. Ateneum Kapłańskie 138(2002), 3(559): 594-599.

Łukaszyk, Romuald. Pięćdziesięciolecie teologii fundamentalnej na KUL (1919-1968) [Fifty Years of Fundamental Theology at Catholic University of Lublin (1919-1968)]. Roczniki Teologiczno- -Kanoniczne 15(1968), 2: 5-53.

Nagy, Stanisław. ”Sekcja Teologii Fundamentalnej” [Section of Fundamental Theology], 188-197. W: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993 [75 Years of Catholic University of Lublin Jubilee Book. Contribution to Polish Culture in the Period of 1968-1993]. Red. Marian Rusecki. Lublin: RW KUL, 1994.

Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin [Cultural and Religious Pluralism of Contemporary World. Festschrift Dedicated to Rev. Professor Henryk Zimoń in Occasion of His 70th Birthday]. Red. Zdzisław Kupisiński, Stanisław Grodź. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Rusecki, Marian. Elementy personalistycznej teologii fundamentalnej w ujęciu Edwarda Kopcia [Elements of Personalistic Fundamental Theology according to Edward Kopeć], Roczniki Teologiczno- -Kanoniczne 32(1985), 2: 23-37.

Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [I know Whom I believed. Festschrift Dedicated to Honor Rev. Professor Marian Rusecki at His 65th Birthday]. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Seweryniak, Henryk. Profesor dr hab. Stanisław Nagy SCJ – teolog na służbie Kościoła [Professor Dr Hab. Stanisław Nagy SCJ – Theologian in the Service of the Church]. Roczniki Teologiczne 43(1996), 2: 7-16.

Seweryniak, Henryk. W stronę personalistycznej teologii fundamentalnej [In the Direction of Persona- listic Fundamental Theology], 285-296. W: Historia i Logos [History and Logos]. Red. Kazimierz Macheta, Krzysztof Góźdź, Mirosław Kowalczyk. Lublin, 1991.

Skierkowski, Marek. ”Wiara i/a wiarygodność w ujęciu ośrodka warszawskiego” [Faith and Credibility according to Catholic academics in Warsaw], 87-102. W: Wiara – wiarygodność [Faith – Credibility]. Red. Damian Wąsek. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie, 2014.

Zimoń, Henryk. ”W trzydziestolecie reaktywowania Katedry Historii i Etnologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” [In Occasion of the 30th Anniversary of Reactivation of the Chair of History and Ethnology of Religion at Catholic University of Lublin], 149-158. W: Z badań nad religią i religijnością ludową [Out of Researches of Religion and Folk Religion]. Red. Henryk Zimoń. Warszawa, 1988.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.9-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)