Ekumeniczna krytyka kapitalizmu - wybrane podejścia

Piotr Kopiec

Abstrakt


Ruch ekumeniczny od samego początku akcentował konieczność społecznego zaangażowania. W ostatniej dekadzie znalazło to swe odzwierciedlenie w mocnej krytyce kapitalistycznego porządku społecznego. Artykuł omawia wybrane przykłady krytycznych interpretacji kapitalizmu: Wyznanie z Akry Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych z 2004 r.. program ekonomii życia Światowej Rady Kościołów oraz ekumeniczny projekt radykalizacji Reformacji z 2014 r. Dąży do wykazania zbieżności w przyjętych założeniach teologicznych i filozoficznych omawianych podejść. Stawia również pytanie o podobieństwa między prezentowanymi refleksjami organizacji ekumenicznych i nauczaniem papieża Franciszka.


Słowa kluczowe


ekumenizm; kapitalizm; kryzys; reformacja; wyznanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Al-Rodhan Nayef: Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition, Geneva: Center for the Security Policy 2006.

Botha Nico, Maruping Peter: Reformed Christianity and the Confession of Accra: A Conversation about Unavoidable Questions in the Quest for Justice, „Studia Historiae Ecclesiasticae” 39 (2013), nr 1, s. 157-169.

Castells Manuel: Społeczeństwo sieci, tłum. Mirosława Marody, Kamila Pawluś, Janusz Sławiński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.

Duchrow Ulrich: Colloquium 2000. Faith Communities and Social Movements Facing Globalization, Geneva: World Council of Churches 2002.

Duchrow Ulrich: Weltwirtschaft heute – ein Feld für bekennende Kirche?, München: Kaiser Verlag 1986.

Kopiec Piotr: Chrześcijańska alterglobalizacja. Światowa Rada Kościołów na rzecz budowy globalnego społeczeństwa obywatelskiego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016.

Lienemann-Perrin Christine, Lienemann Wolfgang: Einführung, w: Kirche und Öffentlichkeit in Transformationsgesellschaften, red. Christine Lienemann-Perrin, Wolfgang Lienemann, Stuttgart: Verlag W. Kohlkammer 2006.

Mshana Rogate R., Peralta Athena: Economy of Life. Linking Poverty, Wealth ad Ecology, Geneva: WCC Publications 2010.

Papież Franciszek: Evangelii gaudium, Kraków: Wydawnictwo „M” 2013.

Smit Dirk, Essays in Public Theology. Collected Essays 1, Stellenbosch: Sun Press 2007.

That All May Have Life in Fullness: World Alliance of Reformed Churches’ 24th General Council Proceedings, Geneva: World Alliance of Reformed Churches 2005, s. 153-160.

World Alliance of Reformed Churches: Covenanting for Justice in the Economy and the Earth, „Perspectives. A Journal of Reformed Thought” May 2006.

World Council of Churches: Alternative Globalization Addressing People and Earth: A Background Document, Geneva: World Council of Churches 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.7-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)