Identity and Alterity: The Mystery and the Paradox of Self-Knowledge in the Theology of Fr. Dumitru Stăniloae

Cristian Sonea

Abstrakt


Tożsamość i inność – tajemnica i paradoks samowiedzy w teologii o. Dumitru Stăniloae

Celem artykułu jest podkreślenie specyfiki samowiedzy w refleksji ks. Dumitru Stăniloae. Autor krótko przedstawia dwa różne sposoby, poza sposobem teologicznym, podejścia do zagadnienia - pierwszy wywodzi się z obszaru neurobiologii, a drugi z lingwistyki. Oba ukazują kreatywną gnozeologię ks. Dumitru Stăniloae, w której tajemnica samowiedzy jest związana z tajemnicą Boga i z tajemnicą egzystencji ludzkiej.


Słowa kluczowe


neurobiologia; lingwistyka; tożsamość; samowiedza; inność

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Atanasie cel Mare, Sfântul. Tratat despre Întruparea Cuvântului şi despre arătarea Lui nouă prin trup. In coll. Părinți și scriitori bisericești (PSB), vol.15. București: Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1987.

Atanasius the great, Saint. On the Incarnation (De Incarnatione Verbi Dei). In coll. Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, vol. 4, edited by Philip Schaff and Henry Wace. Grand Rapids, MI: T. & T. Clark Publishers, 2004.

Coşeriu, Eugen, Lecţii de lingvistică generală. Translated from Spanish by Eugenia Bojoga. Chişinău: ARC, 2000.

Damasio, Antonio R. Descartes’ Error. Emotion, Reason, and the Human Brain. London, New York: Penguin Books, 1994.

Damasio, Antonio R. Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain. London: Vintage, 2012.

Linden, David J. The Accidental Mind: How Brain Evolution has Given Us Love, Memory, Dreams, and God. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2008.

Stăniloae, Dumitru. Chipul nemuritor al lui Dumnezeu. Craiova: Editura Mitropoliei Olteniei, 1987.

Stăniloae, Dumitru. Explicative note to Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre Întruparea Cuvântului şi despre arătarea Lui nouă prin trup. In coll. Părinți și scriitori bisericești (PSB), vol. 15. București: Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1987.

Stăniloae, Dumitru. Iisus Hristos sau Restaurarea omului. Craiova: Editura Omniscop, 1993.

Rose, Steven. “In search of the God neuron.” The Guardian, Saturday, 27 December 2008.

Zeki, Semir. Splendours and Miseries of the Brain. Love, Creativity and the Quest for Human Happiness. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.7-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)