On Pomorskiye Otvety

Adam Drozdek

Abstrakt


O Pomorskich odpowiedziach

Pomorskie odpowiedzi to prezentacja doktryny staroobrzędowców w formie odpowiedzi na 106 pytań przekazanych przez przedstawiciela Synodu, hieromnicha Neofita. W tej pracy, napisanej głównie przez Andrzeja Denisowa, omówiono główne punkty niezgody między staroobrzędowcami a oficjalnym kościołem: żegnanie się dwoma palcami, liczba śpiewanych alleluja, prezentacja krzyża, Eucharystia, pisownia imienia Jezusa, sformułowanie credo i wiele innych. Artykuł przedstawia krótko te kwestie i odpowiedzi na nic. Omawia również problem żywotności sakramentów wśród staroobrzędowców i koncentruje się na Eucharystii i sakramencie małżeństwa.


Słowa kluczowe


ortodoksja; staroobrzędowcy; sakramenty

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


[Blashkevich], Johannes Chrysostomus. Die “Pomorskie otvety” als Denkmal der Anschauungen der russischen Altgläubigen gegen Ende des 1. Viertels des XVIII. Jahrhunderts. Roma: Pont. Institutum Orientalium Studiorum, 1957.

Crummey, Robert O. The Old Believers and the world of Antichrist; the Vyg community and the Russian State, 1694-1855. Madison: University of Wisconsin Press, 1970.

Heard, Albert F. The Russian church and Russian dissent. New York: Harper & Brothers, 1887.

Meyendorff, Paul. Russia, ritual, and reform: the liturgical reforms of Nikon in the 17th century. Crestwood: St. Vladimir’s Seminary Press 1991.

Барсов, Е[лпидифор В.] [Barsov, Ye(lpidifor V.)]. “Уложение братьев Денисовых (Материалы для истории поморскаго раскола) [Ulozheniye brat’yev Denisovykh (Materialy dlya istorii pomorskago raskola)].” In Памятная книжка Олонецкой губернии за 1868-69 год [Pamyatnaya knizhka Olonetskoy gubernii za 1868-69 god,], edited by Олонецкий Губернский Статистический Комитет [Olonetskiy Gubernskiy Statisticheskiy Komitet], часть III [chast’ III] 85-116. Петрозаводск: В Гувернской типографии [Petrozavodsk: V Guvernskoy tipografii], 1869.

Варлаам ([Василий] Чернявский) [Varlaam ([Vasiliy] Chernyavskiy)]. Обизменениях в чине литургий: Иоаниа Златоустаго, Василия Великаго и Григория Двоеслова, указанных в Поморских ответах и Мече Духовном [Obizmeneniyakh v chine liturgiy: Ioania Zlatoustago, Vasiliya Velikago i Grigoriya Dvoyeslova, ukazannykh v Pomorskikh otvetakh i Meche Dukhovnom]. Кишинев: В типографии Архииерейскаго Дома [Kishinev: V tipografii Arkhiiyereyskago Doma], 1860.

Гезен, А[вгуст М.] [Gezen, A(vgust M.)]. Очерки и заметки из области филологии, истории и философии [Ocherki i zametki iz oblasti filologii, istorii i filosofii]. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук [Sankt-Peterburg: Tipografiya Imperatorskoy Akademii nauk], 1884.

[Денисов, Андрей Д.] [Denisov, Andrey D.]. Поморские ответы [Pomorskiye otvety]. Москва: Типография П.П. Рябушинскаго [Moskva: Tipografiya P.P. Ryabushinskago], [1911].

Ливанов, Федор В. [Livanov, Fedor V.]. Раскольники и острожники: очерки и рассказы [Raskol’niki i ostrozhniki: ocherki i rasskazy]. Vol. 3. Санкт-Петербург: Типография М. Хана [Sankt-Peterburg: Tipografiya M. Khana], 1872.

[Лопатинский], Феофилакт [(Lopatinskiy), Feofilakt.]. Обличение неправды расколническия показанныя в ответах выго[ре]цких пустосвятов на вопросы честнаго иеромонаха Неофита, ко оувещанию и призыванию их к святей церкви [Oblicheniye nepravdy raskolnicheskiya pokazannyya v otvetakh vygo[re]tskikh pustosvyatov na voprosy chestnago iyeromonakha Neofita, ko ouveshchaniyu i prizyvaniyu ikh k svyatey tserkvi]. [Москва: Синодальная типография] [Moskva: Sinodal’naya tipografiya], 1745.

[Мацеевич], Арсений [(Matseyevich), Arseniy]. “Дополненное обличение неправых и лжесловесных ответов раскольнических, пустосвятами, Выгоцкими пустынножителями имянуемыми, честному иеромонаху Неофиту, от Святейшаго Правительствующаго Синода ради увещания к ним посланному в 1723 году, предложенных, составленное благословени ем того-ж Святейшаго Синода в нынешнем 1744 году” [Dopolnennoye oblicheniye nepravykh i lzheslovesnykh otvetov raskol’nicheskikh, pustosvyatami, Vygotskimi pustynnozhitelyami imyanuyemymi, chestnomu iyeromonakhu Neofitu, ot Svyateyshago Pravitel’stvuyushchago Sinoda radi uveshchaniya k nim poslannomu v 1723 godu, predlozhennykh, sostavlennoye blagosloveni yem togo-zh Svyateyshago Sinoda v nyneshnem 1744 godu]. In Описание документов и дел хранящихся в архиве Святейшаго Правительствующаго Синода [Opisaniye dokumentov i del khranyashchikhsya v arkhive Svyateyshago Pravitel’stvuyushchago Sinoda]. T. 1, cols. ссссхviii-ссссхххvi. Санкт-Петербург: В Синодальной типографии [Sankt-Peterburg: V Sinodal’noy tipografii], 1868; T. 3, cols. ссlхххvii-сdii. Санкт-Петербург: В Синодальной типографии [Sankt-Peterburg: V Sinodal’noy tipografii], 1878.

Нильский, И[ван Ф.] [Nil’skiy, I(van F.)]. Семейная жизнь в русском расколе [Semeynaya zhizn’ v russkom raskole]. Санкт-Петербург: Типография Департамента уделов [Sankt- Peterburg: Tipografiya Departamenta udelov], 1869.

Павел [Петр И. Леднев-Прусский] [Pavel (Petr I. Lednev-Prusskiy)]. Замечания на книгу Поморских ответов: с приложением замечаний на 21-й ответ в книге “Щит веры” [Zamechaniya na knigu Pomorskikh otvetov: s prilozheniyem zamechaniy na 21-y otvet v knige “Shchit very”]. Москва: Братство св. Петра митрополита [Moskva: Bratstvo sv. Petra mitropolita], 18912 [1890].

Парфений [Петр Аггеев] [Parfeniy (Petr Aggeyev)]. Книга, возобличение на Поморские ответы Андрея Денисова с сотрудниками [Kniga, vozoblicheniye na Pomorskiye otvety Andreya Denisova s sotrudnikami]. Москва: В Синодальной Тнпографии [Moskva: V Sinodal’noy Tnpografii], 1867.

Полное собрание законов Российской Империи [Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy Imperii]. Санктпетербург: Печатано в Типографии II Отделения Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярии [Sanktpeterburg: Pechatano v Tipografii II Otdeleniya Sobstvennoy Yego Imperatorskago Velichestva Kantselyarii], 1830.

Свидетельства о древности перстосложения именословнаго и троеперстнаго [Svidetel’stva o drevnosti perstoslozheniya imenoslovnago i troyeperstnago]. Москва: В Синодальной типографии [Moskva: V Sinodal’noy tipografii], 1884.

Синайский, А[лександр Л.] [Sinayskiy, A(leksandr L.)]. Отношение русской церковной власти к расколу старообрядства в первые годы Синодального управления при Петре Великом (1721-1725 г.) [Otnosheniye russkoy tserkovnoy vlasti k raskolu staroobryadstva v pervyye gody Sinodal’nogo upravleniya pri Petre Velikom (1721-1725 g.)]. Санкт-Петербург: Синодальная Типография [Sankt-Peterburg: Sinodal’naya Tipografiya], 1895.

Смирнов, П[етр] С. [Smirnov, P(yetr) S.]. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке: исследование из начальной истории раскола по вновь открытым памятникам, изданным и рукописным [Vnutrenniye voprosy v raskole v XVII veke: issledovaniye iz nachal’noy istorii raskola po vnov’ otkrytym pamyatnikam, izdannym i rukopisnym]. Санкт-Петербург: Товарищество “Печатня С.П. Яковлева” [Sankt-Peterburg: Tovarishchestvo “Pechatnya S.P. Yakovleva”], 1898.

Шахов, М[ихаил] О. [Shakhov, M(ikhail) O.]. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и социальная позиция [Staroobryadcheskoye mirovozzreniye: Religiozno-filosofskiye osnovy i sotsial’naya pozitsiya]. Москва: Издательство РАГС [Moskva: Izdatel’stvo RAGS], 2001.

Юхименко, Елена М. [Yukhimenko, Yelena M.]. Выговская старообрядческая пустынь. Духовная жизнь и литература [Vygovskaya staroobryadcheskaya pustyn’. Dukhovnaya zhizn’ i literatura]. Москва: Языки славянской культуры [Moskva: YAzyki slavyanskoy kul’tury], 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.7-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)