Doni gerarchici e carismatici: il primato della comunione nel cammino storico-spirituale del Movimento dei Focolari alla luce della Lettera Iuvenescit Ecclesia

Lucia Abignente

Abstrakt


Dary hierarchiczne i charyzmatyczne: prymat komunii na drodze historyczno-duchowej ruchu Focolari w świetle listu Iuvenescit ecclesia

W świetle kryteriów eklezjalności wskazanych przez List Iuvenescit Ecclesia dla rozeznawania nowych ruchów i wspólnot, szkic przechodzi przez historyczne wydarzenia jednej z najbardziej znanych i szeroko rozpowszechnionych kościelnych rzeczywistości naszych czasów: Ruch Focolari (lub Dzieło Maryi). Rozpatrując okres, w którym był on badany przez Stolicę Apostolską, można zrozumieć, w jaki sposób charyzmat Chiary Lubich utorował sobie drogę w trudny i żmudny sposób. Z dokumentów − o wysokiej wartości duchowej − wyraźnie wyłaniają się dwie nieodzowne cechy prawdziwej rzeczywistości kościelnej: bezwarunkowa przynależność do krzyża i silna komunia z Kościołem.


Słowa kluczowe


Chiara Lubich; kryteria eklezjalności; ruchy eklezjalne; Ruch Focolari; charyzmat jedności

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Abignente L., Memoria e presente. La spiritualità del Movimento dei Focolari in prospettiva storica, Città Nuova, Roma 2010 (polskie wyd.: Przeszłość i teraźniejszość. Studium o duchowości Ruchu Focolari, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2010).

Abignente L., «Qui c'è il dito di Dio». Carlo de Ferrari e Chiara Lubich: il discernimento di un carisma, „Studi e Documenti”, Città Nuova-Centro Chiara Lubich, Roma 2017.

Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera Iuvenescit Ecclesia sulla relazione tra doni gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa (15.05.2016), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016.

Giovanni Paolo II, Ai cardinali e ai prelati della Curia Romana, Città del Vaticano, 22.12. 1987, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II (IGP II), vol. X/3(1987), Libreria Editrice Vaticana, [Città del Vaticano] 1988, p. 1481-1492.

Giovanni Paolo II, Messaggio ai partecipanti al Congresso mondiale dei Movimenti Ecclesiali, 27.05.1998, in IGP II, vol. XXI/1(1998), Libreria Editrice Vaticana, [Città del Vaticano] 2000, p. 1061-1065.

Giovanni Paolo II, Agli appartenenti ai Movimenti Ecclesiali e alle Nuove Comunità nella vigilia di Pentecoste, Città del Vaticano, 30.05.1998, in IGP II, vol. XX1/1(1998), Libreria Editrice Vaticana, [Città del Vaticano] 2000, p. 1119-1125.

La Chiesa fiorisce. I movimenti e le nuove comunità, ed. C. Hegge, Città Nuova, Roma 2006.

Lubich C., La testimonianza di Chiara Lubich, in occasione del conferimento del premio Templeton, in «Città Nuova», 21(1977), n. 8, p. 37-43.

Lubich C., Lettere dei primi tempi (1943-1949). Alle origini di una nuova spiritualità, a cura di F. Gillet e G. D'Alessandro, Città Nuova, Roma 2010.

Lubich C., Il grido, Città Nuova, Roma 2000 (polskie wyd.: Krzyk opuszczenia, Fundacja Mariapoli – Wydawnictwo M, Kraków 2001).

Lubich C., La dottrina spirituale, a cura di M. Vandeleene, Città Nuova, Roma 2006 (polskie wyd.: Charyzmat jedności, Fundacja Mariapoli – Wydawnictwo M, Kraków 2007).

Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (24.11.2013), in Insegnamenti di Francesco, vol. I/2 (2013), Libreria Editrice Vaticana, [Città del Vaticano] 2015, p. 537-681.

Pontificium Consilium pro Laicis, I movimenti nella Chiesa, Atti del Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali. Roma 27-29 maggio 1998, („Laici Oggi”, 2), [Libreria Editrice Vaticana], Città del Vaticano 1999.

Pontificium Consilium pro Laicis, I movimenti ecclesiali nella sollecitudine pastorale dei vescovi, („Laici Oggi”, 4), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000.

Siniscalco P., Toscani X., Paolo VI e Chiara Lubich. La profezia di una Chiesa che si fa dialogo. Giornate di Studio, Castel Gandolfo (Roma), 7-8 novembre 2014, Edizioni Studium, Roma 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.5-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)