Charyzmat instytucji i instytucjonalna struktura charyzmatów

Przemysław Sawa

Abstrakt


Kościół ma strukturę instytucjonalną i charyzmatyczną. Hierarchia nadaje Kościołowi stabilność i wierność przez wieki przy jednoczesnym otwarciu na „nowe”. Z kolei charyzmaty odświeżają Kościół i przyozdabiają go przez różne formy działania, służby, ewangelizacji.

Źródłem obu porządków jest Duch Święty. W związku z tym trzeba widzieć w strukturze i posłudze hierarchicznej jej charyzmatyczny charakter. Biskupi pełnią swoją funkcję na bazie święceń oraz są prowadzeni przez Ducha Świętego. Oni też mają biblijny charyzmat prawdy, pasterzowania i władzy. Dlatego winni być otwarci na działanie Parakleta.

Z kolei dary charyzmatyczne nie mogą istnieć bez hierarchii, bo wtedy łatwo byłoby o błąd czy imitację charyzmatów, a to prowadziłoby do duchowej anarchii. Bogactwo charyzmatów poddane jest więc ocenie biskupów i prezbiterów; oni też strzegą właściwego korzystania z nich. Jednocześnie w samej naturze charyzmatów jest ukierunkowanie na zinstytucjonalizowanie, co objawia się powstaniem jakiejś trwałej struktury umożliwiającej stałą posługę.


Słowa kluczowe


Duch Święty; hierarchia; instytucja; charyzmaty; rozeznawanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Przemówienie do członków Ruchu Komunia i Wyzwolenie, „L'Osservatore Romano”, wydanie polskie, 28(2007), nr 6(294), s. 35-36.

Blachnicki F., Kościół jako wspólnota, Wydawnictwo Światło-Życie, Lublin 1992.

Congar Y., Moim braciom, tłum. A. Ziernicki, Les Editions du Cerf – Wydawnictwo Kairos – Wydawnictwo M – Wydawnictwo Znak, Paryż–Kijów–Kraków 1998.

Congar Y., O Kościół służebny i ubogi, tłum. A. Kuryś, Wydawnictwo Znak – Wydawnictwo Kairos – Les Editions du Cerf, Paryż–Kijów–Kraków 2000.

Congar Y., Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, tłum. A. Ziemnicki, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001.

Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego, t. 2, tłum. L. Rutowska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1995.

Dary duchowe we współczesnym Kościele. Cztery stanowiska, red. S.N. Gundry, W.A. Grudem, tłum. M. Wilkosz, Wydawnictwo Credo, Katowice 2008.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, Wydawnictwo M, Kraków 20132.

Galot J., Ciało mistyczne, tłum. Siostra Nawiedzenia NMP w Jaśle, Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek, Warszawa 1964.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1999.

Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte do biskupów, duchowieństwa i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2001.

Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente do biskupów, duchowieństwa i wiernych w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1994.

Jan Paweł II, Crescita comune nell'unità e nella collaborazione reciproca, w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, X, 1, 1987, Libreria Editrice Vaticana, Vaticano 1988, s. 476-479.

Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch Święty, Wydawnictwo M – Apostolicum, Kraków−Ząbki 1999.

Kongregacja Nauki Wiary, List Iuvenescit Ecclesia do biskupów Kościoła katolickiego na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła, www.episkopat.pl/relacja-miedzy-darami-hierarchicznymi-a-charyzmatycznymi-list-kongregacji-nauki-wiary (dostęp: 30.12.2017).

Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Kongregacja biskupów, Mutuae relationes. Wytyczne dla wzajemnych stosunków między biskupami a zakonnikami, w: Jan Paweł II, O życiu zakonnym: przemówienia – listy apostolskie – instrukcje, wybór i opr. E. Weron, A. Jaroch, Pallottinum, Poznań−Warszawa 1984, s. 333-373.

Kowalczyk M., Duch Święty w życiu i działaniu Ludu Bożego, w: Duch Odnowiciel, „Kolekcja Communio”, nr 12, Poznań 1998, s. 183-217.

Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1998.

Laurentin R., Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby, tłum. M. Tarnowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.

Paweł VI, Trwajcie mocni w wierze, tłum. L. Paluch, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1970.

Ratzinger J., Opera omnia, t. XII: Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń, red. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. W. Szymona, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Ratzinger J., Opera omnia, t. VIII/1: Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, red. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. W. Szymona, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłumaczenie, Pallottinum, Poznań 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.5-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)