Modlitwa inspirowana i ożywiana darami Ducha Świętego

Jarosław M. Popławski

Abstrakt


Już papież Jan Paweł II w Liście apostolskim Tertio millennio adveniente wzywał wiernych do odkrywania obecności Ducha Świętego zarówno w sakramentach świętych, jak i za pośrednictwem licznych charyzmatów, zadań i posług udzielonych wiernym dla dobra Kościoła. Zadanie takie przypomniał List Kongregacji Nauki Wiary, zaaprobowany przez papieża Franciszka Iuvenescit Ecclesia. Artykuł porusza zagadnienie modlitwy chrześcijańskiej wzbudzonej przez Ducha Świętego, jej rolę integrującą dzięki mocy Ducha Świętego, a także relację między modlitwą a darami Ducha Świętego. Należy zauważyć wzrost świadomości wielorakiego działania Ducha Świętego w Kościele i darów charyzmatycznych, dzięki którym Lud Boży może wypełniać swoje posłannictwo. Duch Święty jest bowiem źródłem wszelkiego obdarowania, które pochodzi od Boga w porządku stworzenia.


Słowa kluczowe


modlitwa; charyzmat; dary Ducha Świętego; misja Kościoła; sakramenty święte

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem, 1986, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, Wydawnictwo św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1996, s. 187-256.

Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente, 1994, w: Wybór Listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Wydawnictwo św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1997, s. 167-205.

Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1992.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 2007, Wydawnictwo św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007.

List Kongregacji Nauki Wiary Iuvenescit Ecclesia, Rzym 2016. Tekst zaczerpnięty ze strony Episkopatu Polski: www. http://episkopat.pl/relacja-miedzy-darami-hierarchicznymi-a-charyzmatycznymi-list-kongregacji-nauki-wiary/ (31.01.2018).

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2002, s. 104-163.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1994.

Cisło M., Pneumahagijny wymiar modlitwy, w: In Cristo Redemptore, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2001, s. 73-88.

Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego, t. 2, Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 1995.

Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1998.

Gogola J.W., Od objawienia do zjednoczenia, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005.

Kudasiewicz J., Odkrywać Ducha Świętego, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 1998.

Laurentin R., Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.

Misiurek J., Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego, „Życie Konsekrowane” 17(1998), z. 1, s. 24-28.

Misiurek J., Wiara i sakramenty w życiu duchowym, Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2013.

Mühlen H., Odnowa w Duchu Świętym I-II, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1985.

„Niech zstąpi Duch Twój” (Homo meditans, t. XX), red. J. Misiurek, TN KUL, Lublin 1999.

Popławski J.M., Obecność i misja Ducha Świętego w Kościele, „Życie Konsekrowane” 17(1998), z. 1, s. 9-12.

Popławski J.M., Magnificat – modlitwa Maryi, w: Homo orans, t. 1, red. J. Misiurek, J.M. Popławski, Lublin 2000, s. 161-171.

Popławski J.M., Duch Święty sprawcą modlitwy prezbitera, „Dobry Pasterz”, z. 27 [Zielona Góra] 2002, s. 138-145.

Sullivan F.A., Charyzmaty i Odnowa Charyzmatyczna. Studium biblijne i teologiczne, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1986.

Špidlik T., La preghiera secondo la tradizione dell'Oriente cristiano, Roma 2002.

Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, przeł. S. Bełch i in., Londyn 1962-1986.

Warzeszak J., Pneumatologia współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.5-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)